Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) ročník 48, rok 2013, číslo 2

Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), 23.9.2013

OBSAH

ÚVODNÍK – E. Višňovský ..... 62

PÔVODNÉ PRÁCE
 
J. Dragašek, M. Drímalová, M. Martinove, E. Feketeová, S. Šútovský: Kvantitatívne zmeny pokojového elektroencefalografického záznamu pri alkoholizme ..... 65
S. Slezáková, Ľ. Okruhlica: Mortalita u pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok. 
 
PREHĽADOVÉ PRÁCE 
E. Morovicsová: Alkoholizmus a jeho liečba v časopise Lékařské rozhledy na prelome 19. a 20. storočia .....95
 
KAZUISTIKY 
K. Nešpor, L. Csémy: Alkohol u závislých na jiných látkách a jiné látky u závislých na alkoholu: závažný problém a velké riziko ..... 109
 
SPRÁVY 
E. Višňovský: Správa zo 166th Annual Meeting of American Psychiatric Association (San Francisco, 18. – 22. máj 2013) ..... 113
 
POZVÁNKA ..... 64
 
EXCERPTY ..... 108

SÚHRNY

Kvantitatívne zmeny pokojového elektroencefalografického záznamu pri alkoholizme

 

J. Dragašek, M. Drímalová, M. Martinove, E. Feketeová, S. Šútovský

 

Elektrofyziologické nálezy u pacientov so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi poukazujú na odlišnosť aktivity centrálneho nervového systému a to vo viacerých charakteristických smeroch. Tieto rozdiely reflektujú nerovnováhu medzi excitačnými a inhibičnými procesmi v mozgu alkoholikov.

            V našej štúdii sledujúcej vzťah medzi zmenami v spektrálnom výkone elektroencefalografického záznamu (EEG) a závislosťou od alkoholu sme skúmali hodnoty spektrálneho EEG výkonu v delta, théta, alfa a beta frekvenčnom pásme. Do sledovania bolo zaradených 54 mužov s diagnózou závislosti od alkoholu na základe potvrdzujúcich a vylučujúcich kritérií. Skupinu pacientov sme porovnávali s vekovo a pohlavím podobnou skupinou zdravých dobrovoľníkov.

            Výsledky práce preukázali štatisticky signifikantné rozdiely medzi pacientmi a zdravými dobrovoľníkmi a to vo všetkých frekvenčných spektrách pokojového EEG záznamu. Pacienti so závislosťou od alkoholu v porovnaní so zdravými dobrovoľníkmi vykazovali vyšší relatívny spektrálny výkon v beta pásme nad celým skalpom, osobitne však nad centrálnymi regiónmi. Podobne pacienti porovnávaní s kontrolnou skupinou vykazovali v pokojovom zázname nižší spektrálny výkon v théta pásme bez rozdielnosti v distribúcii nad celým skalpom.

            Výsledky nášho výskumu podporujú údaje prác pojednávajúcich o zvýšenom výkone v beta frekvenčnom pásme ako o endofenotypovom indikátore geneticky podmienenej zložke závislosti od alkoholu.

 

Kľúčové slová: závislosť od alkoholu – EEG – kvantitatívna analýza – endofenotyp

 

 

Mortalita u pacientov so závislosťou od psychoaktívnych látok

 

S. Slezáková, Ľ. Okruhlica

 

Úvod: Intoxikácie psychoaktívnymi látkami sa zaraďujú na popredné príčiny mortality mladých ľudí. Úmrtia súvisiace s užívaním psychoaktívnych látok sú jedným z piatich základných ukazovateľov vývoja drogovej situácie v krajinách EÚ. Ciele: Zistiť celkovú úmrtnosť pacientov vstupujúcich do liečby v našich podmienkach, ako aj v jednotlivých skupinách diagnóz závislostí podľa užívanej látky na začiatku liečby. Pacienti a metódy: Do štúdie bolo zaradených 2954 pacientov (73,2 % mužov, priemerný vek 23,5; SD ± 6,7 roka), ktorí v rokoch 1999 – 2010 požiadali o liečbu v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Údaje o úmrtiach boli získané z databázy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Výsledky a závery: Z 2954 pacientov zomrelo v sledovanom období 112 (3,8 %). Celková mortalita bola 6,1 úmrtí na 1000 pacientov ročne. Naše zistenia úmrtnosti patria k najnižším pri porovnaní s výsledkami obdobných štúdií v iných krajinách EÚ.

 

Kľúčové slová: užívanie psychoaktívnych látok – drogová závislosť – úmrtnosť – epidemiológia drog

 

 

ALKOHOLIZMUS A JEHO LIEČBA V ČASOPISE LÉKAŘSKÉ ROZHLEDY NA PRELOME 19. A 20. STOROČIA

 

E. MOROVICSOVÁ

 

Autorka v práci prezentuje náhľady odborníkov na alkoholizmus a jeho liečbu na konci 19. a začiatku 20. storočia na základe analýzy článkov publikovaných v časopise Lékařské rozhledy. Zameranie príspevkov v uvedenom časopise bolo veľmi rôznorodé, podobne ako skladba autorov. Pozornosť sa venovala negatívnym vplyvom alkoholu na organizmus, teoretickým a praktickým otázkam liečby alkoholizmu. Za najzaujímavejšie zo súčasného pohľadu môžeme považovať články, v ktorých autori prezentujú dobové názory na konkrétne postupy v liečbe alkoholizmu, venujú sa napr. analýze indikácií a kontraindikácií liečby alkoholizmu strychnínom, využitiu hypnózy v liečbe alkoholizmu, účinkom chloralózy v liečbe delíria tremens a ďalším metódam. Prínosné boli aj v časopise publikované praktické skúsenosti odborníkov prevzaté z európskych lekárskych časopisov a analýzy kazuistík pacientov, v ktorých odborníci opisovali priebeh a výsledky liečby pri použití špecifických liečebných metód.

 

Kľúčové slová: alkohol – alkoholizmus – história – Lékařské rozhledy – prelom 19. a 20. storočia

 


 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy