Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 21. október 2019
 
 

Alkoholizmus nie je iba problém alkoholikov, je omnoho širší

S rastom spotreby alkoholu rastie stupeň alkoholizácie populácie. Na túto problematiku treba nazerať zo spoločenského hľadiska a naša pozornosť sa musí orientovať na spoločnosť ako celok. Za produkciu alkoholu je zodpovedná spoločnosť, a preto by sa mala primerane postaviť k prevencii. Súčasťou verejného zdravotníctva by mala byť „alkoholová politika“, ktorá by riešila reguláciu dostupnosti alkoholu, jeho výroby, ceny, spôsobu predaja a podobne. Samozrejme, vrátane represívnych opatrení. Z výskumu Štatistického úradu SR možno za posledných 8 rokov sledovať tendenciu mierneho nárastu tolerancie voči alkoholu. V roku 1966 si 22 % ľudí myslelo, že alkohol spôsobuje väčšie škody ako iné drogy. V roku 2004 tento názor deklarovalo iba 17 % ľudí. Alkohol možno v dôsledku jeho zhubných následkov zaradiť do skupiny tvrdých drog, ale spoločnosť je o tom málo informovaná. Prinášame Vám preto fakty týkajúce sa alkoholu, ktoré svedčia o jeho závažných – nielen zdravotných – následkoch.

Fakty o alkoholizme
- patrí medzi najčastejšie duševné poruchy,
- neliečený môže viesť k smrti,
- 30 – 50 % závislých od alkoholu je hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach,
- 1/3 pacientov, ktorí navštívia ambulancie praktických lekárov, majú problémy s pitím alkoholu.

Alkohol spôsobuje
-ťažké poškodenie biologických funkcií mozgu a ostatných orgánov,
-ťažké psychologické, spoločenské a spirituálne poškodenie,
-vážnu ekonomickú stratu pre spoločnosť i jednotlivca.

Najčastejšie telesné ochorenia z alkoholu
- úrazy,
- poruchy trávenia, gastritída (zápal žalúdočnej sliznice), vredová choroba žalúdka, krvácanie do zažívacieho traktu,
- hnačky,
- akútna a chronická pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy),
- choroby pečene až po cirhózu (50 – 70 % cirhóz je z dôsledku nadmerného pitia alkoholu),
- cirhóza je diagnostikovaná u 20 – 30 % alkoholikov, pri pokračujúcom pití je minimálna šanca na prežitie závislého od alkoholu dlhšie než 5 rokov,
- alkoholici dva razy častejšie trpia na zápaly pľúc a priedušiek,
- alkoholici tri razy väčšmi trpia na zhubné nádory, hlavne nosohltanu a ústnej dutiny,
- alkoholikom býva často diagnostikovaná rakovina pečene a pankreasu,
- alkoholici majú často organické poškodenia mozgu, epilepsiu, zápal nervov s ochrnutím,
- alkoholici trpia zníženou plodnosťou až neplodnosťou a impotenciou,
- alkoholici mávajú zníženú imunitu, vysoký krvný tlak, aterosklerózu, trpia častými infekciami a kožnými chorobami.

Príčiny smrti alkoholikov
1/ priama príčina smrti (akútna otrava alkoholom, abstinenčný stav),
2/ typické fatálne následky chorôb (hepatálne, pankreatické a kardiálne choroby),
3/ časté fatálne dôsledky (hypertenzia, mozgové komplikácie, pneumónia, karcinómy, tbc),
4/ tragické nehody, úrazy, samovraždy.

Vplyv alkoholu na telesné zdravie
- Chronický abúzus alkoholu skracuje predpokladanú dĺžku života o 10 až 12 rokov, týka sa 9 až 12 % mužov a 13 až 15 % žien.

Vplyv alkoholu na duševné zdravie

PSYCHOLOGICKÉ DIMENZIE ALKOHOLIZMU
- poruchy nálad, depresia, úzkosť,
- hostilita, sebaľútosť, precitlivenosť, nízka frustračná tolerancia,
- dráždivosť, zlosť, necitlivosť voči iným, agresivita, nenávisť, impulzivita,
- nedostatok sebaúcty, nízke sebahodnotenie,
- problém s vlastnou identitou a sebaporozumením.

SPIRITUÁLNA DIMENZIA
- redukcia až strata záujmov,
- duchovné spustnutie, vnútorná prázdnota,
- strata zmyslu života, odcudzenie, izolácia.

SOCIÁLNE DIMENZIE
- narušené spoločenské vzťahy, rozbité manželstvá,
- rozvodovosť (alkohol je na 3. mieste v príčinách rozvodovosti u nás),
- strata zodpovednosti,
- strata postavenia a autority v rodine,
- strata zamestnania (jedna tretina hospitalizovaných alkoholikov je nezamestnaná),
- strata spoločenského postavenia,
- finančné problémy, rozpory so zákonom, kriminalita.

DUŠEVNÉ PORUCHY (CHOROBY)
- vysoký výskyt psychických porúch,
- depresia, úzkostné poruchy,
- poruchy osobnosti, charakteru,
- psychózy, demencie,
- vysoké percento samovrážd – až 30 % všetkých dokonaných samovrážd spáchajú alkoholici.

  Kriminalita
  Alkohol je vážny kriminogénny faktor. Tretina trestných činov je spáchaná pod vplyvom alkoholu. Medzi najčastejšie trestné činy patria skutky vykonané agresívne a násilnícky (výtržníctvo, znásilnenia, ublíženia na zdraví, vraždy, lúpeže a krádeže). V roku 2004 bolo takmer 5 % dopravných nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu.

  Ekonomické straty
  Nedajú sa presne vyčísliť, lebo na Slovensku nemáme kompletnú štúdiu ekonomických strát týkajúcich sa užívania a zneužívania alkoholu. Delíme ich na dve skupiny:
- kvantifikovateľné straty: práceneschopnosť, liečba, rehabilitácia, invalidita, absencie v práci, predčasná smrť, sociálna podpora nezamestnaných a ich rodín, úrazy, kriminalita, právne a administratívne náklady,
- nekvantifikovateľné nemateriálne straty: ľudské utrpenie rodín, detí, zdravotné poškodenia detí, zneužívanie detí, týranie v rodinách, morálne straty.

  Porovnanie ekonomickej náročnosti liečby alkoholizmu a telesných následkov
  Nepomer je zjavný najmä pri ústavnej liečbe, kde náklady na protialkoholickú liečbu predstavujú 6 % z nákladov na liečbu somatických komplikácií. V ambulantnej liečbe redstavujú náklady na protialkoholické liečenie (PAL) 23 % z nákladov na ambulantnú liečbu somatických komplikácií. Alkoholici vyhľadávajú lekára neskoro. Dôvodom prvého kontaktu s lekárom býva až niektorá zo somatických komplikácií alkoholizmu. Často ide už o vážne stavy ohrozujúce život, ktoré vyžadujú intenzívnu liečbu na špecializovaných ddeleniach nemocníc. Finančné náklady pri ambulantnom PAL: liečba jedného pacienta ročne stojí 5.211,- Sk, čo je 14,50 Sk na deň. Pri ambulantnej liečbe somatických komplikácií predstavuje suma na jedného pacienta ročne 21.817,- Sk, čo je 61,- Sk na deň.

  Podstatou prevencie by malo byť vedenie ľudí a ich výchova k miernemu pitiu, nie k zákazu alkoholu.

Autor : MUDr. Drahomíra Nejdlová, primárka oddelenia pre liečbu závislostí, 
            Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok
Zdroj : ČISTÝ DEŇ

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy