Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Terapeutické prístupy v liečbe závislostí zamerané na rodinu

PhDr. Ľubica Skovayová, psychológička-psychoterapeutka, Bratislava, 9.1.2015

   Závislosťou rozumieme opakované užívanie návykových látok v takej miere, že užívateľ je nútený i napriek zvyšujúcim sa psychickým a fyzickým problémom návykové látky brať stále ďalej. Interval ich užívania sa stále skracuje a ich vysadenie spôsobí tzv. abstinenčný syndróm v organizme jedinca. Závislý jedinec stráca určitý druh slobody, možnosti voľby, má pocit obmedzenia. Okrem psychických a fyzických problémov nastupujú osobné, pracovné, sociálne, rodinné a ďalšie problémy, do ktorých je zainteresovaný nielen samotný užívateľ, ale aj celé okolie, ktoré je s ním v kontakte, hlavne jeho rodina, deti, rodičia, súrodenci, príbuzní, známi, partneri.

   Závislosť je choroba, ktorá je liečiteľná  a vyliečiteľná
  
   Užívateľ, resp. závislý jedinec má veľké ťažkosti pri odvykaní od užívania návykových látok. Je to dlhodobý proces, chronický a recidivujúci. Zúčastňuje sa na ňom celý tím odborníkov. Návyková látka v prvom rade negatívne ovplyvňuje funkcie centrálneho nervového systému, preto sa tomuto ochoreniu zvykne hovoriť „ochorenie mozgu“. Závislosť ovplyvňuje myslenie a spôsoby správania človeka. Ako každé iné chronické ochorenie je liečiteľné aj vyliečiteľné, hoci neexistuje žiadna záruka, že pri nedodržaní určitých zásad rekonvalescencie jedinec po určitom čase opakovane neochorie.
 
  Problém závislostí je celospoločenský problém, zasahujúci do životného štýlu nás všetkých. V prvom rade sa týka rodiny, príbuzných, partnerov rodičov a ďalších, ktorí spolu so závislým jedincom žijú a denne prichádzajú do kontaktu. V rodine nastupuje spoluzávislosť, preto príbuzných a rodinných príslušníkov považujeme za tzv. spoluzávislých.

   V genéze rodinného prostredia sa veľmi zriedka stáva, že závislým ostáva iba jeden člen rodiny. Vo väčšine prípadov sú to najmä genetické faktory, ktoré spolupôsobia pri vzniku závislosti. Aj určité rodinné rituály a neadekvátne fixované vzorce správania (zväčša pri konzumácii legálnych návykových látok) môžu napomáhať vznik tohto ochorenia alebo byť pri jeho rozvoji rizikovým faktorom.

   Odborníci sa zhodujú v tom, že rodina hrá skutočne dôležitú úlohu v udržiavaní, liečbe a poliečebnej starostlivosti pacienta so závislosťou. Počíta sa s ňou ako s možnou účinnou silou pri liečbe a doliečovaní nielen jedného, ale aj ďalších členov rodiny. Z týchto dôvodov sa stále viac pozornosti v terapii závislostí venuje rodinnej a párovej terapii, skupinám blízkych, a to tak v individuálnej, ako aj v skupinovej rovine.

   Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave ponúka komplexnú starostlivosť nielen pacientom so závislosťou, ale aj ich rodinným príslušníkom. Zámerom je poskytnúť možnosti na skvalitnenie životného štýlu pre všetkých, ktorí to potrebujú a majú o odborné medicínske a psychologické služby záujem. Centrum dbá okrem iného i na to, aby liečba a doliečovacia starostlivosť bola dostupná pre všetkých.

   Koncepcie programov v rodinnej terapii závislostí

 1. Informačné skupiny pre rodičov a partnerov so závislosťou od alkoholových a nealkoholových návykových látok určené i širšej verejnosti.
 2. V ambulantnej zložke terapeutické skupiny pre rodičov detí závislých od psychoaktívnych látok.
 3. V ambulantnej zložke párová a manželská terapia pre pacientov so závislosťou od alkoholu.
 4. V rámci lôžkovej liečby sa ukazuje vysoko účinnou spolupráca s rodinou v poslednej fáze strednodobej liečby.
 5. V obidvoch zložkách liečby spoluúčasť rodinných príslušníkov a ich osobná účasť na terénnych terapiách.
 6. Bezplatná odborná internetová poradňa pre širokú verejnosť zameraná okrem iného aj na problémy týkajúce sa rodinného spolužitia s jedincom so závislosťou.

   Pri jednotlivých typoch skupinových interakcií zameraných na rodinu ide vo všeobecnosti o rodinnú a párovú terapiu a o tzv. skupinovú terapiu príbuzných a blízkych. 
Pri párovej terapii sa terapie zúčastňuje iba závislý pacient so svojím partnerom, príp. rodičom, do rodinnej terapie sú zapojení aj ďalší rodinní príslušníci (starí rodičia, súrodenci a pod.). 
Tento druh terapie je vhodný a využíva sa najmä pri liečbe mladistvých so závislosťou prevažne od psychotropných látok.

   Párová a rodinná terapia môžu byť účinným prostriedkom odbornej pomoci a zmierňovania ťažkostí nielen pre samotného pacienta, ale aj pre jeho spoluzávislých rodinných príslušníkov, ktorí majú záujem participovať na liečbe a doliečovaní závislého.

Využitie rodinnej terapie

 • členovia rodiny využívajú účinky terapie na to, aby vyvinuli určitý tlak (postupnosť malých trestov), a dosiahli tým zvýšenie motivácie pacienta na vstup do liečby.
 • odporúča sa a využíva najmä tam, kde existujúce interpersonálne konflikty a spôsob fungovania rodiny prispievajú u pacienta k užívaniu návykových látok, prípadne sú „brzdou“ v adekvátnom prístupe k závislému v rodine.
 • pomáha pri rozpade, deštrukcii rodinného spolužitia, keď je pacient so závislosťou akoby „vytesňovaný“ z rodinného kruhu a funguje mimo neho.
 • využíva sa aj v rodinách, kde rodičia nechcú prijať fakt, že ich dieťa je závislé, problém bagatelizujú, negujú ho a pod. Ide často o situácie, keď svojmu dieťaťu uľahčujú užívanie návykových látok, vyhýbajú sa negatívnym reakciám vo vzájomnom vzťahu alebo stanoveniu istých
  základných hraníc v prístupe k nemu.

   Práca s blízkymi má najmä informačný charakter. Jej úlohou je dosiahnuť, aby rodinní príslušníci porozumeli závislému, dozvedeli sa informácie o priebehu liečby, o závislosti ako chorobe, o prístupe k pacientovi v jednotlivých štádiách liečebného a poliečebného procesu, uvoľnili sčasti vlastné napätie, získali nadhľad v komunikácii so závislým a boli schopní prijať jeho diagnózu. Slúžia aj na to, aby rodičia a príbuzní mali možnosť spoznať podobné problémy aj v iných rodinách a aby v konečnom dôsledku porozumeli vzťahu so závislým so všetkým, čo k nemu patrí.

   V prípade potreby je možné programy a techniky skupinovej psychoterapie kombinovať s individuálnym prístupom, alebo ich týmto prístupom dopĺňať, aby sa zvýšil účinok liečebného a doliečovacieho procesu.

   Podstata skupinovej a individuálnej psychoterapie v liečbe závislostí

   Prax potvrdzuje efektívnosť využívania obidvoch foriem terapie, aj keď sú pacienti, ktorým väčšmi vyhovuje jeden alebo druhý spôsob. Vo všeobecnosti je prístup ku každému pacientovi jedinečný, individuálny, prihliada na jeho osobnostné črty a charakteristiky, vplyvy rodinného a sociálneho zázemia. Kvôli zabezpečeniu objektívnosti a dostatočného adekvátneho tlaku na pacienta sa odporúča využívať najmä skupinovú psychoterapiu a v opodstatnených situáciách ju na zvýšenie efektívnosti liečby dopĺňať individuálnym prístupom.

   Zdá sa, že skupinová psychoterapia je pri liečbe závislostí výhodnejšia (využíva sa najmä tzv. kognitívno-behaviorálna terapia a jej špecifické techniky – tá sa ukazuje byť v liečbe závislostí najefektívnejšia). Tento postup využíva k liečebným účelom skupinovú dynamiku, t.j. vzťahy a interakcie medzi jej členmi a terapeutom, ako aj medzi členmi skupiny navzájom. Prostredníctvom tohto druhu terapie sa dosahuje zmena postoja a správania závislého. V skupine, na ktorú sa rodinná terapia zameriava, platia určité všeobecné pravidlá a normy, ktoré treba dodržiavať a od nich sa potom odvíja terapeutický zámer v liečebnom procese. Cieľom je dosiahnuť adekvátne a neporuchové fungovanie celej rodiny.

   Rodinná terapia sa využíva aj v následnej starostlivosti, v resocializačných zariadeniach nezdravotníckeho typu i pri tzv. „terénnych terapeutických blokoch“, keď členovia socioterapeutických klubov, skupín alebo komunít spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi fungujú komplexne (pod terapeutickým dohľadom, ale mimo zdravotníckeho zariadenia) niekoľko dní, prípadne týždňov... Takéto spoločné fungovanie s presne stanoveným terapeutickým programom sa ukazuje vysoko účinné a efektívne najmä v doliečovacom procese liečby závislostí.

   Problém závislosti sa netýka iba pacienta

   Týka sa prostredia, v ktorom žije, a ľudí, ktorí žijú v jeho blízkosti. Všetky okolnosti a faktory prostredia a jeho reakcií v súvislosti so závislosťou, liečbou aj poliečebnou starostlivosťou majú vplyv na aktuálny aj budúci stav pacienta. Preto je dôležité, aby všetci tí, ktorí prichádzajú do styku s pacientom, boli správne, pravdivo a odborne informovaní o všetkom, čo so závislosťou súvisí.
Treba, aby rodičia a príbuzní boli informovaní o liečebných programoch, poskytovaných jednotlivými liečebnými zariadeniami, prijímali závislosť ako chorobu, vedeli o jej príčinách, dôsledkoch, rizikových faktoroch, ale aj o preventívnych opatreniach, zamedzujúcich toto ochorenie.

   Terapeutické programy zamerané na rodiny plnia úlohu aj vtedy, keď sa v rodine vyskytnú výchovné, vzťahové a komunikačné problémy. Účastníci programu majú možnosť získať informácie, návrhy a opatrenia na ich riešenie.

   V bratislavskom centre je na takýchto stretnutiach vítaný každý, kto má záujem spolupracovať na liečbe svojich príbuzných a blízkych a dovŕšil 18 rokov. Skupiny tvoria rodičia, príbuzní a priatelia pacienta. Slúžia aj pre širokú verejnosť a pomoc tu nájdu všetci, ktorí zistili problém so závislosťou vo svojej rodine a majú záujem ho riešiť i napriek tomu, že ich príbuzný sa ešte nelieči.

„Nepísané“ pravidlá medzi závislým, jeho blízkymi, lekárom a terapeutom:

 1. prestaňte so závislým hovoriť o drogách, nepripomínajte mu jeho minulosť,
 2. odovzdajte iniciatívu a zodpovednosť do rúk závislého – je to jeho liečba a jeho abstinencia,
 3. nedávajte mu väčšiu sumu peňazí, nesľubujte mu odmenu za vyliečenie,
 4. zbytočne ho nekontrolujte a priveľmi naňho netlačte, môže to vyvolať opačný efekt, než očakávate,
 5. nenechajte sa manipulovať a vydierať, určite si adekvátne pravidlá a normy komunikácie,
 6. spolupracujte s ním iba v prípade, ak vás sám požiada o pomoc,
 7. dajte mu najavo, že mu dôverujete, s terapeutom sa kontaktujte výlučne v jeho prítomnosti,
 8. ak je to možné, snažte sa byť príkladom svojím životným štýlom a zásadami abstinencie od návykových látok,
 9. buďte trpezliví, nevyvíjajte na závislého nátlak: nenúťte ho nastúpiť do práce, resp. dodržiavať vaše predstavy o jeho živote,
 10. rešpektujte jeho denný režim odporučený lekárom a terapeutom,
 11. vždy sa raďte s odborníkmi, aby ste neurobili chybný krok v prístupe k závislému,
 12. snažte sa mu byť oporou, pravidelne navštevujte stretnutia rodičov a blízkych,
 13. stále majte na pamäti, že závislosť je choroba, ktorej vyliečenie závisí predovšetkým od vôle a motivácie vášho blízkeho. To, že to chcete vy sami, nestačí.

   Pokiaľ ste pri čítaní týchto riadkov nadobudli dojem, že sa chcete poradiť alebo požiadať o pomoc, navštívte Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Nemusíte sa dopredu objednať ani mať odporúčanie praktického či odborného lekára. Dôležité je správne a včas sa rozhodnúť. Podmienkou je prísť osobne a mať motiváciu a silu niečo so sebou urobiť. Je jedno, kde bývate.
Môžete využiť aj internetovú poradňu pre všetky typy závislosti (www.cpldz.sk) a hoci aj anonymne napísať o svojom probléme. Odborníci z oblasti drogových závislostí vám erudovane poradia a poskytnú odpovede na otázky a usmernia vás pri ďalšom postupe.

Autorka ďakuje svojim kolegom za osobné konzultácie k danej problematike.

In: SKOVAYOVÁ Ľ., Čistý deň č.2/2006, ročník IV., str. 6-7


Pozvanie na skupinovú terapiu pre rodičov a príbuzných
Stretnutie sa koná raz týždenne vždy vo štvrtok o 17.00 h. v priestoroch Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Je určené najmä rodinným príslušníkom, partnerom, priateľom a všetkým, ktorí chcú pomôcť závislému alebo mu uľahčiť proces liečby a doliečovania. Kvalitné rodinné prostredie a prítomnosť blízkej osoby, na ktorú sa môže závislý počas liečeného procesu obrátiť, sú dôležitými činiteľmi, ktoré uľahčujú priebeh ochorenia a znižujú riziko recidívy.
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy