Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 19. február 2020
 
 

Závislosť v tehotenstve a jej vplyv na novorodenca

Doc. MUDr. Helena Drobná, PhD., 1.3.2006

Viac ako tridsať rokov pracujem na novorodeneckom oddelení a venujem sa neonatológii a perinatológii. Je to moja celoživotná profesionálna láska. Náš profesionálny život prináša neopakovateľné a úžasné pocity pri narodení nového človeka, ale na druhej strane aj sklamania a často aj pocity bezmocnosti. Sú situácie, keď vieme ovplyvniť vývoj a rast plodu zvonku počas gravidity, pomôcť mu a dať tak dieťaťu šancu na zdravý vývoj do budúcnosti.

Sú však prípady, keď úsilie lekárov špecialistov (psychiatri, gynekológovia a pôrodníci, neonatológovia, pediatri a ďalší) vychádza nazmar - komunikácia s matkou je neúspešná. Často tieto nezodpovedné matky nevyhľadajú ani základnú zdravotnícku starostlivosť. Ani perspektíva narodenia dieťaťa nie je pre ne motiváciou k zmene postojov a správania. Mnohé prichádzajú priamo porodiť bez akejkoľvek prenatálnej starostlivosti. Za posledné 3-4 roky sa stretávame so závislými rodičkami na substitučnej liečbe, ktoré predsa len majú snahu dať svojmu dieťaťu lepšiu šancu do života. V komunite závislých je zhruba jedna tretina až polovica žien. Väčšina z nich sú mladé ženy vo fertilnom veku.

S novorodencami, ktorí sa narodia matkám, závislým počas gravidity od psychoaktívnych látok, sa stretávame na našich oddeleniach približne od roku 1993. Odvtedy sa problémy týchto matiek a ich novorodencov stali predmetom môjho záujmu. Dovtedy sme sa stretávali na našom oddelení s deťmi, ktoré sa narodili matkám fajčiarkam alebo matkám, ktoré počas gravidity požívali alkohol. Samozrejme, novorodenci mali ľahšie alebo ťažšie adaptačné problémy po narodení. Vážnejšie poruchy u týchto detí sa objavili v neskoršom období, ako napr. mentálne poruchy, poruchy správania, ťažkosti pri vzdelávaní, poruchy rastu, vrodené vývojové chyby a ďalšie.

Postupne sa začali naše prvé skúsenosti s novorodencami matiek užívajúcich alebo si aplikujúcich psychoaktívne látky, ktoré sme dovtedy u nás nepoznali. Najčastejšie to boli a dodnes sú heroín, marihuana a kokaín. Zatiaľ iba sporadicky, ale už vidieť nárast užívania pervitínu. Veľmi častá je kombinácia s fajčením, prípadne kombinácia s liekmi ako Rohypnol. V posledných rokoch liečime aj novorodencov matiek, ktoré sú na substitučnej liečbe metadonom alebo inými náhradnými preparátmi. Spolupráca s týmito matkami je náročná a komplikovaná. Na jednej strane snaha zatajiť svoje nezodpovedné správanie voči dieťaťu, zavádzanie pri informáciách o svojom zdravotnom stave, o bydlisku, zamestnaní a iných dôležitých údajoch znamená skomplikovanie práce zdravotníkov a sociálnych pracovníkov. Riešenie a liečba problémov pred pôrodom, počas neho i po ňom, ako aj liečba novorodenca si vyžadujú kvalifikovaný personál so skúsenosťami. Pre nás zdravotníkov je dôležité poskytnúť novorodencovi primeranú a kvalifikovanú starostlivosť. Ide nám o to, aby škody napáchané drogou boli čo najmenšie. Profesionálny prístup by mal zabrániť vzniku ďalších poškodení, ktoré by mohli vzniknúť pri postnatálnej adaptácii komplikovanej novorodeneckým abstinenčným syndrómom. Novorodenci z týchto gravidít sa rodia asi v 50 percentách predčasne, a z toho polovica s intrauterinnou rastovou retardáciou, čoho dôkazom je znížená pôrodná hmotnosť a ďalšie antropometrické ukazovatele už pri narodení. 

Všetky psychoaktívne látky sa dostávajú cez placentu do krvného obehu plodu a k cieľovému orgánu – k vyvíjajúcemu sa mozgu plodu. Časť psychoaktívnych látok pôsobí ako štrukturálne a behaviorálne teratogény. Látky s teratogénnym pôsobením na orgány môžu spôsobiť vznik vrodených vývojových chýb. Pod behaviorálnou teratogenicitou rozumieme následky do budúcna, napr. poruchy správania i poruchy učenia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť spoločenské zaradenie a uplatnenie jedinca.

Asociálne správanie a spôsob života týchto matiek vyvoláva ďalšie problémy. Do vienka svojim deťom pridávajú aj rôzne infekcie a sexuálne prenosné ochorenia. Hepatitída B, C, rôzne abscesy, furunkle, horúčkovité stavy, bronchitídy, pneumónie, syfilis, kvapavka, chlamýdiové infekcie, tuberkulóza aj HIV/AIDS môžu výrazne zhoršiť prognózu týchto detí.

Abstinenčný  syndróm

Drogy, ktoré počas tehotenstva ovplyvňovali plod, sa podieľajú na vzniku abstinenčného syndrómu. Najčastejšie sa objavuje po látkach, ako sú heroín, ópium, morfín, kodeín, diolan, metadon, nikotín, alkohol, toluén a iné. Abstinenčný syndróm sa môže vyvinúť už v maternici, ak si závislá matka aplikuje látku nepravidelne alebo ju vynechá. Plod máva abstinenčné príznaky skôr ako matka. Reaguje zvýšenou pohybovou aktivitou, ktorá sa môže vystupňovať do kŕčov a až do intrauterinného úmrtia. Práve výkyvy v hladine drogy sú pre plod veľmi nebezpečné, lebo kŕče vyvolávajú nedostatočné zásobenie mozgu kyslíkom a jeho možné poškodenie. Práve substitučnou liečbou možno zabezpečiť rovnomernú hladinu látky v cirkulácii a predísť tak tomuto typu poškodenia. Aj keď substitučná liečba nie je bez vedľajších účinkov a tiež môže spôsobiť novorodencovi problémy.

Po pôrode na základe prerušenia dodávky drogy po prestrihnutí pupočnej šnúry vzniká novorodenecký abstinenčný syndróm (NAS). Prejavuje sa v prvom rade príznakmi vychádzajúcimi z centrálneho nervového systému (CNS). Je to dráždivosť rôzneho stupňa od chvenia až po celkové kŕče s možným úmrtím. Poruchy spánku sú tiež prejavom vplyvu abstinencie na CNS. Ďalšími príznakmi sú porucha výživy a zažívacie problémy vyplývajúce z neschopnosti koordinácie sania a hltania, napínanie na zvracanie, zvracanie a hnačky. Pre novorodenca pri tom nastáva veľmi vážna, život ohrozujúca porucha metabolizmu. Hnačky môžu spôsobiť dehydratáciu a rozvrat vnútorného prostredia. Problémy s dýchaním, ako napr. zrýchlené dýchanie, omodrievanie, zástavy dýchania, výtok z nosa, upchatý nos, sú ďalšími poruchami popôrodnej adaptácie novorodenca postihnutého NAS. Aj ďalšie prejavy, ako zívanie, kýchanie, zvýšená teplota, zrýchlená akcia srdca, nadmerné potenie, poruchy prekrvenia kože, môžu skomplikovať zdravotný stav novorodenca.

Hodnotenie NAS

Na posúdenie závažnosti novorodeneckého abstinenčného syndrómu bolo vo svete vypracovaných niekoľko spôsobov hodnotenia.

Autormi najkomplexnejšieho a najčastejšie používaného skórovacieho systému je Finneganová a kolektív. Bodovo sa pri ňom hodnotí 21 príznakov od 1 do 5 bodov. Začína sa 2 hodiny po narodení a podľa počtu bodov pri prvom odčítaní sa pokračuje buď každé 2 alebo 4 hodiny. Podľa výsledkov hodnotenia sa potom postupuje v liečbe.

Liečba NAS

Pri liečbe NAS treba v prvom rade odstrániť všetky rušivé momenty vonkajšieho prostredia a pokúsiť sa vytvoriť maximálny komfort pre dieťa. Treba vylúčiť hluk, prudké svetlo a časté vyrušovanie dieťaťa ošetrovaním alebo zákrokmi. Túto časť liečby nazývame podpornou liečbou. Pri určitom počte bodov sa aplikuje liečba farmakologická. Po narkotických drogách podávame perorálne v kvapkách alebo v mililitroch ópiové preparáty, napr. vodný roztok morfínu. Pri postupnej úprave stavu klesá dávkovanie. V prípade potreby môžno pokračovať v liečbe fenobarbitalom, ktorý sa môže kombinovať s opiátmi. S týmto druhom liečby máme najlepšie skúsenosti. Pri kŕčových stavoch sa používajú aj ďalšie preparáty, ako napr. benzodiazepíny, chlórpromazín, klonidin. 

Pri ostatných drogách aplikujeme symptomatickú liečbu, pri dráždivosti fenobarbital.
Pri abstinenčných príznakoch po substitučnej liečbe metadonom podávame preparáty ako po narkotických drogách. Po substitučnej liečbe buprenorfínom vychádzajúc zo skúseností spravidla vystačíme s krátkou liečbou fenobarbitalom. Dĺžka liečby je závislá od klinických príznakov a môže trvať od niekoľkých dní (buprenorfín, heroín) až po niekoľko týždňov (heroín, metadon).

Prognóza

Dieťa, ktoré sa narodilo závislej matke, by malo byť dlhodobo dispenzarizované a mal by byť sledovaný jeho psychomotorický vývoj a neskôr správanie a edukačné schopnosti (psychológ, neurológ a podľa problémov aj ďalší špecialisti). Zaostávanie v raste sa spravidla vyrovnáva najskôr. 

Problémom môže byť príchod takéhoto dráždivého dieťaťa s poruchami spánku do prostredia svojich biologických rodičov. Tieto vysoko rizikové deti prichádzajú už na začiatku o prirodzenú citovú väzbu s matkou. Spôsobuje to často skorý dobrovoľný odchod matiek z oddelenia po pôrode, slabý záujem o dojčenie aj v situáciách, keď by to bolo možné, dlhodobý pobyt dieťaťa v inkubátore alebo na oddelení pre nízku pôrodnú hmotnosť a vysokú chorobnosť. Tieto „problémové“ deti sú veľmi zraniteľné a zlé a nestabilné prostredie, v ktorom vyrastajú, nepomáha riešiť ich problémy. Takéto dieťa vyrušuje a obťažuje svojich rodičov už svojimi fyziologickými potrebami. Pretrvávajúca dráždivosť, nespavosť a poruchy prijímania potravy by vyžadovali jemný, citlivý a trpezlivý prístup zo strany rodičov. Problémy s učením, porucha krátkodobej pamäti, znížená koncentrácia pozornosti a znížená mentálna výkonnosť môžu byť tiež sprievodnými znakmi. Častým modelom správania týchto detí sú zvýšená agresivita, impulzivita a nekontrolovateľné nálady. Rodina toxikomanov je zvyčajne v izolácii, slabo komunikuje s okolím, nákup drog ekonomicky destabilizuje rodinu, zmenený hodnotový systém nedodáva žiadnu motiváciu pre záujem o prácu. 

Správanie sa problémového dieťaťa v rodine so závislou matkou alebo otcom prináša vysoké riziko odvrhnutia dieťaťa, psychickej deprivácie, týrania a zneužívania. V dysfunkčných a afunkčných rodinách často nachádzajú živnú pôdu rôzne psychopatologické javy, ako napr. CAN syndróm (syndróm zanedbaného, týraného a zneužívaného dieťaťa). 

Deti trpiace následkami abstinenčného syndrómu vyžadujú ešte liečbu v domácom prostredí (rehabilitácia), čo je pri hierarchii hodnôt toxikomanky málo pravdepodobné a problémy rizikového dieťaťa sú na okraji záujmu matky. Práve v tejto skupine je časť detí v neskoršom veku zaradených pod klinický obraz ADHD (attention deficit hyperactivity disorders). Časť týchto detí odchádza po pobyte v nemocnici do dojčenských ústavov a menší počet z nich sa dostáva do adopcie. 

Rozsah poruchy môže byť rôzny, od ľahkej až po ťažké poškodenie končiace v azylovom ústave. 
Pri drogovej závislosti v gravidite máme až 100-percentnú možnosť prevencie poškodenia dieťaťa. U detí s ľahšími problémami možno umiestnením vo vhodnom prostredí výrazne zlepšiť ich prognózu do budúcnosti. V prostredí, kde je dostatok nehy, lásky, porozumenia a snahy pochopiť a riešiť problémy takéhoto dieťa je veľká šanca na odbúranie alebo minimalizáciu handikepu do života.

Autor: Doc. MUDr. Helena Drobná, PhD.,
           II. Detská klinika SPAM, NsP Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Zdroj: ČISTÝ DEŇ

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy