Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 22. február 2020
 
 

Miesto arteterapie v prevencii sociálnej patológie detí a mládeže

Dr. Ewelina J. Konieczna,Opolská univerzita, Poľská republika, 30.12.2008

zdroj: photos.com

Súčasná škola sa stretáva s čoraz širšou paletou problémov nielen vzdelania, ale aj výchovy. Spomedzi najvážnejších môžeme uviesť násilie medzi žiakmi, znižovanie vekovej hranice detí začínajúcich konzumovať alkohol a drogy, a rodinné problémy, ktoré sú výsledkom nezamestnanosti, závislosti či sťahovania rodičov za prácou. Na to, aby si učitelia, vychovávatelia a pedagógovia poradili s nárokmi, aké na nekladie školská realita, stále hľadajú nové metódy práce so žiakmi. Dôležitou súčasťou je aj prevencia, ktorej účinnosť vo veľkej miere závisí od správnej diagnózy, od formy a druhu prenášaných obsahov.

Súčasná, vedecky podložená prevencia, ktorá sa v určitom rozsahu môže realizovať na pôde školy, rozlišuje tri druhy:

  • primárnu prevenciu, ktorá je určená predovšetkým deťom a mládeži v rámci propagácie zdravého štýlu života. Jej druhým cieľom je posunutie vekovej hranice, keď deti začínajú s alkoholom, drogami, sexom atď., smerom nahor. Nazýva sa aj „očkovanie pre zdravé osoby”, ktoré má predchádzať pôsobeniu nepriaznivých faktorov. Stavia nás pred nasledujúce úlohy: poskytovanie informácií na tému následkov požívania psychoaktívnych látok a zároveň vzdelávanie orientujúce sa na rozvíjanie spoločenských schopností ako asertívnosť, nadväzovanie uspokojujúcich kontaktov s okolím, schopnosť poradiť si so stresom a podobne;
  • sekundárnu prevenciu, určenú osobám z rizikovejšej skupiny, čiže tým, ktorí už majú skúsenosti s užívaním psychoaktívnych látok a na ich pozadí sa prejavujú osobné, rodinné či školské problémy. V tomto prípade je nevyhnutná intervencia nasmerovaná na podrobné rozpoznanie problému a na základe neho aj defi novanie foriem pomoci a metód práce so žiakom (napríklad kompenzačné cvičenia, individuálna alebo rodinná terapia, socioterapia atď.); 
  • terciárnu prevenciu, ktorá je zameraná na osoby závislé od psychoaktívnych látok. Cieľom organizovaných činností je predovšetkým obmedzenie prístupu k látkam tohto druhu a tiež zmenšenie ohrození vyplývajúcich z vedenia riskantného spôsobu života 1.

Ako vyplýva z uvedeného opisu, v rámci školy sa môže uskutočňovať predovšetkým primárna prevencia a čiastočne aj sekundárna prevencia. Tá prvá sa najčastejšie organizuje vo forme diskusie, besedy alebo tvorivých dielní na triednickej hodine alebo počas hodín vedených v rámci školy v prírode.  Naproti tomu v prípade sekundárnej prevencie sú miestom realizácie predovšetkým socioterapeutické kluby fungujúce v rámci školy. Môžu to byť takisto iné činnosti, ktoré patria medzi formy individuálnej alebo skupinovej práce vedenej školským pedagógom alebo psychológom.

K metódam skupinovej práce, ktoré sú nápomocné v realizácii zásad prevencie organizovanej v školských podmienkach, môžeme zarátať okrem iného aj arteterapiu. Je to metóda, ktorá v užšom zmysle slova zahŕňa terapiu s použitím výtvarného umenia, preto sa tiež nazýva výtvarná terapia alebo terapia maľovaním. Avšak pojem arteterapia vlastne obsahuje v sebe všetky také druhy pôsobenia, ktoré nadväzujú na široké chápanie umenia a kultúry. Okrem už spomenutej výtvarnej terapie do nej patrí aj: biblioterapia (metóda práce, ktorá využíva vhodne vybraný text), terapia tancom (metóda používajúca tanec ako spôsob znázorňovania vlastných pocitov a emócií), muzikoterapia (metóda založená na prijímaní alebo tvorení hudby) a teatroterapia (metóda založená na sledovaní alebo tvorení divadelných predstavení a hraní určitých rolí) 2.

V závislosti od potrieb môžu byť metódy arteterapie určené na realizáciu takých prevenčno-terapeutických cieľov ako:

  • vytváranie pozitívneho obrazu vlastnej osoby metódou biblioterapie. V školských podmienkach to znamená, že žiakom sa predčítava špeciálne vybraný text, ktorý ukazuje typické problémy školského veku a možnosti ich riešenia 3;
  • práca s emóciami metódou terapie tancom. Cvičenia sa uskutočňujú v rámci školského socioterapeutického klubu, ktorý navštevujú deti s výchovnými problémami. Cieľom takýchto cvičení je pomoc v riešení bežných a základných emočných problémov žiakov, vďaka čomu sa dá predchádzať vzniku ďalších problémov a ich kumulácii; 
  • relaxovanie metódou muzikoterapie a vizualizácie dovoľuje povzbudzovať a konfrontovať sa s vlastnými emóciami a učiť sa, ako si s nimi poradiť4. Muzikoterapia sa môže aplikovať na triednickej hodine, ako aj na hudobnej výchove, ale predovšetkým na cvičeniach v školskom socioterapeutickom klube;
  • rozvíjanie spoločenských schopností metódou drámy je modelom na začlenenie žiaka do sveta zásad a spoločenských noriem s použitím paradivadelných techník. Dráma aplikovaná počas precvičovania takýchto schopností spočíva v prehrávaní krátkych scénok, ktorých obsah sa týka istých vymedzených situácií a rozhodnutí, ako aj vnímania udalostí;
  • rozvíjanie estetických záujmov pomocou terapie divadelnými hrami. Je to metóda práce, spočívajúca v sledovaní špeciálne vybranej divadelnej hry (napríklad na tému osobných hodnôt, dôležitých problémov a životných rozhodnutí) a následnej diskusii so žiakmi na tému obsahu hry, berúc do úvahy dopredu určený cieľ.

Uskutočňovanie prevencie proti ohrozeniu patológiami v rámci školy má mnohoročnú tradíciu. Existuje rad programov, ktoré boli vytvorené tak, aby sa mohli realizovať v školských podmienkach. Avšak nezriedka majú tieto činnosti incidentný charakter, čo sa odráža na úrovni ich účinnosti. Dodatočne situáciu komplikuje aj mnohoročný spor o úlohe školy a jej účasti v predchádzaní negatívnym spoločenským javom. A hoci arteterapia nie je protijedom na všetky problémy, s ktorými sa stretáva dnešná mládež, môže byť atraktívnou formou výchovnej práce ako pre vyučujúcich, tak aj pre žiakov.

Záver

V príspevku sme podali stručnú charakteristiku vedecky podloženej prevencie, ktorej súčasti sa používajú v rámci školy. Opísali sme aj arteterapiu, ktorá sa môže využiť ako metóda pedagogickej práce na vytvorenie rozličných typov správania, ktoré chráni žiaka pred patologickými vplyvmi.

Bibliografia

Day, J., Twórcza wizualizacja dla dzieci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Konieczna, E. J. (red.), Biblioterapia w teorii i praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
Konieczna, E. J., Arteterapia w teorii i praktyce, Ofi cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
Książek, W., O pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001.1 W. Książek, O pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2001, s. 70-71.
2 Do teatroterapie sa začleňuje psychodráma, dráma, pantomíma a terapia divadelnými hrami; por. E. J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Ofi cyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006, s. 69.
3 Por. E. J. Konieczna (red.), Biblioterapia w teorii i praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
4 Por. J. Day, Twórcza wizualizacja dla dzieci, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 80-82.

 In: E. Konieczna., Sociálna_prevencia 2/2008, ročník III., str. 9-10, ISSN 1336-9679

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy