Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 19. február 2020
 
 

Čo je a čo nie je závislosť

MUDr. Karel Nešpor, CSc., primár, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika, 17.12.2008


zdroj: www.photos.com
Závislosť je to, čo zodpovedá definícii závislosti podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKN-10). Definíciu som previedol do nasledujúceho dotazníka. Každá z otázok dotazníka zodpovedá jednému znaku závislosti.

Dotazník závislosti
Nasledujúce otázky sa týkajú obdobia 12 mesiacov. Vyberte si z nasledujúcich odpovedí tú, ktorá sa najviac približuje skutočnosti, a podčiarknite ju. Droga v tomto dotazníku znamená aj alkohol, marihuanu alebo aj kombináciu rôznych drog.

 1. Cítili ste silnú túžbu alebo nutkanie užiť drogu? Často – niekedy – nie
 2. Nedokázali ste sa vo vzťahu k droge ovládať? (Užili ste ju i vtedy, keď to bolo nevhodné, alebo ste užili viac, než ste pôvodne chceli?) Často – niekedy – nie
 3. Mali ste telesné odvykacie ťažkosti („absťák“) po vysadení drogy alebo ste brali nejakú drogu alebo liek preto, aby ste odvykacie ťažkosti zmiernili? Často – niekedy – nie
 4. Zvyšovali ste dávku, aby ste dosiahli účinok pôvodne vyvolaný nižšou dávkou? Často – niekedy – nie 
 5. Zanedbávali ste dobré záľuby pre drogu alebo ste potrebovali viac času na získanie a užívanie drogy alebo na zotavenie z jej účinku? Často – niekedy – nie 
 6. Pokračovali ste v užívaní drogy aj napriek škodlivým následkom, o ktorých ste vedeli? Často – niekedy – nie

Vyhodnotenie
Spočítajte si odpovede „často“ a odpovede „niekedy“. 3 – 6 odpovedí „často“ a „niekedy“ znamená, že pravdepodobne ide o závislosť

Je závislosť jediným rizikom užívania návykových látok?

Závislosť treba odlíšiť predovšetkým od nasledujúcich diagnostických kategórií:

Rizikové užívanie: K vzniku závislosti ani zdravotného poškodenia ešte nedošlo, ale existuje značné riziko, že by k nemu mohlo dôjsť.

Škodlivé užívanie: Zjednodušene povedané, k zdravotným škodám už došlo, ale ešte nie je možné preukázať závislosť.

Akútna intoxikácia psychoaktívnou látkou: K nej môže dôjsť u závislého, ale tiež u človeka, ktorý látku zneužíva rizikovo alebo škodlivo.

Z uvedeného jasne vyplýva, že závislosť nie je jediným rizikom užívania alkoholu, tabaku a iných drog. Napríklad úraz pod vplyvom alkoholu, krvácanie do tráviacej trubice alebo cievna mozgová príhoda môžu nastať i u človeka, ktorý sa náhodne intoxikoval alebo alkohol či inú drogu užíva škodlivo.

Od ktorých látok si nemožno vytvoriť závislosť?

V medzinárodnej klasifi kácii chorôb sa môžeme stretnúť s pojmom zneužívanie látok nevyvolávajúcich závislosť. Sem patria antidepresíva, preháňadla, niektoré lieky proti bolesti, antacidá (lieky proti prekysleniu žalúdku), vitamíny, steroidy (anaboliká) alebo iné hormóny, prírodné alebo ľudové preparáty, močopudné lieky a niektoré ďalšie.

Uvedené látky majú tiež svoje riziká. Napríklad kombinácia liekov proti bolesti a alkoholu môže viesť k ťažkému poškodeniu pečene a krvácaniu do žalúdka. Závažné riziká majú i anaboliká (pozri prehľad).

Niektoré riziká anabolík

Telesné riziká pre obe pohlavia: vysoký krvný tlak, kardiomyopatia (poškodenie srdcového svalu), poruchy srdcového rytmu, poruchy zrážavosti krvi a vyššie riziko kardiovaskulárnych
chorôb, poruchy pečene, zastavenie rastu u detí a dorastu, oslabenie imunitného systému, poranenie väzivového tkaniva, pokles tolerancie glukózy, vyššie riziko mozgovej mŕtvice a riziko genetického Poškodenia. Pri injekčnej aplikácii hrozí prenos infekcie vrátane žltačky a vírusu, ktorý spôsobuje AIDS.

Telesné riziká u mužov: neplodnosť, vypadávanie vlasov, problémy pri močení, zväčšenie prostaty a rast pŕs

Telesné riziká u žien: mužský vzhľad, poruchy menštruačného cyklu, zväčšenie klitorisu, zmena hlasu a zmenšenie pŕs

Psychické a sociálne problémy: strata priateľov a zhoršenie vzťahov v rodine, podráždenosť, podozrievavosť, depresia, sklon k násiliu a nevyprovokovanej agresii

Od čoho ešte nie je možné vytvoriť si závislosť

Z uvedeného je zrejmé, že závislosť v zmysle medzinárodnej klasifi kácie chorôb si nemožno vytvoriť napríklad od počítačov, od práce alebo hazardnej hry. V týchto prípadoch sa však dá hovoriť o návykových chorobách. Tie majú so závislosťou mnoho spoločných rysov. Môžeme si to ukázať na príklade patologického hazardného hráčstva.

Porovnanie závislosti a patologického hráčstva

Závislosť

Patologické hráčstvo

Silná túžba alebo nutkanie užiť látku (t. j. baženie, craving)Opisuje silné pudenie k hre, ktoré sa dá ťažko ovládnuť...
Zhoršená schopnosť kontrolovať správanie
spojené s užívaním látky
... a hovorí o tom, že nie je schopný silou vôle hre odolať.
Prejavy odvykacieho stavu-
Rast tolerancie k účinku, ktorý často vedie
k zvyšovaniu dávok
Časté je zvyšovanie množstva peňazí, ktoré patologický hráč prehrá, i keď
to nie je súčasťou defi nície patologického hráčstva podľa MKCH-10.
Zanedbávanie iných potešení alebo záujmov
v prospech užívania psychoaktívnej látky
Jedinec je zaujatý myšlienkami a predstavami o hraní a okolnostiach, ktoré
túto činnosť sprevádzajú.
Trvalé užívanie látky napriek jasnému dôkazu škodlivosti následkov, o ktorých závislý vieHazardná hra sa opakuje aj napriek tomu, že vyvoláva tieseň a narušuje
každodenný život.

V ďalšom texte sa zameriame na jednotlivé znaky závislosti a budeme sa zaoberať aj tým, ako sa dajú ovplyvňovať.

1. Baženie (craving, silná túžba alebo nutkanie užiť látku)

Baženie má nasledujúce riziká:
• oslabenie pamäti a schopnosti rozhodovať sa;
• predlžuje sa reakčný čas, t. j. zhoršuje postreh;
• objavujú sa pri ňom prejavy stresu;
• súvisí s druhým znakom závislosti, t. j. zhoršuje sebaovládanie.

Príklady
• Fajčiar, ktorého baženie vyženie z teplého domova do sychravej noci zháňať svoju drogu.
• Duchom neprítomný závislý od alkoholu, ktorý sa nedokáže počas baženia sústrediť, pretože ho obťažujú nutkavé myšlienky na alkohol.
• Závislý od drog, ktorého baženie po droge prinútilo k trestnej činnosti, ktorej by sa za normálnych okolností nedopustil.

Ako zvládať baženie
Text Baženie (craving) si môžete stiahnuť z www.drnespor.eu. V súvislosti s druhým znakom závislosti sa zmienim o ďalších postupoch.

2. Zhoršenie sebaovládania

Ide pravdepodobne o najdôležitejší znak závislosti, i keď podľa medzinárodnej klasifi kácie chorôb sú znaky závislosti rovnocenné. Tento znak úzko súvisí s bažením, ale nie je s ním totožný. Baženie zhoršuje sebaovládanie. Na druhej strane však i ľudia, ktorí trpia silným bažením, si môžu zachovať sebaovládanie. Uvedené platí i naopak: ľudia sa môžu prestať vo vzťahu k návykovej látke ovládať, aj keď nepociťujú baženie. Zlé sebaovládanie bez predchádzajúceho silného baženia sa typicky objavuje pri nasledujúcich okolnostiach:

 1. Človek si málo uvedomuje sám seba a svoje emócie. V tom prípade býva užitočné naučiť sa lepšie vnímať svoje telo, psychiku a zvlášť emócie, ku ktorým má baženie blízko. Na to môžeme využiť psychoterapiu, relaxačné a meditačné techniky, jogu aj niektoré ďalšie postupy.
 2. Malé sebauvedomenie môže súvisieť i s nadmernou únavou a s dlhodobým vyčerpaním. V tomto prípade je na mieste viac odpočinku.
 3. Zhoršiť sebauvedomenie a navyše priamo oslabiť sebaovládanie môže aj iná návyková látka než tá, od ktorej je človek závislý. Príklady z praxe zahrnujú napríklad recidívu závislosti od alkoholu po tzv. liekoch na upokojenie.
 4. Častým dôvodom nedostatočného sebaovládania býva to, že k recidíve návykového správania dôjde rýchlo a automaticky (napríklad automatické napitie po príchode do krčmy). Logickou ochranou je vyhýbať sa vysokorizikovým prostrediam, alebo ak to nie je možné, dobre sa pripraviť na takúto situáciu. 
 5. Niekto môže mať sklon závislosť, a tým i baženie popierať a potláčať. Baženie považuje za prejav svojej slobodnej vôle a to zhoršuje sebaovládanie. Priznať si závislosť, naopak, sebaovládanie zlepší.

Príklady
• Šiel som do krčmy na jedno pivo a bol z toho dvojdenný ťah a množstvo problémov.
• Pol roka som nefajčila, potom som si povedala, že jedna cigareta mi nič neurobí. Bola to chyba, potom mi dalo veľa práce prestať.
• Pil som, dokiaľ nedošli peniaze.

Na zlepšenie sebaovládania môžeme použiť najrôznejšie postupy. Navyše, kto oslabí baženie, väčšinou zlepší aj sebaovládanie.

Ako zlepšiť sebaovládanie

Na získanie podrobnejších informácií pozri knihy Zůstat střízlivý (voľne na www.drnespor.eu) a Jak zlepšit sebeovládání (pozri www.oftis.cz). Patrí sem predovšetkým:

 • Pracovať s motiváciou, t. j. využívať negatívnu motiváciu (vnímať nevýhody návykového správania) i pozitívnu motiváciu (pripomínať si výhody abstinencie).
 • Nepreťažovať sa a neprepínať sebaovládanie pre zbytočnosti.
 • Odvedenie pozornosti.
 • Dostatočný oddych a spánok.
 • Identifi kovať nebezpečné miesta a situácie a vyhnúť sa im.
 • Zveriť sa druhému človeku, doliečovať sa.
 • Dopredu sa pripraviť na zvládnutie problémovej situácie.
 • Rozpoznať baženie, kým je slabé a dá sa ľahko prekonať.
 • Zaobstarať si informácie.
 • Nekonať automaticky. Spomaliť. Konanie si vopred dôkladne premyslieť.
 • Využívať niektorú relaxačnú techniku, keď to okolnosti dovolia, i počas normálnych denných aktivít (napríklad v hromadnej doprave je možné uvoľniť pravú ruku alebo si uvedomovať pohyb brucha pri dýchaní).

Vzťah baženia a zhoršeného sebaovládania sa podobá ceste autobusom

Psychiku človeka možno prirovnať k autobusu. V autobuse sa okrem iných cestujúcich vezie i závislosť. Keď závislosť začne vykrikovať, že chce šoférovať, je to baženie. Ak ju k šoférovaniu niekto pustí, je to strata sebaovládania. Strata sebaovládania je, samozrejme, oveľa nebezpečnejšia.

3. Odvykací stav

Prejavy odvykacích stavov sa líšia v závislosti od látky a odlišný je i čas nástupu. Tak napríklad epileptické záchvaty v rámci odvykacích stavov po alkohole nastávajú typicky za 24 hodín po vysadení alkoholu. Ťažkosti pri odvykacích stavoch často mávajú opačný charakter, než sú účinky látky. Napríklad pri opioidoch, ktoré pôsobia protikŕčovo, sa objavujú pri odvykacích stavoch kŕče, pri intoxikácii opioidmi je badateľné zúženie zorníc, zatiaľ čo pri odvykacom stave ich rozšírenie. Z hľadiska ohrozenia života sú najnebezpečnejšie odvykacie stavy po alkohole a vysokých dávkach tlmivých liekov.

Niektoré odvykacie stavy

Látka

Možné typické prejavy

Alkohol                                 Bolesti hlavy, potenie, zrýchlený tep, vyšší krvný tlak, epileptické záchvaty (GM), nevoľnosť, zvracanie, prechodné halucinácie, nepokoj, pocit choroby a slabosti, nespavosť, trasenie jazyka, viečok alebo prstov
Opioidy (heroín a podobne)Slzenie, zívanie, výtok z nosa, bolesti svalov či kŕče, husia koža, potenie, zrýchlený tep, vyšší krvný tlak, kŕče v bruchu, nevoľnosť, zvracanie, nepokojný spánok, rozšírenie zorníc, baženie po droge
Marihuana alebo hašišÚzkosť, podráždenosť, trasenie rúk, potenie a svalová slabosť. Tieto príznaky sú zvyčajne relatívne slabé, pretože droga sa z tela vylučuje veľmi pomaly
Tlmivé liekyZrýchlený tep, bolesti hlavy, poruchy spánku, epileptické záchvaty (GM), trasenie jazyka, viečok alebo prstov, prechodné halucinácie alebo ilúzie, pokles svalového tonusu v stoji, nepokoj, nevoľnosť či zvracanie, pocit choroby a slabosti, paranoidné predstavy (cíti sa prenasledovaný)  
Pervitín a kokaínLetargia a únava, bizarné alebo nepríjemné sny, zvýšená chuť do jedla, spomalenie psychomotoriky či nepokoj, silné baženie po droge, nespavosť alebo nadmerná spavosť

Liečba odvykacích stavov
Liečbu ťažších odvykacích stavov by mal vykonávať lekár.

4. Rast tolerancie

Na dosiahnutie účinku sú potrebné vyššie dávky látok a rovnaké dávky majú nižší účinok. Zvýšená tolerancia môže vzniknúť v dôsledku nižšej reaktivity centrálneho nervového systému na návykovú látku. Ďalšou možnosťou je, že látka sa môže rýchlejšie odbúravať (napríklad rýchlejšie odbúravanie alkoholu v pečeni).
Tento znak závislosti je zo všetkých najmenej spoľahlivý, pretože u závislých, naopak, často dochádza k poklesu tolerancie.

Pokles tolerancie u závislých
• Tolerancia k heroínu môže u závislého nečakane poklesnúť v cudzom a neznámom prostredí (napríklad pri ceste do cudziny). V dôsledku toho môže nastať ťažká otrava i po dávke, ktorú závislý za normálnych okolností toleroval.
• Tolerancia podstatne klesá pri abstinencii. To sa týka predovšetkým pacientov závislých od heroínu. V prípade recidívy rovnakou dávkou, akú predtým tolerovali, riskujú smrteľnú otravu.
• Tolerancia klesá i pri dlhotrvajúcej závislosti od alkoholu a vo vyššom veku.
• K poklesu tolerancie dochádza aj pri niektorých ochoreniach (napríklad pečene) a pri liečbe niektorými liekmi.

Príklad rastu tolerancie
Závislý od alkoholu sa dostal na dennú dávku 15 až 20 pív a liter rumu cez deň, čo mu spôsobilo veľké zdravotné, spoločenské i fi nančné problémy.

5. Zanedbávanie iných potešení alebo záujmov

Tento znak úzko súvisí s prvými dvoma znakmi . Pod záujmom tu chápeme nielen záľuby, ale aj záujem o rodinu alebo prácu. Zháňanie alkoholu či inej drogy, látky, jej aplikácia, zotavenie atď. často zaberá závislému väčšinu času. Po skončení liečby ho treba vhodne vyplniť nielen prácou, ale aj oddychom. Ten by mal okrem iného kompenzovať jednostranné pracovné zaťaženie.

Príklad
Závislý od alkoholu
„Strácal som záujem o šport, hudbu, ale najhoršie bolo, že i o rodinu, v prospech alkoholu. Alkohol sa stal koníčkom číslo jeden.“

Liečba
Kvalitné záujmy a záľuby si abstinujúci ľudia spravidla nájdu rýchlo. Po určitom období abstinencie sa väčšinou čudujú, ako mohli predtým pre alkohol a drogy plytvať časom.

6. Pokračovanie v užívaní napriek škodlivým následkom

Aby išlo o znak závislosti, musí byť pacient o škodlivých následkoch informovaný. Tak napríklad niekto si návykovou látkou poškodzuje pečeň. Keby v návykovom správaní pokračoval i po tom, čo sa o ochorení pečene dozvedel, bol by to znak závislosti.

Liečba
Aj v tomto prípade je jasná súvislosť s prvými dvoma znakmi závislosti, najmä so zhoršeným sebaovládaním. Zlepšenie sebaovládania automaticky tento príznak odstraňuje.

Záver

Naše uvažovanie o závislosti zakončím citátom: „Závislosť je chronická choroba a jej liečba je úspešná, keď sa lieči ako chronická choroba.“ To je jeden z dôvodov, prečo je lepšie závislostiam predchádzať.

In: Nešpor K., Sociálna_prevencia 2/2008, ročník III., str. 4-7, ISSN 1336-9679


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy