Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 25. január 2020
 
 

Najdôležitejšie výstupy 62. zasadnutia Komisie pre omamné látky

ed.: Eleonora Kastelová, 4.4.2019

 

 

V dňoch 14. – 22. marca 2019 sa vo Viedni uskutočnilo 62. zasadnutie Komisie OSN pre narkotické látky (ďalej len ako „CND“).  Súčasťou tohtoročného zasadnutia bol aj Ministerský segment  (14.-15.3.), na ktorom SR zastupoval štátny tajomník MZ SR prof. Stanislav Špánik. SR sa zúčastnila na rokovaní ako riadny člen (2016-2019) s hlasovacím právom.

Na zasadnutí bola prijatá ministerská deklarácia, ktorej ambíciou bolo prehodnotiť ciele medzinárodného spoločenstva v oblasti boja proti drogám stanovených Valným zhromaždením OSN v r. 2009. Prijatiu deklarácie predchádzali 3-mesačné neformálne rokovania, ktoré možno veľmi zjednodušene a vo všeobecnosti zhrnúť ako hľadanie konsenzu medzi na jednej strane tradičnými postojmi G77 s akcentovaním „supply reduction“ politík (uplatňovanie práva) a na druhej strane EÚ s vyváženejším postojom a akcentovaním ľudských práv a odporúčaní záverečného dokumentu UNGASS 2016.

Text ministerskej deklarácie, ktorý sa podarilo vyrokovať, hodnotí MZv a EZ pozitívne, podarilo sa do neho dostať väčšinu priorít, ktoré sú obsahom všeobecnej pozície EÚ k tejto problematike. Hlavný cieľ a ťažisko negociačnej pozície delegácie SR bolo dosiahnuť, aby sa zachoval pokrok, ktorý predstavuje záverečný dokument UNGASS 2016, a aby nový dokument posilnil jeho implementáciu. Cieľom bolo, aby ministerská deklarácia nevytvárala bázu pre nové prístupy/politiky v riešení drogovej problematiky, a aby jej obsah akýmkoľvek spôsobom neohrozil vývoj, ktorý bol dosiahnutý v roku 2016 prijatím záverečného dokumentu UNGASS. V tomto kontexte sa podarilo presadiť text na posilnenie a zefektívnenie zberu dát (tzv. ARQ) tak, aby v ňom boli zahrnuté všetky odporúčania UNGASS 2016. Deklarácia obsahuje aj priority v oblasti ľudských práv, vrátane zohľadnenia rodovej perspektívy a zamerania na zraniteľné skupiny, úlohu občianskej spoločnosti, dosahovanie Agendy 2030 a SDG´s (Sustainable Development Goals – ciele udržateľného rozvoja),  týkajúcich sa drogovej agendy. Negatívum z pohľadu SR bol fakt, že sa do textu nepodarila presadiť silnejšia formulácia  k proporcionálnemu trestaniu drogových trestných činov, či zákaz uplatňovania trestu smrti za drogové trestné činy. Ide však o ciele, ktoré presahovali možnosti dosiahnutia konsenzu.

q

Samotné zasadnutie CND bolo rozdelené na normatívny segment a politickú operatívnu časť.

q

V rámci normatívneho segmentu boli v zmysle príslušných dohovorov OSN prijaté zmeny v Zoznamoch podľa jednotlivých dohovorov, týkajúce sa trinástich chemických látok, a to :

 

1) podľa Jednotného dohovoru o omamných látkach (1961), v znení protokolu 1971 zaradenie  cyclopropylfentanyl, methoxyacetylfentanyl, ortho-fluorofentanyl, p-Fluoro-butyrylfentanyl – skupina syntetických opioidov) do prílohy I.

2) podľa Dohovoru OSN o psychotropných látkach (1971) - zaradenie 5 nových látok do prílohy II.  (ADB-FUBINACA, FUB-AMB, ADB-CHMINACA, CUMYL-4CN-BINACA – 4 syntetické kanabinoidy a  N-ethylnorpentylone / syntetický katinón )

3) podľa Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami (1988) boli do Tabuľky I. zaradené  prekurzory: PMK glycid, PMK kyselina glykolová (glycidic acid) , alfa-fenylacetoacetamid /APAA. Navrhovaná kyselina jódovodíková (hydriodic acid) nebola zaradená.

 

S ohľadom na zásadný dosah a vplyv prijatých zmien pre lekársku prax, výrobnú a obchodnú sféru a pre činnosť štátnych orgánov, ministerstiev a inštitúcií bola táto časť zasadnutia mimoriadne dôležitá  tento segment dôležitou časťou zasadnutia. SR hlasovala v súlade s príslušnými rozhodnutiami Rady EÚ. Delegácia SR hlasovala v zmysle návrhu HDG schváleného Radou EÚ za zaradenie všetkých uvedených látok, resp. nezaradenie jedného prekurzora („hydriodic acid“).

Pokiaľ ide o hlasovanie k odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie o kanabise a látkach vzťahujúcich sa ku kanabisu, bolo rozhodnuté, že hlasovanie o týchto odporúčaniach sa odkladá na neskoršie zasadnutie CND.

   

q

V operatívnej časti zasadnutia bolo prerokovaných a konsenzom prijatých osem rezolúcií.

 

Najproblematickejšie a spolitizované rokovania prebiehali najmä k rezolúcií  o posilneniu kompetencií INCB (politizácia v kontexte nedávnej legalizácie marihuany na rekreačné účely v Kanade) a k rezolúciám Nórska a Brazílie) týkajúcim sa zdravotných problematík.

Rezolúcia k podpore alternatívneho rozvoja bola prijatá s odkazom na závery Rady EÚ, čo sa stalo prvýkrát v histórii CND.

 

Z prijatých rezolúcií EÚ kosponzorovala v mene svojich členských krajín  päť rezolúcií ktoré sú v súlade s protidrogovou politikou a so záujmami EÚ/SR.

§  Posilnenie medzinárodnej spolupráce a komplexných regulačných a inštitucionálnych rámcov na kontrolu prekurzorov používaných pri nedovolenej výrobe omamných a psychotropných látok (predkladateľ Turecko)

§  Podpora INCB pri plnení jej mandátnej úlohy v spolupráci s členskými štátmi, CND a WHO (predkladateľ RF)

§  Podpora opatrení na prevenciu a liečbu vírusovej hepatitídy C spôsobenej užívaním drog ( predkladateľ Nórsko)

§  Zlepšenie detekčnej a identifikačnej kapacity syntetických drog na nelekárske účely zvýšením medzinárodnej spolupráce (Austrália)

§  Podpora alternatívneho rozvoja ako stratégie zameranej na kontrolu drog (Nemecko, Peru a Thajsko)

§  Posilnenie účinných a inovatívnych prístupov prostredníctvom národných, regionálnych a medzinárodných opatrení s cieľom riešiť výzvy, ktoré prináša nemedicínske užívanie  syntetických drog, najmä syntetických opioidov (Kanada)

§  Posilnenie schopnosti členských štátov primerane odhadnúť a posúdiť potrebu medzinárodne kontrolovaných látok na lekárske a vedecké účely (predkladateľ El Salvador)  

§  Podpora opatrení na prevenciu prenosu HIV spôsobeného užívaním drog medzi ženami a pre ženy, ktoré sú vystavené rizikovým faktorom spojeným s užívaním drog, vrátane zlepšenia prístupu k post-expozičnej profylaxii (predkladateľ Brazília).

 

Podrobnejšie správy zo zasadnutia a dokumentácia vrátane textu prijatej ministerskej deklarácie sa nachádza na webovej stránke Úradu OSN pre drogy a kriminalitu  (www.unodc.org) 

q

Komisia OSN pre omamné látky (Commission on Narcotic Drugs, CND) je jedným zo subsidiárnych orgánov Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC). Má 53 členov volených podľa regionálnych skupín na obdobie štyroch rokov. SR je členom CND na obdobie 2016-2019. Zasadnutiam CND je dlhodobo venovaná značná pozornosť ČK OSN, medzinárodných medzivládnych organizácií, NGOs, odborných inštitúcií, univerzít a vedeckých kruhov. Počas zasadnutia sa konalo množstvo sprievodných podujatí a výstav, zameraných na rôzne problematiky drog a na ne nadväzujúcich tém, ako aj už tradičné mládežnícke fórum, na ktorom SR reprezentovali dvaja študenti z Gymnázia sv. Františka v Žiline. V mene ČK EÚ odzneli 4 vystúpenia k prerokovávaným bodom agendy, ktoré v spolupráci s EUDEL a SM ČK EÚ vo Viedni pripravila Horizontálna pracovná skupina pre drogy Rady EÚ v Bruseli (ďalej len ako "HDG“).

 

 

Zdroj: Informácia Stálej misie SR pri OSN vo Viedni o 62. zasadnutí Komisie pre omamné látky - spracované so súhlasom 

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy