Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 25. január 2020
 
 

Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Mgr. Anna Bystrianska, ap, 28.8.2009

Výbor ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog bol zriadený uznesením vlády SR č. 583 z 8. augusta 1995 ako poradný, koordinačný,  iniciatívny a kontrolný orgán vlády SR  vo veciach protidrogovej politiky. 

Jeho úloha spočíva v riešení rastúcej problematiky zneužívania omamných a  psychotropných látok. V priebehu r. 2002 bol, uznesením vlády SR č. 929 z 21. augusta 2002,  predmet činnosti Výboru ministrov, po  prijatí "Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom" rozšírený i o otázky súvisiace s alkoholom a alkoholizmom. V nadväznosti na schválenú koncepciu protidrogovej politiky boli  vládou každoročne na riešenie problematiky zneužívania drog prijaté konkrétne úlohy v oblasti prevencie, liečby, resocializácie drogových závislostí ako aj bezpečnosti. Plnenie týchto úloh je  vládou a NR SR sledované (vyhodnocované a konkretizované).

 Citovaným uznesením bol schválený  Štatút Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, obsahujúci podrobnosti o činnosti výboru a jeho organizáciu. Výbor má štrnásť členov; predsedom výboru je podpredseda vlády SR v súčasnosti p. Dušan Čaplovič; podpredsedami výboru sú minister zdravotníctva a minister školstva. Ďalšími členmi Výboru ministrov sú minister dopravy, pôst a telekomunikácií; minister financií; minister hospodárstva; minister kultúry; minister pôdohospodárstva; minister práce, sociálnych vecí a rodiny; minister spravodlivosti; minister vnútra; minister zahraničných vecí; minister obrany. Členom Výboru ministrov je aj Generálny prokurátor SR.
Výbor zasadá  dvakrát do roka, hodnotí situáciu na drogovej scéne a vychádzajúc z nej vytyčuje hlavné línie protidrogovej stratégie, ktoré predkladá vláde SR. Od svojho vzniku zasadal 18 krát formou riadnych zasadnutí (jarných a jesenných), v súlade so štatútom. Na zasadnutiach výboru sú prerokovávané najmä súhrnné správy o realizácii NPBD a návrhy na jeho aktualizáciu; návrhy opatrení napr. proti vznikajúcej drogovej epidémii v hlavnom meste SR Bratislave i na úrovni krajov a okresov, návrhy noviel zákonov a nových zákonov upravujúcich problematiku drogových závislosti, nové koncepcie v oblasti  - nelegálnych aj legálnych, ako aj možnosti získavania finančných prostriedkov na protidrogové aktivity.  Návrhy, správy a opatrenia v oblasti boja proti drogám sú  predkladané vláde SR a niektoré následne NR SR. Členovia výboru sú pravidelne informovaní o situácii na drogovej scéne v oblasti zdravotníctva, bezpečnosti, legislatívy formou informácií príslušných rezortných ministrov.
 
Základný programový dokument vlády SR v oblasti boja  proti drogám je Národný program boja proti drogám, schválený uznesením vlády SR č. 583 z 8. augusta 1995; v roku 1999 bol prijatý Národný program boja proti drogám do r. 2003 s výhľadom do r. 2008, schválený uznesením vlády SR č. 298 z 21. apríla 1999, ktorý vzala na vedomie NR SR uznesením č. 291 z 12. mája 1999. Národnú stratégiu boja proti drogám, ktorá bola schválená uznesením vlády č. 289 z 15. apríla 2004 ako národný program boja proti drogám na obdobie 2004 až 2008,  vzala NR SR na vedomie uznesením č. 1072 z 25. júna 2004. Stratégia je rozpracovaná na akčné plány, ktoré boli pod názvom "Akčné plány realizácie plnenia zámerov NPBD na obdobie 2005-2008", schválené vládou SR uznesením č. 498 z 29. júna 2005; NR SR vzala materiál na vedomie uznesením č. 1859 z 27.septembra 2005.

Súčasná národná stratégia boja proti drogám na obdobie rokov 2009 - 2012 bola schválená vládou SR uznesením č. 259 a Národná rada Slovenskej republiky ju vzala na vedomie uznesením č. 1496.


Koordinácia na národnej úrovni – Výbor ministrov, Vláda SR, NR SR
Mgr. M. Jablonický, 26.8.2009

V  roku 2008 a 2009 sa úsilie sústredilo na :

  • dôkladnú analýzu splnenia zámerov a úloh protidrogovej politiky spoločnosti za obdobie 2004 – 2008 vyjadrenou Národným programom boja proti drogám na obdobie 2004 – 2008 a realizovanou v súlade s prvou etapou Európskej stratégie boja proti drogám na obdobie 2005 až 2008 a európskym akčným plánom boja proti drogám na roky 2005 až 2008;
  • prípravu národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009 – 2012 v kontexte príslušných európskych dokumentov (európska stratégia boja proti drogám a akčný plán na roky 2009 – 2012).

Dôležitými nástrojmi sa popri príslušných európskych dokumentoch v procese hodnotenia a prípravy národnej protidrogovej stratégie stali "Národný akčný plán pre problémy s alkoholom (NAPPA)  na roky 2006-2010" a "Národný akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 až 2010“. V júni 2008 (11. 06. 2008) vláda SR prerokovala a zobrala na vedomie „Informatívnu správu o realizácii protidrogovej politiky vlády SR za rok 2007“, ktorá bola vypracovaná z podkladov príslušných ministerstiev a Generálnej prokuratúry.

Na zvládnutie uvedených úloh bola VM DZKD vytvorená osobitná pracovná skupina - „Medzirezortná odborná pracovná skupina pre prípravu Národného protidrogovej stratégie na obdobie 2009 až 2012“. Výsledkom úsilia bolo vypracovanie komplexného vyhodnotenia plnenia Národného programu boja proti drogám za obdobie 2004 – 2008 a návrhu národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009 – 2012. Uvedené dokumenty boli prerokované a schválené vládou SR uznesením č. 259 z 1. apríla 2009. Významnú pozornosť dokumentom venovala Národná rada SR, ktorá ich prerokovala a uznesením č. 1496 zo dňa 18. júna 2009 zobrala na vedomie.

V roku 2008 a  2009 sa pozornosť sústredila taktiež na tvorbu základného finančného rámca protidrogovej politiky, prostredníctvom ktorého bude možné postupne identifikovať príslušné verejné výdavky a finančné zdroje a zabezpečiť ich efektívne využívanie a kontrolu. Generálny sekretariát vypracoval návrh na vytvorenie časovo neohraničeného medzirezortného programu s nadrezortným zámerom v rámci štátneho rozpočtu s názvom „Protidrogová politika“. Materiál s názvom „Návrh spôsobu financovania protidrogovej politiky na nasledujúce obdobie v súlade so stratégiou Európskej únie a Národnou protidrogovou stratégiou na obdobie 2009 – 2012“ bol po prerokovaní vo Výbore ministrov predložený na rokovanie vlády SR, ktorá materiál prerokovala a uznesením č. 308 z 29. apríla 2009 schválila vytvorenie medzirezortného programu s názvom "Protidrogová politika, ako súčasť štátneho rozpočtu". Gestorom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky s vlastným podprogramom. Účastníkmi medzirezortného programu budú príslušní správcovia kapitol štátneho rozpočtu, plniaci prostredníctvom podprogramu úlohy súvisiace s národnou protidrogovou stratégiou a tvoriaci poradný orgán vlády pre protidrogovú politiku. 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy