Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 22. október 2019
 
 

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Ročník 48, 2013, č. 1

Michal Turček, ADZ, 9.5.2013

ADZ(PO) 1 / 2013
Súhrny

ČASOVÁ PERSPEKTIVA A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU: VLASTNÍ ZJIŠTĚNÍ
E. BAZÍNKOVÁ

Časová perspektiva se v posledních letech stala předmětem mnoha výzkumných studií po celém světě. Značná část z nich se zabývá jejím vztahem k nejrůznějším formám rizikového chování. V empirické části jsme srovnávali dvě skupiny – klienty protialkoholních oddělení PL Šternberk a jedince, u nichž byla pomocí Škály závislosti na alkoholu (ADS) závislost na alkoholu vyloučena. Smyslem bylo především zjistit, zda mezi sledovanými skupinami v jednotlivých druzích časové perspektivy signifikantní rozdíl. K ověření stanovených výzkumných otázek a hypotézy jsme použili Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI).

Klíčová slova: časová perspektiva – závislost na alkoholu – Zimbardův dotazník časové perspektivy (ZTPI)


SEXUÁLNE DYSFUNKCIE U PACIENTOV PRI VSTUPE DO LIEČBY ZÁVISLOSTÍ
Z. ALEXANDERČÍKOVÁ, Ľ. OKRUHLICA, E. KOVÁCSOVÁ

Úvod: Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu sexuálnych dysfunkcií u pacientov pri vstupe do liečby kvôli závislostí s ohľadom na typ psychoaktívnej látky, ktorú užívali. Metódy: Dotazník Arizona Sexual Experience scale (ASEX) bol administrovaný 522 pacientom (73 % mužov, priemerný vek 36,4 rokov). Pacienti s diagnózou závislosti boli rozdelení do skupín podľa typu primárnej drogy: so závislosťou od heroínu (n = 63), so závislosťou od metamfetamínov (n = 90), so závislosťou od marihuany (n = 67), so závislosťou od alkoholu (n = 228) a patologického hráčstva (n = 74). Výsledky: Najvyššiu prevalenciu sexuálnych dysfunkcií sme detekovali v skupine pacientov závislých od heroínu – 33 %, nasledoval alkohol (21 %), metamfetamíny (19 %), gambling (6 %) a marihuana (2 %). Preukázali sa tiež štatisticky významné rozdiely v pohlaví a veku. Sexuálnou dysfunkciou trpelo viac žien ako mužov. Závery: Sexuálnymi dysfunkciami najčastejšie trpia pacienti so závislosťou od heroínu, po nich nasledujú pacienti so závislosťou od alkoholu a metamfetamínov. U pacientov so závislosťou od marihuany a patologického hráčstva sa preukázal najnižší výskyt sexuálnych dysfunkcií, čo možno čiastočne pripísať nízkemu výskytu žien v týchto skupinách. Dôležitú rolu vo výskyte sexuálnych dysfunkcií zohráva pohlavie pacientov.

Kľúčové slová: sexuálna dysfunkcia – závislosť – psychoaktívne látky


ALKOHOLOVÁ CHOROBA PEČENE
M. SZÁNTOVÁ

Alkoholová choroba pečene je najčastejším ochorením pečene. Alkohol je po tabaku a hypertenzii na 3. mieste v rebríčku rizikových faktorov v Európe. Podľa EASL odporúčaní neexistuje bezpečná denná dávka alkoholu. Už denná konzumácia 25 g alkoholu zvyšuje riziko vzniku cirhózy. Pre určenie alkoholovej závislosti  sú podstatné dotazníkové metódy. O zvýšenej konzumácii alkoholu svedčia zvýšené  hodnoty GMT, MCV, IgA, bezsacharidového transferínu a pomer AST/ALT > 2. Základom liečby je dosiahnutie abstinencie s pomocou psychiatra, psychológa a okolia. Všetky ostatné postupy sú podporné. Z prognostických markerov je užitočný Maddreyho index alebo Glasgow skóre na voľbu kortikoidnej liečby, príp. pentoxifylínu pri alkoholovej hepatitíde. Transplantácia pečene je poslednou možnosťou, ktorá prichádza do úvahy až po 6-mesačnej abstinencii s predpokladom jej dlhodobého udržania. Pri odstránení abúzu je prognóza priaznivá.

Kľúčové slová: alkoholové poškodenie pečene – diagnostika – liečba – prognóza


TĚLESNÁ AKTIVITA A NÁVYKOVÉ NEMOCI: PŘEKVAPIVÁ ZJIŠTĚNÍ
K. NEŠPOR, L. CSÉMY

Tato práce obsahuje nová a dosud nepublikovaná data z české populace. Přiměřená tělesná aktivita mírní bažení (craving) po psychoaktivních látkách a hazardu a nachází uplatnění při léčbě návykových nemocí. V případě prevence u dospívajících je ale situace komplikovanější. Původní data z české populace svědčí o tom, že fotbal, zápas, box nebo kik box, posilování a tanec byly spojeny s vyšším rizikem zneužívání alkoholu u žáků 9. tříd. Box nebo kik box byly navíc spojeny s vyšším rizikem zneužívání marihuany. V tomto případě předpokládáme vliv sociálních faktorů a u fotbalu navíc jeho provázanost s reklamou alkoholu a hazardu.

Klíčová slova: pohybové aktivity – sport – návykové nemoci – bažení – prevence


METODICKÝ POKYN – VYŠETRENIE VODIČOV, KTORÍ RIADILI MOTOROVÉ VOZIDLO POD VPLYVOM ALKOHOLU ALEBO OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK
Ľ. OKRUHLICA

Z dôvodov praktickej komunikácie sme okrem iných foriem pristúpili k využitiu rubriky „Protidrogová politika“ v časopise Alkoholizmus a drogové závislosti, aby sme v krátkosti informovali kolegov o pôvode, spôsoboch realizácie a vlastných skúsenostiach so Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa od novembra roku 2011 nariaďuje vodičom, u ktorých polícia zistila prítomnosť alkoholu, alebo inej návykovej látky (psychoaktívnej podľa MKCH/SZO), aby sa podrobili psychiatrickému vyšetreniu. Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR môže dať návrh na metodický pokyn do Vestníka MZ SR, alebo ho sám vydať. Vykonané boli oba kroky. Nakoľko prvý je časovo náročný, bol 28. septembra 2012 vydaný metodický pokyn hlavného odborníka pre medicínu drogových závislostí s platnosťou do času zverejnenia metodického pokynu MZ SR.


VEDENIE PROSTRIEDKU HROMADNEJ DOPRAVY POD VPLYVOM NÁVYKOVEJ LÁTKY AKO MEDICÍNSKO-PRÁVNY PROBLÉM
J. KRAJČOVIČ, M. JANÍK, I. ONDREJKA, Ľ. STRAKA, F. ŠTULLER, F. NOVOMESKÝ

Autori prezentujú prípad potenciálneho ohrozenia života a zdravia cestujúcich v prostriedku  hromadnej dopravy – vlaku, ktoré zapríčinil zamestnanec železníc. Išlo o strojvodcu osobného vlaku, ktorý v dôsledku alkoholovej ebriety počas jazdy vlakom vytváral nepredvídateľné situácie, nedodržiaval harmonogram jazdy, hrubo porušoval pracovné predpisy a napĺňal skutkovú podstatu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Koncentrácia alkoholu v krvi po príslušnom prepočte dosahovala hodnotu v rozmedzí 1,2 – 1,5 g/kg, čo  predstavuje už hodnotu zasahujúcu do rozmedzia úrovne ľahkého až stredného stupňa opitosti. V kazuistike je poukázané aj na medicínsko-právny aspekt prezentovaného prípadu, ktorý mal pracovnoprávny a trestnoprávny dosah na tohto zamestnanca.    
     
Kľúčové slová: vlak – návyková látka – súdne lekárstvo – dychová skúška

 


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy