Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 22. február 2020
 
 

Prevencia nelátkových závislostí v Materských školách a na prvom stupni Základných škôl v programe Zdravý spôsob života a prevencia závislostí

Mgr. Dagmar Nováková, o. s. Institut Filia, Praha, Česká republika, 20.11.2008

Cieľom prevencie je zaistiť čo najmenej závislostí alebo experimentov, resp. aspoň oddialiť experimenty s drogami a rizikovými činnosťami u detí a mládeže. Prvé užitie drogy, kontakt s počítačom, výhernými automatmi alebo inými rizikovými „lákadlami“ sa, bohužiaľ, odohráva u niektorých jedincov už vo veku 11 – 12 rokov (pri niektorých činnostiach dokonca ešte skôr), a preto sa kladie dôraz na včasný začiatok preventívneho pôsobenia, pokiaľ možno už od predškolského veku.
Vieme, že príčin vzniku závislostí je mnoho a že je veľmi zložité ich ovplyvniť takým spôsobom, ktorý by stopercentne zabránil vzniku závislosti. Môžeme sa oprieť o niektoré psychologické poznatky, ktorých využitie môže viesť aspoň k zníženiu pravdepodobnosti rozvoja závislosti.

Čo teda vlastne chceme? Chceme, aby sa deti v ďalšom živote nejako správali, resp. nesprávali: aby nebrali drogy alebo nepodľahli činnostiam takisto privádzajúcim k závislostiam. Vieme, že na vznik správania musíme mať nejaké znalosti, niekedy aj zručnosti, ďalej musíme mať názory, postoje a motívy. Odovzdávať znalosti nie je také ťažké (pochopiteľne, hlavne pre tých, ktorí sú na túto činnosť profesionálne zameraní). S postojmi je to oveľa zložitejšie: vytvárajú sa niekedy nenápadne a postupne, niekedy búrlivo a rýchle – vždy v závislosti od poznania, ale ešte od niečoho veľmi vnútorného, od emócií, prežívania, v kontexte so situáciou, v ktorej sa práve nachádzame, i od ľudí, ktorí nám odovzdávajú nejaké posolstvo. Postoje sa vytvárajú od útleho detstva a vieme, že keď z pôvodne neutrálneho stavu vznikne postoj určitým smerom, veľmi dobre sa posilňuje a veľmi ťažko mení do opačného smeru. Známe je i to, že sa posilňujú podobné postoje. Tak môže negatívny postoj k alkoholu viesť k negatívnemu postoju k iným drogám alebo pozitívny postoj k zdravému spôsobu života môže viesť k nechuti ohrozovať akúkoľvek časť svojho zdravia drogou alebo nebezpečným správaním.
Tieto poznatky podporujú, po prvé, nutnosť včasného začiatku prevencie. Bohužiaľ, prevencia realizovaná až na 2. stupni ZŠ naráža na už vytvorené kladné postoje k drogám, ktoré možno len veľmi ťažko zmeniť, a tým pádom zbytočne znižuje účinnosť tejto práce. Po druhé, predchádzajúce úvahy nám umožňujú vytvoriť preventívny program, ktorý bude vybrané informácie poskytovať spôsobom umožňujúcim rozvoj žiaducich postojov.

Stanovenie okruhu potrebných znalostí a postojov, ktorých formovanie chceme podnietiť a ovplyvniť. Formy, metódy, postupy, ako to dosiahnuť

Vzhľadom na kontext podpory zdravia je dôležité pochopenie pojmu zdravie v jeho troch zložkách, úlohy zdravia pre spokojnosť v živote a toho, čím si zdravie chránime a čím poškodzujeme. Ďalšie okruhy: dôležitosť ničím neovplyvneného vedomia, existencia rastlín i ďalších vecí alebo činností, ktoré môžu ublížiť, ale aj byť užitočné, dôvody, ktoré vedú k užitiu rôznych látok alebo realizácii rizikového správania (zvedavosť, problém alebo trápenie, nerozumné prianie, túžba po energii alebo výkone alebo túžba po výhre a zisku), kto za to môže (droga – dealer – užívateľ), ako sa (ne)správať k cudzím ľuďom, kto pomôže, vytváranie právneho vedomia, základ pochopenia pojmu závislosť, rôzne účinky a následky drog, súvislosti s ďalšími sociálnopatologickými javmi (šikanovanie, xenofóbia, rasizmus, trestné činy, ohrozenie cudzími osobami a podobne). Program sa odohráva na základe špeciálnych rozprávok alebo príbehov. Deti rozprávaním o príbehu samy nachádzajú „poučenie“, niekedy zahrajú niektoré situácie a riešenia v improvizovaných scénkach.
Myslím si, že je vhodné, aby každý preventívny program zameraný na závislosti obsahoval prevenciu legálnych i nelegálnych drog a zároveň prevenciu nelátkových závislostí. Mnoho faktorov je spoločných a vytváranie samostatných programov napríklad na tabak, alkohol, drogy a rizikové činnosti je nevhodné aj z hľadiska časových možností škôl, kde sa prevencia realizuje.

Odlišnosti prevencie závislosti od výherných automatov, ktoré sa musia v programe zohľadniť

Zatiaľ čo pri drogách vysvetľujeme, ako látka pôsobí na psychiku a telesné funkcie, pri hraní musíme objasniť, ako činnosť môže priniesť také silné zážitky a uspokojenie, že následky sú podobné následkom užívania drog. Napríklad deti často riešia, prečo hra Človeče, nehnevaj sa nespôsobí závislosť, ale hry na automatoch áno. Alebo prečo podobné nebezpečenstvá neprináša šport, rôzne koníčky a podobne. Podobne riešia, prečo hry na počítači sú legálne, ale hry na výherných automatoch sú legálne len pre dospelých, a či môže prílišná príchylnosť k práci na počítači viesť k závislosti alebo neskôr k závislosti od automatov. Poškodenie zdravia závislosťou od činnosti sa môže zdať pre neznalých veľmi problematické. Ale deti, ktoré prechádzajú naším programom, už od predškolského veku vedia, že zdravie má telesnú, duševnú a sociálnu zložku a že poškodenie ktorejkoľvek z nich znamená poškodenie zdravia. Preto v komplexnom preventívnom programe sú schopné pochopiť, ako finančné straty vedú k stratám fi nančných zdrojov, ako to súvisí s vyhodením zo školy či z práce alebo so stratou rodiny aj ako táto poškodená sociálna zložka zdravia pôsobí na duševnú a telesnú zložku.

Podrobnejší výklad jednotlivých krokov programu presahuje priestorové možnosti tohto príspevku, a tak by som chcela na záver znovu podporiť veľmi včasný začiatok prevencie, jej komplexnosť a dlhodobosť.

In: Nováková D., Sociálna prevencia 1/2008, ročník III., str.7, ISSN 1336-9679

Roprávkový príbeh: Ako zajac hral a prehral >>


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy