Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

strretwork

Na Slovensku sa v súčasnosti venuje väčšia pozornosť primárnej prevencii a resocializácii. Zostáva však nevyplnené miesto medzi týmito dvoma činnosťami. Streetwork sa snaží vyplniť tento deficit. Je to priama práca na ulici a miestach, kde sa nadväzujú nové kontakty s rôznymi cieľovými skupinami, ktoré sú odkázané na pomoc a nie sú v kontakte s existujúcimi službami. Pracuje sa s klientelou, ktorá nie je aktuálne motivovaná na liečbu alebo na zmenu svojho spôsobu života. Streetwork sa snaží  povzbudzovať jednotlivcov k zmene správania. Stáva sa jediným pojítkom s ľuďmi z „normálnej spoločnosti“, ku ktorej inak nemá prístup, či už z dôvodu strachu, malej motivácie alebo neznalosti pomerov. Ide predovšetkým o redukciu poškodení spôsobených užívaním drog – „Harm reduction“.

U nás sa  pracuje hlavne s troma typmi cieľových skupín s aktívnymi užívateľmi drog, prostitútkami, prostitútmi a s bezdomovcami. Postupne sa takmer vo všetkých krajinách venuje pozornosť týmto subkultúram. Podľa štatistických údajov sa zistilo, že najčastejším spôsobom prenosu HIV a iných infekčných ochorení, napr. hepatitídy C je práve spoločné užívanie injekčných striekačiek a ihiel u užívateľov drog. Ukázalo sa, že existujú najmenej tri efektívne spôsoby, ako sa brániť a predchádzať šíreniu týchto infekcií medzi užívateľmi drog. Po prvé – poskytne sa im sterilná výbava pre injekčnú aplikáciu drogy. Po druhé – programy, ktoré pomáhajú klientom, ktorí nie sú v kontakte so zdravotníckymi zariadeniami. Po tretie – substitučná liečba, kde sa z nekontrolovateľného užívania drog prechádza na kontrolovateľné užívanie liekov alebo tekutín. Tieto metódy sú hlavné pri zabraňovaní šírenia HIV a iných infekcií. Streetwork sa venuje prvým dvom už spomenutým.

Súčasťou sterilnej výbavy okrem striekačiek je aj ostatný zdravotnícky materiál ako sú:

  • alkoholové a suché tampóny – na dezinfekciu miesta vpichu
  • filtre – na prečistenie nečistôt, keď sa droga naťahuje do striekačky
  • destilovanú vodu – na zmiešanie drogových roztokov a prepláchnutie striekačiek
  • ascorbín – vitamín C, ktorý sa používa namiesto kyselky
  • leukoplasty
  • obväzy
  • kondómy

Sociálna asistencia je jeden z možných programov, ktorý pomáha klientom, ktorí nie sú dostatočne sociálne zruční a nie sú schopní sami vyhľadať adekvátnu pomoc na riešenie  ich problému. V rámci tohto programu streetworkeri doprevádzajú klienta a pomáhajú mu pri vybavovaní na rôznych úradoch, polícii a v nemocniciach. Dôležité je klienta správne motivovať, aby sa sám snažil vrámci svojich možností a schopností riešiť svoje problémy, my – streetworkeri mu iba pomáhame ale nevybavujeme veci zaňho. Preto je veľmi potrebná spolupráca medzi jednotlivými inštitúciami ako sú polícia, nemocnice a úrady.

Súčasťou práce streetworkerov na ulici je naučiť klienta k bezpečnejšiemu užívaniu drog, k bezpečnejšiemu sexu. K tomu im poskytujeme edukatívne materiály, kde majú vysvetlené jednotlivé typy infekčných ochorení, ako sa môžu nakaziť, ako sa majú správať, aby sa neinfikovali.

U nás existujú dva typy streetworku:stacionárny a mobilný. Prvý z nich sa robí na neutrálnom mieste, ktoré je vhodné aj pre klientov aj pre streetworkerov. Mobilný streetwork prebieha na miestach ťažšie dostupných, na perifériách mesta, kde je predpoklad, že klienti nie sú motivovaní opustiť svoju lokalitu z dôvodu sociálnej izolácie alebo pre pracovnú zaneprázdnenosť (prostitúcia). Na výber vhodného miesta je dôležité zmapovanie terénu, aby sa zistilo, v ktorých hodinách a na akých miestach je najefektívnejšie pracovať. Pri mapovaní terénu je dôležité vedieť porozumieť jednotlivým subkultúram, vedieť zistiť čo potrebujú, čím im môžeme pomôcť a skvalitniť ich spôsob života.

Postoje verejnosti na túto problematiku sú rôzne, jedni to schvaľujú, druhí to považujú za „pomoc“ k užívaniu drog. Tento fakt súvisí s malou informovanosťou a neuvedomovaním si veľkosti a závažnosti problému. Dôležité je uvedomiť si, že bezpečné branie vedie klienta k zdravšiemu a zodpovednejšiemu správaniu sa k sebe samému a k spoločnosti vôbec. To znamená, že výmenou minimalizuje výskyt použitých striekačiek na verejných priestranstvách. Klient je motivovaný k ich zberu, čím zabraňuje šíreniu infekčných chorôb. Na základe výskumu je dokázané, že klient, ktorý je „zdravší“ má väčšiu motiváciu sa liečiť.

Streetworkeri akceptujú klienta takého aký je, nesnažíme sa ho prevychovať, t.j. prebrať postoje a zvyky „normálnej spoločnosti“. Snažíme sa chápať špecifiká ich subkultúry, ich názory, pocity a správanie. Ponúkame mu možnosti, ktoré ho vedú k skvalitneniu spôsobu života. Ide o dlhodobý proces, ktorý môže trvať aj niekoľko mesiacov.
Medzi klientami a streetworkermi existuje neformálny vzťah, ktorý je budovaný na vzájomnom rešpekte a neskôr na dôvere z oboch strán. My – streetworkeri rešpektujeme ich potreby a oni – klienti rešpektujú naše pravidlá. Dôvera sa získava dlhodobým kontaktom a vzájomným spoznávaním sa formou rozhovorov v teréne.

Tento článok by sme radi venovali všetkým, ktorí nám – streetworkerom pomáhajú a všetkým, ktorí nám aj naším klientom držia palce.

Ďakujeme.

Koordinátorka stacionárneho streetu OZ Prima
Marta Špaleková

Koordinátorka mobilného streetu OZ Prima
Mária Halenárová

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy