Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Alkoholizmus a drogové závislosti, ročník 47

Ministerstvo zdravotníctva SR a Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, 25.7.2012

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI  Ročník 47, 2012, č. 1
Za profesorom Novotným     .........................................   3
EDITORIAL      ......................................... 5
ORIGINÁLNE  PRÁCE
V. Novotný, E. Kolibáš: Kvantifikácia abstinenčného syndrómu
u alkoholovej závislosti         ......................................... 9 
I. Fiziková, M. Drímalová: Alkoholická  halucinóza .................................. 15
PREHĽADNÉ  PRÁCE
M. Grohol: Alkohol a samovraždy                           ..................................... 27

Z HISTÓRIE ČASOPISU
E. Kolibáš,  V. Novotný: Adiktológia v prácach docenta Medveckého (k nedožitým 90. narodeninám doc. MUDr. J. Medveckého, CSc)     ....................................... 43
RECENZIE
Ľ. Okruhlica: United  Nations Office on Drugs and Crime: From coercion to
cohesion (Od donútenia ku súladu)  UNODC Viedeň, 2010, s. 17  .............. 49
E. Kolibáš: M.Turček: Tabak a psychické poruchy. Kapitoly modernej psychiatrie, Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS a Lundbeck, Bratislava, 2011, 113 s. ............ 53
SPRÁVY
V. Novotný: SPRÁVA  ZO  6. EURÓPSKEHO KONGRESU  EAAT (European Association of Addiction Therapy) A KONGRESU GLOBAL ADDICTION (Lisabon 5.-7. december 2011)       .................................... 56

INFORMÁCIE 
X. Slovenský psychiatrický zjazd 21.- 24. jún 2012  v Martine
10. slovenská a 52. československá AT konferencia 28.- 30.septembra 2012 vo Vysokých  Tatrách
POKYNY  PRE  AUTOROV

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI, vol. 47, 2012, č. 2

Ľ. Izáková, I. André, V. Novotný, B. Baloghová, M. Borovská:
Stabilita jadrových príznakov schizofrénie pri ovplyvnení drogou. Alkohol Drog Záv, 47, 2012, s. 65- 77

Súhrn

Toxické psychózy sú rastúcim problém každodennej klinickej psychiatrickej praxe. Známa je skutočnosť, že užívanie psychoaktívnych látok, najmä psychostimulancií a kanabinoidov, je spojené s výskytom psychotických porúch. Rozdiely medzi psychopatológiou schizofrénie a toxických psychotických stavov nie sú presne definované. Cieľom predkladanej štúdie bolo porovnať psychopatologické príznaky pacientov so schizofréniou, ktorí užívali psychoaktívne látky (súbor SCH, n = 80) a pacientov s nealkoholickými toxickými psychózami (súbor TP, n = 80). Autori retrospektívne analyzovali údaje z hospitalizácií pacientov liečených na Psychiatrickej klinike LFUK a UN v Bratislave v intervale rokov 2006 - 2010. V obidvoch súboroch bolo najčastejšie užívanie psychostimulancií a kanabinoidov. V súbore SCH sa zaznamenalo štatisticky významne zhoršené sociálne fungovanie. V klinickom obraze v obidvoch skupinách dominoval paranoidne- halucinatórny syndróm. Štatisticky významne častejšia prítomnosť jadrových príznakov schizofrénie sa zistila v skupine SCH. Výsledky potvrdili, že hoci psychoaktívne látky môžu vyvolať psychotické príznaky, jadrová schizofrenická symptomatika, aj pri ovplyvnení drogou zostáva odlišnou a stabilnou psychopatologickou štruktúrou. Naše výsledky naznačujú, že je možná podrobnejšia deskripcia a klasifikácia toxických psychóz a schizofrénie.

Kľúčové slová:  toxická psychóza - psychopatologická symptomatika - jadrová schizofrenická symptomatika

M. Turček: Tabak a úzkostné poruchy. Alkohol Drog Záv, 47, 2012, s. 79- 92

Súhrn

V predkladanej práci na základe dostupných údajov z literatúry podávame prehľad o klinických a neurobiologických súvislostiach fajčenia tabaku s úzkostnými poruchami. Ľudia trpiaci úzkostnými poruchami sú častejší fajčiari tabaku ako ostatná populácia, fajčenie tabaku je prospektívne asociované s vyšším rizikom výskytu úzkostných porúch. Fajčenie tabaku môže rôznymi cestami ovplyvňovať odpoveď pacientov na liečbu základnej psychickej poruchy. Významnú rolu pritom zohrávajú zložky tabakového dymu (nikotín, inhibítory monoaminooxidáz, polycyklické aromatické uhľovodíky, voľné radikály). Pri dlhodobom fajčení dochádza k zmenám najmä v v sérotonínergickej, noradrenergickej a GABA-ergickej neurotransmisii, ktoré sú spojené so zhoršovaním úzkostnej symptomatiky. Farmakokinetické interakcie tabaku s antidepresívami a anxiolytikami spôsobujú potenciálne zníženie ich účinnosti (pri liečbe úzkostných porúch). Pacienti môžu fajčiť tabak aj pre vyhľadávanie jeho akútnych anxiolytických účinkov (resp. anxiolytických účinkov spojených s rituálom fajčenia), dlhodobé fajčenie (závislosť od tabaku) má však priekazný anxiogénny potenciál.

Kľúčové slová: tabak – úzkostné poruchy – nikotín – inhibítory monoaminooxidáz – polycyklické aromatické uhľovodíky

J. Krajčovič, M. Janík, I. Ondrejka, Ľ. Straka, F. Štuller , F. Novomeský: 
Možnosti a schopnosti suicidálneho konania pri letálnej koncentrácii alkoholu v organizme. Alkohol Drog Záv, 47, 2012, s. 93- 108

Súhrn

Autori prezentujú na dvoch prípadoch dokonaných samovrážd obesením (každá z nich v stave smrteľnej koncentrácie alkoholu v krvi subjektu), rozpory vzbudzujúce pochybnosti, do akej miery je daný jedinec schopný v stave až smrteľnej intoxikácie racionálne jednať a konať pri ťažkom ovplyvnení, útlme, senzorických, motorických a psychických funkcií. V obidvoch prípadoch neboli žiadne pochybnosti o tom, že jednanie každého z nich bolo racionálne, vopred premyslené a k dokonanej samovražde došlo nie preto, že každý subjekt  sa nachádzal v stave ťažkej intoxikácie alkoholom, ale azda práve napriek tomu. Nezlomné rozhodnutie zomrieť nebolo prekonané, utlmené či ináč determinované ťažkou alkoholovou intoxikáciou až na úrovni dosis lethalis. V súdnolekárskej praxi sa často objavujú účelové konania, realizované v extrémne vysokých stupňoch alkoholického ovplyvnenia (napr. vedenie motorového vozidla). Bude zrejme nevyhnutné akceptovať túto realitu a pristúpiť ku kritickému prehodnoteniu toho, čo sa v súdnolekárskej praxi definuje už ako smrteľná koncentrácia alkoholu v tele živého človeka. Pri analýze uvedených prípadov autori tiež uvažovali, či sa v daných prípadoch nejedná o kombinované resp. komplexné suicídia.

Kľúčové slová: suicídium – intoxikácia – alkohol - schopnosť konať

R. Wolt, M. Kvasnová: Skúsenosť s časovo predĺženými/maratónovými skupinami u pacientov závislých od psychoaktívnych látok. Alkohol Drog Záv, 47, 2012, s. 109- 114

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica
Riaditeľ: MUDr. Martin Somora

Súhrn
V liečbe závislostí má veľké uplatnenie skupinová psychoterapia. Špecifickým typom skupinovej terapie sú časovo predĺžené, maratónové skupiny. Maratónové skupiny prispievajú k väčšej otvorenosti, angažovanosti, emocionálnej odozve, odbúravaniu obrán  a ponúkajú priestor na skúšanie nových spôsobov správania. V našom príspevku prezentujeme našu skúsenosť s maratónovými skupinami s pacientmi v ústavnej liečbe. Na základe obsahovej analýzy výpovedí pacientov, ktorí počas liečby absolvovali maratónové skupiny, prinášame  hodnotenie tejto formy skupinovej terapie ich očami z hľadiska prínosu pre ich ďalší rast a fungovanie.
Kľúčové slová: skupinová terapia - maratónová skupina - sebauvedomovanie

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy