Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

SOCIÁLNY PEDAGÓG A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 3.12.2008

Súčasný stav našej spoločnosti je poznamenaný rozšírením negatívnych javov, na ktoré musí spoločnosť promptne zareagovať preventívnymi opatreniami. Ich nárast si vyžaduje intervenciu tzv. pomáhajúcich profesií, medzi ktoré patrí aj profesia sociálneho pedagóga. Sociálny pedagóg je profesionál, ktorý riadi a na profesionálnej úrovni organizuje výchovný proces a pôsobí na deti, mládež a dospelých v smere žiaduceho osobnostného rozvoja. Na preventívny rozmer sociálnej pedagogiky upozorňujú aj Z. Bakošová (2005), J. Hroncová (2004) či I. Hupková (2008).

V poslednom čase sme svedkami prudkého vzostupu nielen drogových, ale aj nelátkových závislostí. Jedným zo spoločných rysov závislostí od návykových látok, ako aj nelátkových závislostí, je craving čiže baženie. Medzi iné patologické závislosti (resp. návykové a impulzívne poruchy) sa zaraďujú: patologické hráčstvo, vorkoholizmus, závislosť od počítačov a internetu, neadekvátne používanie mobilných telefónov – mobilománia, kultová závislosť, „závislosť“ od sexu, patologické nakupovanie, niektoré poruchy príjmu potravy.

Hazardná hra vyvoláva poruchu, ktorá sa nazýva patologické hráčstvo – gambling. V mnohých smeroch má blízko k závislosti od alkoholu alebo iných drog. Patologické hráčstvo je porucha, ktorá spočíva v častých opakovaných epizódach hazardnej hry. Hazardná hra začína ovládať život postihnutého na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných a pracovných hodnôt.
Medzi varovné príznaky patria: čas strávený hraním rastie, časté návštevy herní, človek nedokáže s hrou prestať, zanedbáva svoje povinnosti. Gamblerom narastajú dlhy, požičiavajú si, dopúšťajú sa klamstiev, krádeží, podvodov a podobne. Prichádzajú depresie a časté sú myšlienky na samovraždu i samovražedné pokusy.

Nebezpečenstvo v súčasnosti predstavuje aj pôsobenie rôznych kultov a siekt. Deštruktívne kulty a sekty majú negatívny vplyv predovšetkým na psychický a sociálny vývoj. Môžu byť náboženské, komerčné, psychoterapeuticko-výchovné, politické.
Následky členstva v deštruktívnom kulte či sekte sú viaceré a závažné. Obmedzovanie spánku či nedostatočná výživa môžu vážne poškodiť zdravie človeka, rovnako závažné sú aj účinky na psychiku. Postihnutý stráca schopnosť realistického úsudku a kritiky. Členstvo môže dokonca v krajných prípadoch viesť k hromadným samovraždám. Spoločenstvo sa snaží o sociálnu izoláciu človeka, dochádza k strate väzby a zodpovednosti voči rodine a priateľom i k úplnej strate priateľov mimo organizácie.
Pri prevencii kultovej závislosti je nutné zvýšiť informovanosť o technikách náboru, ako aj o nebezpečenstve členstva v deštrukčných sektách a kultoch. Efektívne sú diskusie na túto tému v školách, ale aj v médiách – televízii, rozhlase či tlači. Vorkoholizmus sa defi nuje ako závislosť od práce. Medzi varovné príznaky závislosti od práce patria únava, bolesti hlavy, nechutenstvo alebo prejedanie, bolesti žalúdka a vredy, alergie, telesné vyčerpanie. Objavujú sa tiky, závraty a celkové oslabenie imunitného systému. Na úrovni správania a psychiky sú to výbuchy hnevu, úzkosť, nepokoj a poruchy spánku, nadmerná aktivita a neschopnosť odpočívať. Objavujú sa problémy i v rodine. Dochádza k postupnému poklesu výkonnosti, poklesu energie a niekedy až k nespoľahlivosti a zlyhávaniu.

Počítače a internet sú bežnou súčasťou nášho života. Problémom sa stáva nadmerné používanie počítača ako pracovného nástroja (problém môže súvisieť s vorkoholizmom). Internet sa môže stať prostriedkom na hazardnú hru, keď stav môže prerásť do patologického hráčstva. Pri nadmernom chatovaní postihnutý človek často zanedbáva svoje reálne vzťahy pre povrchné kontakty na internete. Internet, počítačové
hry, mobilné telefonovanie, posielanie sms správ – to môžu byť potenciálne zdroje prežívania príjemných stavov a vzťah k nim môže nadobudnúť charakter psychickej poruchy, úzko súvisiacej so závislosťami od návykových látok. Medzi poruchy príjmu potravy zaraďujeme mentálnu bulímiu a mentálnu anorexiu. Ľudia, ktorí trpia týmito poruchami príjmu potravy, majú chorobný strach z obezity a stratili kontrolu nad príjmom potravy. Mentálna bulímia je porucha, pre ktorú je typická neodolateľná túžba po jedle, ktorá má za následok opakované záchvaty prejedania, sprevádzané nutkavou tendenciou zbaviť sa požitej potravy násilným spôsobom. Mentálna anorexia je patologický strach z obezity, spojený s odmietaním potravy. Postihnutí odmietajú jesť napriek ohrozeniu zdravia a dokonca hrozbe smrti.

Včasná a efektívna prevencia je nevyhnutná. Prevencii drogových závislostí sa venuje značná pozornosť, nesmieme však zabúdať na prevenciu nelátkových závislostí. Ako uvádza J. Hroncová (2004, s. 44), integračné procesy v euroregióne budú zrejme ešte viac zvýrazňovať nevyhnutnosť pomáhajúcich profesií, napríklad pri riešení nárastu sociálnopatologických javov a podobne. Sociálny pedagóg môže pôsobiť v rámci primárnej prevencie, keď sa zameriava na populáciu v norme, vo vzťahu k deťom a mládeži je to predovšetkým prostredie základných a stredných škôl. Pri sekundárnej prevencii sa sociálny pedagóg orientuje na rizikových jedincov či skupiny, keď je cieľom vrátiť jedinca do pôvodného stavu a systematicky ho kontrolovať z dôvodu rizika opätovného zlyhania. V širokej oblasti terciárnej prevencie vidíme možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v rámci resocializácie.

Literatúra
BAKOŠOVÁ, Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava : 2005. ISBN 80-89236-00-6
HRONCOVÁ, J.: Vývinové tendencie a súčasný stav sociálnej pedagogiky. In: Konstituování sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. Brno : 2004, s. 37-46. ISBN 80-902936-5-4
HUPKOVÁ, I.: Pohľad na vymedzenie pojmov súvisiacich s prevenciou drogových závislostí. In: Vychovávateľ. 2008, č. 10, s. 26-32.

In: Emmerová I., Sociálna_prevencia 1/2008, ročník III., str.24, ISSN 1336-9679

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy