Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 22. február 2020
 
 

Plán B - Drogy inak

A. Paulovičová, 19.3.2010

Plán B - Drogy inakO neziskovej organizácii Plán B

Poslaním mimovládnej organizácie Plán B  je poskytovať pomoc a podporu pri riešení zdravotných, právnych a sociálnych problémov, ktoré užívanie a zneužívanie nelegálnych drog so sebou prináša nielen samotným užívateľom, ale aj ich sociálnemu okoliu a celej spoločnosti.

Cieľom organizácie je znižovanie zdravotných, spoločenských a ekonomických škôd spojených s užívaním drog, vychádzajúc z prístupov harm reduction a verejného zdravia.

Plán B  poskytuje:

 1. Bezplatné právne poradenstvo aktívnym  a bývalým užívateľom nelegálnych drog a ich príbuzným.

  Odborné konzultácie právničky sú určené pre užívateľov a bývalých užívateľov drog potýkajúcich sa s trestnoprávnymi a inými právnymi problémami, ktoré im vznikli v súvislosti s užívaním respektíve prechovávaním nelegálnych drog, Poradenstvo je určené aj pre ich príbuzných a pre ľudí experimentujúcich s nelegálnymi drogami.

  V súčasnosti je možné osloviť právničku:

  - telefonicky na čísle: 0911 556 456 v pracovných dňoch
  - mailom na: pravne@drogyinak.sk, respektíve napísaním správy do našej internetovej poradne na stránke www.drogyinak.sk
  - osobne, po vopred dohodnutom stretnutí s právničkou na našej adrese: Košická 37, 821 08 Bratislava alebo v Kontaktnom centre na Kopčianskej

  Ďalej v spolupráci partnerskou advokátskou kanceláriou poskytujú po konzultáciách v individuálnych prípadoch právne zastupovanie v trestných veciach súvisiacich s tzv. drogovou trestnou činnosťou (napr. Prechovávanie nelegálnych drog pre vlastnú potrebu).
 2. Substitučnú liečbu buprenorfínového typu poskytovanú odborníkmi zo spolupracujúcej psychiatrickej ambulancie. Viac o substitučnej liečbe TU.
 3. Sociálne služby vrátane sociálnej asistencie – od 2010
 4. Vedecko- výskumná a vzdelávacia činnosť na národnej a medzinárodnej úrovni zameranú na drogovú politiku, užívanie drog, prevenciu atď.

Plán B pracuje na princípoch:

 • Dobrovoľnosť
  Účasť klienta v programe je dobrovoľná.
 • Odbornosť
  Všetky služby poskytujú odborne vzdelaní pracovníci.
 • Nízkoprahovosť
  Pri všetkých službách sme sa zamerali na to, aby sme minimalizovali prekážky, ktoré by mohli brániť v ich využívaní (napr. zachovanie finančnej dostupnosti, tam, kde je to možné, anonymity)
 • Dôvernosť
  Všetky údaje o klientovom zdravotnom stave, drogovej kariére a pod. sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez klientovho súhlasu. Klient má právo vystupovať anonymne pod anonymným kódom
 • Bezplatnosť
  Všetky vyššie uvedené služby sú poskytované bezplatne.
 • Otvorenosť a autonómia
  Klienti sa vyjadrujú k plánu individuálnej starostlivosti a k nastaveniu služieb, rozhodujú o tom, čo potrebujú a či sú ich potreby uspokojované. Plán individuálnej starostlivosti klienta bude pravidelne revidovaný a prispôsobovaný prípadným novým okolnostiam.
 • Rovnosť
  Odborné služby Plán B, n.o. sú verejne prístupné bez ohľadu na pohlavie, vek a rasu klienta, jeho politické a náboženské presvedčenie, sexuálnu orientáciu, právne, ekonomické a spoločenské postavenie, a psychický a zdravotný stav.

Prebraté zo stránky organizácie Plán B - drogy inak

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy