Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 6. december 2019
 
 

Závislosť žien a domáce násilie. Odpovede na dva problémy, ktoré treba riešiť súčasne

Mgr. Martina Mikitová, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie pri pedagogicko-psychologickej poradni, Revúca; Mgr. Ivana Matejovská, Ústav filologických a sociálnych vied, Katedra psychológie, Košice, 13.1.2015

Skúsenosť nám vraví, že alkohol, ale aj drogy, sa často spájajú s kriminalitou, násilím a násilnými trestnými činmi. Alkohol mení správanie ľudí, stiera zábrany a uľahčuje tak priechod agresivite. Tento príspevok však nie je o hľadaní príčin násilného správania ani o jeho ospravedlňovaní. Predkladáme odpovede na špecifickejšie otázky: „Ako to je, keď sa násilie deje za zavretými dverami domácností?“ a „Akú majú skúsenosť s násilím závislé ženy?“

Násilie
Za násilie môžeme považovať každé správanie, ktorého cieľom je uplatňovanie moci, kontroly nad druhou osobou. Násilie páchajú muži na ženách, ženy na mužoch, rodičia na deťoch, ale aj deti na rodičoch. V našom príspevku sa venujeme násiliu páchanému na ženách – tzv. rodovo podmienenému násiliu. Pre toto násilie je zaužívaný aj termín domáce násilie. Rodovo podmienené násilie – ako sa uvádza v Pekinskej deklarácii – je prejavom historicky nerovnoprávnych mocenských vzťahov medzi ženami a mužmi, ktoré viedli k zvýšeniu vplyvu mužov a k diskriminácii žien a ktoré bránia ženám plne sa rozvinúť. Na Svetovej konferencii OSN o ľudských právach vo Viedni v roku 1993 bolo násilie páchané na ženách klasifikované ako porušovanie ľudských práv. Aj Slovenská republika sa podpísaním niekoľkých dokumentov zaviazala aktívne bojovať proti tomuto násiliu. Európsky parlament vo februári tohto roku schválil iniciatívnu správu o boji proti násiliu páchanom mužmi na ženách.

Násilie páchané na ženách má rôzne formy:

  • fyzické násilie: facky, ťahanie za vlasy, údery a pod.
  • sexualizované násilie: znásilnenie, nútenie k prostitúcii a pod.
  • emocionálne násilie: žiarlivosť, ponižovanie, zákaz pracovať, študovať, znemožnenie kontaktu s deťmi a ďalšie.
  • verbálne: nadávky, kritizovanie, očierňovanie, urážanie, zosmiešňovanie pred druhými a i.
  • psychické násilie: vyhrážanie sa násilím voči druhým osobám alebo zvieratám, donucovanie, vyvolávanie strachu a pod.
  • ekonomické násilie: bránenie prístupu k peniazom, neprispievanie na domácnosť atď.

Toto rozdelenie je umelé, pretože jednotlivé formy násilia sa často prekrývajú. Účelom každého násilia je zabezpečiť dominanciu jednej strany a podriadenosť obete. Násilie môže mať rôznu intenzitu, podobu, môže dokonca zahŕňať aj demonštrovanú nevšímavosť alebo odmietanie.

Problém nás všetkých
Veľká časť verejnosti považuje domáce násilie za intímnu záležitosť, ktorá má ostať v rodine. Aj preto ich okolie a aj kompetentné orgány často podceňujú. Tak sa napríklad stáva, že svedkovia na otázku súdu, prečo sa nečinne prizerali, ako muž bije ženu, reagovali, že ju považovali za jeho manželku... Často sa ani lekári radšej nepýtajú dospelých pacientok na pôvod stôp možného násilia. Mnoho inštitúcií nie je ochotných uveriť tomu, čo uvádzajú samotné obete. Niekedy je dôvodom strach z prekročenia hraníc intimity, inokedy pocit bezmocnosti, neistota ako postupovať.

Podľa štúdie Inštitútu pre verejné otázky z roku 2005 je na Slovensku vystavených násiliu až 25 % žien žijúcich v partnerskom vzťahu, pričom 11 % žije vo vyhranenom násilnom vzťahu. Najčastejšie sa násilie objavuje v manželskom vzťahu. Štatistiky uvádzajú okolo 4 tisíc trestných činov domáceho násilia na ženách ročne. Koľko prípadov ostáva skrytých – nenahlásených?

Nie vždy je pre pozorovateľa ani pre samotnú obeť jednoduché rozlíšiť hranicu medzi „normou“ a násilím, najmä ak ide o inú formu ako fyzické násilie. Základným pravidlom je, že manželské konflikty a násilie nie sú to isté. V každom vzťahu sú odlišné názory prirodzené. Pri násilí však nejde o rovnocenný rozhovor o rôznych názoroch. Násilie nie je nezhoda – je použitím sily a hrozieb na ovládanie a kontrolu myslenia, názorov, predstáv druhého človeka.
Vždy je vhodné konfrontovať svoje skúsenosti s nezávislou treťou osobou na odlíšenie toho, čo je v manželstve ešte normálne a čo už nie. Dá sa to v psychologickej poradni aj v centrách pomoci obetiam násilia. Každá obeť prechádza vlastným procesom uvedomovania násilia a má inú potrebu riešenia situácie.

Otázka „Prečo žena neodíde?“ je veľmi zavádzajúca, pretože presúva zodpovednosť za násilie z páchateľa na ženu – obeť. Akoby ona mala v rukách to, či sa násilie bude opakovať, alebo sa zastaví, čo nie je pravda. Málokto sa opýta: „Čo je to za chlapa?“, „Prečo si myslí, že si to môže dovoliť?“, „Zadržala ho polícia?“.

Častou reakciou laikov, ale, žiaľ, aj mnohých profesionálov, ktorí nemajú skúsenosti z oblasti pomoci obetiam násilia, je presúvanie zodpovednosti na obeť. Žiadnej obeti sa násilie nepáči. Násilie je opakujúca sa situácia, v ktorej partner s väčšou mocou (spoločenskou, ekonomickou, politickou, fyzickou atď.) zneužíva svoje postavenie. Svoju moc potrebuje dokazovať, upevňovať a posilňovať. Opustiť partnera v takejto situácii nie je ľahké, pretože obeť je k svojmu trýzniteľovi pripútaná vyhrážkami, väčšinou nemá dostatočné finančné prostriedky alebo nemá kam ísť. Za svoju situáciu sa hanbí, dlho ju ukrýva, je zmätená, pretože aj násilný vzťah má rôzne podoby. Po rôznych konfliktoch vzniká napätie, ktoré prerastá do výbuchu a násilia. To je väčšinou spočiatku miernejšie, vyostruje sa časom. Po násilí spravidla nasledujú výčitky svedomia, pod tlakom ktorých sa násilník ospravedlní, prejavuje ľútosť, prosí o odpustenie. Obeť jeho návrh na odpustenie prijme, snaží sa zachovať rodinné vzťahy, v tejto fáze často podlieha nereálnym očakávaniam, že sa násilie už nebude opakovať. Zneužívateľ neskôr prerozpráva vlastnú verziu toho, čo sa stalo, obeť jeho verziu prijme a kruh násilia sa môže opakovať. Fázy „mieru“ sa striedajú s fázami násilia. Je dôležité si uvedomiť, že násilníci používajú rôzne stratégie na zväčšenie závislosti obete. Vzťah medzi páchateľom a obeťou je špecifický, vymyká sa bežnej skúsenosti. Pre obeť znamená väčšinou závislosť, skreslenie reality, izoláciu, strach, oslabenie úsudku, stratu sebavedomia a iné.

Dôsledky násilia
Vplyv násilia na obeť býva podobný ako po inej extrémnej záťaži alebo traume. Násilie obvykle trvá isté časové obdobie (od mesiacov po dlhé roky), život v násilnom vzťahu je pre ženu vyčerpávajúci. Je výrazne individuálnou záležitosťou, či bude mať obeť vážnejšie psychické alebo fyzické následky. Dôsledky tohto života môžu byť zároveň aj príznakmi pre ľudí v pomáhajúcich profesiách, ktorí môžu pomôcť žene násilie pomenovať.

Príznaky násilia:

  1. Fyzické poranenia po akútnom útoku: modriny, zlomeniny, popáleniny, rôzne rany, stopy po škrtení, poranenie ušného bubienka, potraty, poranenie genitálií.
  2. Prejavy v prežívaní a správaní: napätie, nepokoj, pocit ochromenia, pocity viny, hanby, strata sebadôvery, reaktívny strach, depresia, poruchy spánku, desivé sny, poruchy príjmu potravy, poruchy sexuality, suicidálne myšlienky, resp. pokusy, závislosť od alkoholu, liekov.


Násilie ako príčina závislosti
Násilie je jednou z príčin alkoholizmu žien. Pocit bezmocnosti, neriešiteľnosti situácie „zvláda“ žena tým, že siahne po alkohole. Podobný mechanizmus vzniku závislosti u žien nastupuje aj pri iných záťažových situáciách, napr. pri úmrtí blízkej osoby, pri strate práce, strate partnera, v prípade vlastnej choroby alebo ochorenia blízkeho a pod. Čím dlhšie trvá násilie a žena opakovane hľadá úľavu od psychickej a fyzickej bolesti v alkohole, tým je väčšie riziko
vzniku závislosti. Popudom k siahnutiu po droge môže byť utíšenie bolesti, potlačenie strachu, zvýšenie sebavedomia vyplývajúcich z opakovaných zážitkov násilia. Často sa stretávame s prípadmi, keď ženy vyhľadajú odbornú pomoc na riešenie zástupných problémov – bolieva ich hlava, majú poruchy spánku, depresiu. Tieto problémy, ako sme už spomínali, sú dôsledkom násilia, vyplývajú z dlhodobého stresu. Takto sa stáva, že primárny problém ostane neodhalený a lieči sa len prejav. Pri medikácii je potom zvýšené riziko závislosti od liekov, dokonca v kombinácii s alkoholom.

Závislá žena v násilnom vzťahu
Vždy trvá nejaký čas, kým sa utvorí závislosť od drogy. V prípade alkoholu je to u žien rok až niekoľko rokov. Doteraz sme viac hovorili o závislosti, ktorá je dôsledkom násilia. Prirodzene, môže sa stať, že do vzťahu s násilným mužom vstúpi žena, ktorá je už závislá. Odvrhnutá inými sa potom stáva ľahšou obeťou. Závislosť od alkoholu alebo drog ju hendikepuje pred verejnosťou, znižuje jej schopnosť rozhodnej reakcie, oslabuje ostražitosť rozhodovania.
Násilný partner sa vlastne ľahko ujíma roly tolerovateľa závislosti, sám ju podporuje, pretože tak zároveň zvyšuje závislosť od svojej osoby. Závislosť partnerky, či už vznikla pred alebo počas manželstva, môže zneužívateľ použiť ako ospravedlnenie pre svoje násilné správanie. Môže využívať rôzne stratégie. V jednej verzii  je sama obeť príčinou násilia. Argument typu „Keby si nepila, nemusel by som ťa biť“, samozrejme, pred súdom neobstojí, ale v očiach laického okolia, žiaľ, môže obstáť. Aj situácia typického ukrývania závislosti, problémy s priznaním problému sebe a utajovanie pred okolím hendikepuje ženu žijúcu v násilnom vzťahu. Tu je ľahká pôda na manipuláciu a udržiavanie závislosti. Obeť sa má cítiť zaviazaná, keď násilník za ňu volá do práce, že nepríde, alebo ospravedlňuje jej neúčasť na rodinnej oslave, pričom hlavnou príčinou je, že sa ju snaží izolovať. Iný scenár sa odohráva v prípade, keď zneužívateľ použije závislosť na izolovanie matky od detí: očierňuje ju, vyzdvihuje svoje kvality, dehonestuje ju do pozície trosky. Závislosť ženy sa stáva výhodou pre násilníka aj v tom, že znižuje jej dôveryhodnosť. Polícia, susedia aj rodina môžu odsudzovať pijúcu ženu a nebudú jej chcieť uveriť či pomôcť. Nevýhodou je aj to, že žena pod vplyvom drogy ťažšie rozoznáva blížiace sa nebezpečenstvo, môže konať atypicky, jej reakcie sú pomalšie a menej racionálne.

Abstinencia a čo ďalej
To, čo je bežné v prístupe k liečbe závislosti, neplatí až tak jednoznačne v prípade závislosti spojenej s násilím. Tradičný prístup hovorí, že je najprv treba ošetriť závislosť, a až keď žena abstinuje, je schopná postaviť sa násiliu, brániť sa. Toto sa ukazuje ako nevhodný postup, pretože násilie často eskaluje práve po liečbe závislej ženy, a keďže zmenila predchádzajúce spôsoby zvládania záťažových situácií, môže byť pre ňu nová situácia veľmi nebezpečná. Muž-násilník sa obáva straty kontroly a moci, preto zvyšuje nátlak. Často sabotuje proces doliečovania, bráni abstinujúcej v návšteve klubov, nevyhovie jej požiadavkám na „suchú domácnosť“, posmieva sa jej, znehodnocuje abstinenciu, ponúka jej drogu. Zmena reakcií ženy na násilie, zvýšenie schopnosti odolávať vedie násilníka k zmene stratégie. Od psychického, sociálneho násilia tak môže prejsť k fyzickému.

Abstinencia a zároveň zotrvanie v násilnom vzťahu ohrozuje ženu, lebo môže vyvolať zvýšenie násilia, resp. spôsobovať problémy pri abstinencii. Preto je pochopiteľné, že závislosť a násilie sú síce dva problémy, ale treba ich riešiť súčasne. Je to podobné ako v prípade závislosti spojenej s inou diagnózou. Ak žena zotrvá v násilnom vzťahu, je v podstate otázkou času, kedy sa vráti k riešeniu tohto problému alkoholom a recidivuje, pretože dlhodobá abstinencia a zároveň zvládanie útokov nie sú možné. Východisko je určite v spojenom riešení oboch problémov. Vhodné riešenie je spolupráca odborníkov na liečbu závislosti so špeciálnym zariadením alebo organizáciou, ktorá sa venuje otázkam pomoci týraným ženám. Predíde sa tak sekundárnej viktimizácii obete domáceho násilia v protialkoholickej liečbe, napr. popieraním existencie násilia zo strany terapeutov, bagatelizáciou tohto problému, snahou terapeutov o kontakt s násilným partnerom. Preto by terapeut mal ovládať zásady práce s obeťami násilia a vytvoriť pre nich bezpečné podmienky pri liečbe závislosti. Liečba závislosti pokračuje v našich podmienkach prechodom do doliečovacieho procesu.
V prípade identifikovaného domáceho násilia je rovnako dôležitá práca na zvýšenie ochrany a bezpečia odliečenej abstinujúcej ženy. To nemôže zabezpečiť tradičný medicínsky prístup ani spoločenstvo v socioterapeutickom klube. Tu je nevyhnutná pomoc profesionálok v tejto oblasti. Niektoré užitočné kontakty, organizácie z Iniciatívy piata žena poskytujúce krízovú intervenciu nájdete v rubrike Informatórium.

Najčastejšou príčinou mužského násilia je alkoholizmus
Miesto záveru skúsme vyvrátiť tento mýtus. Ide o nepravdivý výrok, mylne sa šíriaci na základe predstáv, dojmov, a nie na základe skutočnosti. Podobných výrokov ospravedlňujúcich násilie je veľa, ale keďže náš príspevok bol o domácom násilí spojenom so závislosťou, pozrime sa len na tento. Chceme ho vyvrátiť aj z dôvodu ochrany závislých mužov.
Pravda je taká, že alkohol nie je príčinou domáceho násilia. Útočníci môžu byť triezvi aj pod vplyvom alkoholu. Aj obeťou domáceho násilia sa môže stať žena závislá aj nezávislá. Alkohol často používajú ako argument na ospravedlnenie tí, ktorí nie sú ochotní prebrať zodpovednosť za svoje správanie. Je významný rozdiel medzi jednorazovým násilným činom a opakujúcim sa domácim násilím. Mnohí násilní muži nepijú. Domáce násilie je prejavom zneužívania moci, nie výsledok závislosti alebo psychickej choroby. Ak koná násilie závislý muž, bude v ňom pokračovať s najväčšou pravdepodobnosťou aj ako abstinujúci.

In: Mikitová M., Matejovská I., Čistý deň 3/2006, ročník IV., str. 6-7


Použitá literatúra:
Bútorová, Z.: Násilie na ženách – problém nás všetkých http://changenet .sk/_section=spr&x=111191, Jones, A.: Nabudúce bude mŕtva. Týranie a ako ho zastaviť. ASPEKT, Bratislava 2003, Koubová, E. - Vitoušová, P.: Násilí v rodině. Bílý kruh bezpečí. Praha 1995, Krízové linky, poradne a ubytovanie pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia: http://www.piatazena. sk/linky.htm, Matejovská, I.: Násilie v partnerských vzťahoch závislých žien. 43. česko-slovenská AT konferencia, 16. – 18. 9. 2004, Predná Hora, Oleárniková, J.:, Záujmové združenie žien Fenestra: Rola alkoholu a drog pri domácom násilí,  index.cfm?module=ActiveWeb&Page=WebPage&DocumentID=1442, Tréningový program Wave o násilí páchanom na ženách. ZZŽ Fenestra, Košice 2004
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
December 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy