Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 15. november 2019
 
 

Novodobé nelátkové závislosti

MUDr. Jozef Benkovič, primár, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora

Nové technické vymoženosti, ktorými dnes disponujeme, pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný, hlavne mladý človek túto techniku bez problémov prijíma, ovláda aj kontroluje. Žiaľ, v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika ukazuje ľudstvu aj svoj odvrátený rozmer a produkuje problémy. Nielen vo svete, ale už aj u nás sa stretávame s prvými liečenými klientmi, ktorí majú problémy z nadmerného používania mobilného telefónu a SMS, internetu, počítačových hier atď. Aj keď zatiaľ neexistuje definícia ani diagnostické kritériá tzv. novodobých nelátkových závislostí podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb a táto problematika je ešte veľmi nová, o jej diagnostickom zaradení sa stále vedú odborné diskusie.

Základné charakteristiky novodobých nelátkových závislostí sú veľmi podobné zatiaľ najznámejšej nelátkovej závislosti, poruche návykov a impulzov ? patologickému hráčstvu F: 63.0 (4,16,3). Pod diagnózou F: 63.8 iné návykové a impulzívne poruchy podľa medzinárodnej klasifi kácie chorôb sa uvádza, že ide o iné druhy maladaptívneho správania, ktoré nie sú sekundárne k rozpoznanému psychiatrickému syndrómu a kde osoba opakovane zlyháva v snahe odolať impulzom a takto sa správať, s prodromálnym (úvodným) obdobím napätia a pocitom uvoľnenia v čase činu.

K ich typickým prejavom patrí najmä (1)
a) Silná túžba po príjemných zážitkoch a zaujatosť týmito činnosťami - hrou (pri gamblingu), prácou, nakupovaním, surfovaním po internete, mobilným telefonovaním a posielaním SMS, počítačovými hrami…

b) Problémy s kontrolou v jednotlivých činnostiach - hry (pri gamblingu), práce (pri vorkoholizme), nakupovania (pri shopoholizme), surfovania po internete, mobilného telefonovania a posielania SMS správ. Zvyšuje sa tiež frekvencia a dĺžka času v uvedených činnostiach.

c) Preferencia týchto činností pred inými činnosťami – povinnosťami, aktivitami a záujmami jedinca, ktoré zanedbáva.

d) Pokračovanie v týchto činnostiach aj napriek vznikajúcim závažným dôsledkom – ekonomickým (finančné dlhy), rodinným (vážne konflikty a vzťahové problémy), pracovným, spoločenským, sociálnym, prípadne aj telesným a psychickým (napríklad pri vorkoholizme, závislosti od internetu).

Neurobiologické koreláty

U takto postihnutých ľudí, ktorí majú problémy s tzv. novodobými nelátkovými závislosťami, sú evidované isté genetické predispozície na poruchy neurotransmisie v mozgových okruhoch. Zážitok odmeny je  sprostredkovaný hlavne aktivitou dopamínu,endorfínov a enkefalínov (2,16). Podobne ako u patologických hráčov, aj pri novodobých nelátkových závislostiach je zvýšená vzrušivosť, spojená s adrenergným neurotransmiterovým systémom. Deficit v oblasti serotonínového systému zvyšuje hladinu impulzivity. Kľúčovým faktorom je tu pravdepodobne dopamínový systém a výskumy v oblasti neurotransmiterov v mozgu poukazujú na poruchu práve v tejto oblasti. P. Mitchell (2000) vo svojej štúdii upozornil na to, že pri hraní hier (hlavne víťazstvách) dochádza k vyplavovaniu dopamínu.

Závislosť od internetu
Počiatky vzniku internetu sa datujú niekde do roku 1969, keď v USA začal pracovať jeho predchodca ARPA-NET, určený na vojenské ciele. Súčasná podoba internetu funguje od roku 1993.

Niektoré psychologické zvláštnosti virtuálneho sveta internetu
Virtuálne prostredie internetu má pre nás stále málo odhalené psychologické zvláštnosti a tajomstvá.  Komunikácia cez internet prebieha zatiaľ zväčša v textovej forme, čo je priestor na experimentovanie so svojou identitou (12) , keď je možné klamať, uvádzať polopravdy alebo sa úplne odhaľovať. Internet je tiež prostredím bez zábran, so subjektívne iluzórnym pocitom anonymity. Ilúzia anonymity takto môže viesť účastníkov chatovania k zvýšenej agresivite vo virtuálnom cyberpriestore aj vo forme napadnutia cudzej webovej stránky, zaslaním napríklad počítačového vírusu (10,12).
Zvláštnosti virtuálneho priestoru ponúkajú aj nové formy neverbálneho spôsobu vyjadrovania, emočných prejavov a vzniku novodobých, tzv. virtuálnych vzťahov (9). Veľké riziko spočíva aj v tom, že internetová sieť poskytuje hazardnému hráčovi úplnú anonymitu, pričom je všeobecne známy sklon hazardných hráčov k samotárstvu. Až vyše 10 % 15- až 20-ročných mladých ľudí v USA sa priznalo, že už mali problémy s hazardnými hrami cez internet (5).
K častým navštevovaným stránkam patria aj tzv. zoznamky, ktoré sú populárne hlavne u sociálne uzavretých, zakomplexovaných a málo priebojných jedincov. Pri tzv. elektronickej pornografii u účastníkov dochádza nielen k samotnému vzrušeniu z toho, kto bude na druhej strane – ako pri zoznamovaní, ale aj ku skratovému vybitiu potláčaného sexuálneho pudu cez cyberpriestor. Niektorí účastníci cybersexuálnych aktivít si takto plnia často nesplniteľné túžby a priania, ktoré hraničia až s vážnymi sexuálnymi deviáciami.
Takzvané MUD – hry (multi user dungeon), počítačové programy „on-line“, ktoré umožňujú napojenie viacerých užívateľov vo virtuálnej realite internetu, sú obľúbené najmä v mužskej časti populácie, lebo tu prebieha komunikácia účastníkov a postáv hry, hráči sa stávajú víťazmi a vytvárajú si takto svoj subjektívne už dávno stratený status (11,14). Čas strávený pri hrách zvyšuje možnosť úspešnosti, teda hráčsku spôsobilosť, pozitívne posilňuje vedomie víťaza, ale aj problém časovej kontroly.
Novým hitom sa čoraz častejšie stáva aj nekontrolované nakupovanie cez internet, hlavne u jedincov, ktorí trpia chorobným nakupovaním, pričom nakupovanie „on-line“ im môže uľahčiť prístup k uspokojovaniu ich závislosti (11).

V USA sa o tzv. internetovej závislosti vedie odborná diskusia od roku 1995. Jej pomenovanie IAD (Internet Addiction Disorder) zaviedol newyorský psychiater Ivan Goldberg (7,13). Môžeme tu hovoriť o širokom rozsahu porúch správania a problémov, ktoré sa týkajú poruchy kontroly impulzov (15). Podľa Dr. K. Youngovej ide o také používanie internetu, ktoré spôsobuje špecifické symptómy, ako sú zmeny nálad pri používaní internetu, zlyhávanie jedinca pri plnení svojich povinností, silná túžba jedinca po internete a pocity viny v dôsledku problémov, ktoré takto vznikli.
Dr. Youngová, zakladateľka Centra pre internetovú závislosť v USA, uvádza, že porucha spôsobuje rovnaký typ sociálnych problémov ako iné, už klasifi kované typy závislostí, ako sú strata kontroly pri používaní internetu, sociálna izolácia postihnutého jedinca, rodinné i pracovné konzekventy, zlyhávanie v rodine, v práci, v škole, ako aj tzv. abstinenčné príznaky ako nervozita, podráždenosť a agresivita (7). Dr. Youngová tvrdí, že väčšina jej publikovaných výskumov podporila správnosť jej zistení a v celých Spojených štátoch je už internetová závislosť prijatá ako porucha, akceptovaná hlavne súdnym a právnym systémom (7). Aj keď viacerí odborníci s Youngovou nesúhlasia pre nesprávne defi novanie internetovej závislosti ako voľnej analógie s patologickým hráčstvom, iní, ako napríklad H. D. Zimmerl, O. Seemann, vychádzali pri diagnostikovaní závislosti od internetu práve zo všeobecných kritérií pre závislosť alebo kritérií pre patologické hráčstvo.

Škála internetovej závislosti od K. Youngovej (IAD) (16)
Skríningové vyšetrenie na diferenciáciu závislých a nezávislých užívateľov s modifikovanými kritériami podľa DSM-IV

 1. Cítite sa prehnane koncentrovaný na internet? (Rozmýšľate o predchádzajúcej činnosti na nete alebo sa už zaoberáte nasledujúcou činnosťou na ňom?)
 2. Cítite potrebu zvyšovať čas strávený na internete, aby ste dosiahli uspokojenie?
 3. Pokúšali ste sa opakovane neúspešne dostať pod kontrolu, znížiť alebo úplne zastaviť používanie internetu?
 4. Cítite sa nepokojný, bez nálady, depresívny alebo podráždený, keď sa pokúšate obmedziť alebo úplne zastaviť používanie internetu?
 5. Ostávate zvyčajne pripojený na internete dlhšie, než ste pôvodne zamýšľali?
 6. Ohrozili alebo riskovali ste stratu významného vzťahu, práce, vzdelania alebo kariérovej príležitosti pre internet?
 7. Klamali ste rodine, terapeutovi alebo niekomu inému, aby ste utajili rozsah svojej činnosti na internete? 
 8. Používate internet ako prostriedok na únik pred problémami alebo na uvoľnenie zlej nálady (pocitov viny, úzkosti, depresie...)?

Vyhodnotenie
Internetovo závislí: odpoveď áno na 5 alebo viac otázok, podobne ako pri diferencovaní PH
Ohrozenie internetovou závislosťou: odpoveď áno na 3-4 otázky

Prečo je pre ľudí taký zaujímavý virtuálny svet internetu?

Možno tu uviesť viacero skutočností. Frekventné používanie internetu redukuje tenziu, vyvoláva pocit vzrušenia a emočne podporuje sociálne introvertných, neatraktívnych a zakomplexovaných jedincov. Pomáha tiež likvidovať nudu, samotu a nedostatok podnetov. Anonymita virtuálneho sveta môže poskytovať ilúziu novej, lepšej a verejne žiaducej identity (7).
Virtuálny svet ponúka priestor na spoznávanie nových ľudí, pomáha získavať nové poznatky v rôznych oblastiach života. Internetový gambling vzrušuje, „odmieňa“, ale aj opakovane priťahuje závislých jedincov, gamblerov (6). Internetové „on-line“ hry poskytujú zábavu, vzrušujú pocitmi víťazstva, ventilujú napätie. Virtuálny priestor internetu poskytuje možnosti uvoľnenia skrytých túžob sexuality cez internetovú pornografiu.
Viaceré štúdie týkajúce sa priamo internetovo závislých jedincov neuvádzajú rozdiel v pohlaví. V štúdii K. Youngovej bol zistený vyšší výskyt žien (16). Ženy sú k sebe kritickejšie ako muži (8).
Existuje viacero možných spúšťačov internetovej závislosti. U nami liečených pacientov, závislých od internetu, to boli hlavne dlhotrvajúce neriešené konfl iktné situácie v manželstve a na pracovisku, uzatváranie do seba, svojho vnútorného a zidealizovaného sveta, s hľadaním východiska v náhradnom, virtuálnom svete internetu. Toto prostredie zároveň slúžilo na uspokojenie ich iracionálnych cieľov, túžob a predstáv. Vážne rodinné (manželské), pracovné, ale aj osobné, najmä psychické konzekventy prinútili týchto jedincov na ústavnú liečbu závislosti.
Niektorí autori vo svojich prácach uvádzajú ďalšie, spolupôsobiace poruchy pri internetovej závislosti, hlavne bipolárne poruchy, depresie, sociálne fóbie, ADHD, ako aj prítomnosť iných závislostí (7,14).

Praktická časť

Kazuistika závislého od počítačových hier

Z anamnézy
Išlo o 59-ročného rozvedeného muža, stredoškolsky vzdelaného, v minulosti liečeného pre závislosť od alkoholu. Po prijatí do nášho zariadenia bol už 5-ročným abstinentom od alkoholu a pracoval v práci s ľuďmi.

Záujmová sféra
V minulosti sa zaujímal hlavne o čítanie kníh, prechádzky v prírode, starostlivosť o kvety.

Počítačová anamnéza
Pracoval v takej práci, kde bolo nevyhnutné ovládať počítač, preto si ho kúpil. Na to, aby sa ho naučil skutočne ovládať, neoslovil žiadneho odborníka ani nenavštevoval žiaden počítačový kurz. Oslovila ho však jednoduchá počítačová hra, tzv. Solitér. Postupne ho zaujala natoľko, že si začal kupovať aj ďalšie, čoraz zložitejšie počítačové hry, lebo sa stával v tomto smere čoraz zručnejším. Keďže býval sám, nikto ho ničím neobmedzoval, a tak nezdokonaľoval svoje počítačové znalosti a zručnosti, ale zručnosti víťaziť v počítačových hrách. Tento proces uňho trval asi 5 až 6 mesiacov.

Najčastejšie spúšťače hrania počítačových hier
K najčastejším spúšťačom patrili hlavne samota a nuda, nedostatok podnetov, ale aj pomerne časté negatívne emócie, nálady (hlavne v súvislosti so stresmi v práci), ktoré pociťoval ako nadmernú záťaž.

Správanie a emócie pri počítačových hrách
Pred samotnou hrou, teda hneď ako sa vrátil z práce, pociťoval silnú túžbu (craving), ale aj nervozitu, aby bol čím skôr pri počítači, počas hrania počítačových hier zase pociťoval veľké vzrušenie, šťastie a pocit uvoľnenia. Sám uvádza: „Cítil som, že som pri tom dostával novú energiu.

Abstinenčné príznaky
U pacienta sa objavili aj tzv. abstinenčné príznaky, keď nemohol hrať počítačové hry, lebo asi týždeň mal počítač v oprave. Vtedy bol veľmi nervózny, nesústredený, nezmyselne chodil hore-dole po byte, zle spával, snívalo sa mu o počítačových hrách (tzv. suché recidívy nielen pri látkových, ale aj nelátkových závislostiach). Preto opakovane urgoval opravu počítača a doma sa nedokázal poriadne ničomu venovať ani sa na nič sústrediť.

Dôsledky hry na počítači
Psychické: únava, nesústredenosť v práci, znížená výkonnosť, zaspávanie, zvýšená nervozita
Telesné: hlavne bolesti hlavy, chrbta a očí

Deficity v životnom štýle závislého od počítačových hier
Strata záujmov, koníčkov (prechádzky, turistika, čítanie kníh), strata záujmu o bežné povinnosti (upratovanie v byte, varenie, pranie), izolácia od sveta a priateľov do virtuálneho sveta počítačových hier. Postupné zlyhávanie fungovania v práci si nakoniec všimli aj jeho spolupracovníci, ktorí po analýze problému a pohovore s pacientom navrhli možnosť ústavného liečenia, aby mohol aj ďalej zastávať svoju funkciu v práci.

Terapia závislého od počítačových hier

 • zaradenie do skupinovej psychoterapie nelátkových závislostí,
 • podrobná edukácia o problematike novodobých nelátkových závislostí,
 • analýza spúšťačov, dôsledkov hry, správania závislého, cravingu, abstinenčných príznakov,
 • práca na zmene postojov, náhľadu na túto závislosť, hodnotového rebríčka, cieľov, životného štýlu, denného režimu, zvládania stresu a záťaže v práci, ale aj voľného času, záujmov,
 • riešenie pracovného fungovania pacienta pri počítači a na internete, odstránenie počítačových hier z jeho dosahu,
 • podrobný plán doliečovania a návštev klubov

Záverom

Problematika tzv. novodobých nelátkových závislostí je stále ešte na úrovni diskusií a zatiaľ je otvorená. Prví pacienti s týmito poruchami, odliečení v našom zariadení, boli aj pre naše pracovisko významným krokom k novému medicínskemu poznávaniu. Zaraďovanie týchto pacientov do liečby bolo istým problémom nielen pre terapeutov, ale aj pre zdravotné poisťovne, keďže neexistujú základné diagnostické kritériá podľa medzinárodnej klasifi kácie chorôb. V základných charakteristikách a terapeutických postupoch majú veľa spoločných čŕt s nelátkovou závislosťou – gamblingom. Sú tu však aj niektoré zásadné odlišnosti, s ktorými sme sa ako terapeuti stretli prvýkrát. Základnou odlišnosťou je fakt, že ľudská práca, práca s internetom, nakupovanie, mobilné telefonovanie a posielanie SMS sú na rozdiel od látkových závislostí, ale aj nelátkovej závislosti (gamblingu) nevyhnutnými súčasťami bežného fungovania človeka v živote. Preto aj stanovenie cieľov v liečbe, v liečebnom procese pacientov s týmito poruchami je hlavne fungovať tak, aby tieto činnosti boli dokonale kontrolované a sami pacienti ich v konečnom dôsledku dostali pod kontrolu, teda vedeli bezproblémovo a kontrolovane, nie chorobne pracovať, nakupovať, fungovať na internete, telefonovať a podobne.


Použitá literatúra
1) Benkovič, J.: Závislosť od internetu a počítačových hier. 45 Česko-slovenská AT konferencia, Predná Hora, 8. 10. 2006.
2) Bruinsma, K., Taren, DL.: Čokoláda: Potrava, alebo droga? (2300) .J. Am. Diet. Assoc., 1999, Oct. 99(10):1249-56.
3) Engs, R.: How Can I Manage Compulsive shopping and Spending. Home Page. Article List. The Trustees of Indiana Univers. Bloomington., 2006.
4) Frouzová, M., Matoušek, P.: Workoholizmus. Závislosť, roč. 3., č. 8-9 / 95.
5) Goldney, R.: Internet gambler most addicted. Psych. Addict. Behav. 2002, 16:76-79.
6) Griffi ths, M.: Psychology of computer use: XLIII. Some comments on „Addictive use of Internet“ by Young. Psychological Reports. 1997, N. 8O, s. 81-82.
7) Mitchell, P.: Internet addiction: Genuine diagnosis or not? Lancet. 2000, r. 355, č. 9204, s. 632-634.
8) Rotzer, F.: Frauen stärker abhängig?
http://www.heise.de/tp/deutch/inhalt/te/1720/1. html, 1998.
9) Suler, J.: The psychology of Cyberspace, 1998.
10) Šmahel, D.: Psychologie a internet. Praha, Triton, 2003.
11) Zimmerl, H. D.: „Internetsucht“ Eine Neumodische Krankheit?,
http://gin.uibk.ac./gin/ freihtml/chatlang. html, 1998.
12) Wallace, P.: The psychology of the Internet. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
13) Wegenast, J.: Internet-Sucht.
http://wwww.worldwide.de / krankheiten/ psychische krankheiten/ internetsucht. html, 2000.
14) Young, K.: Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder.
http://www.netaddiction.com/articles//newdisorder.htm, 1998.
15) Young, K.: Internet addiction: Evaluation and treatment. Student BMJ. 1999, č. 7, s. 351.
16) Young, S.: Pathological Internet Use: The Emergence Of A New Clinical Disorder, University of Pittsburg at Bradford, Session 2127, 10. 8. 1996, Metro Toronto Convention Centre, Exhibit Hall (D-14)

 

 In: Benkovič J., Sociálna prevencia 1/2008, ročník III., str. 8-11, ISSN 1336-9679

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy