Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Prevencia v rezorte školstva

Koncepcia prevencie v rezorte školstva je zameraná na celú šírku problematiky v oblastiach:

  • výchovy a vzdelávania (v predškolskej výchove, v školskom systéme, v mimoškolskej záujmovej činnosti),
  • aktívnej ochrany dieťaťa pred sociálno-patologickými javmi,
  • odbornej psychologickej a poradenskej starostlivosti,
  • spolupráce s rodinou,
  • reedukácie a resocializácie.
Prevencia drogových závislostí a sociálno-patologických javov sa zameriava na realizáciu aktivít v rámci troch základných úrovní jej uskutočňovania:

  • primárnej prevencie  v školách a školských zariadeniach v zmysle (cieľavedomého vytvárania optimálnych podmienok pre zdravý vývin detí, realizácie súboru pedagogických a psychologických opatrení zameraných na redukciu príčin vyvolávajúcich poruchy psychosociálneho vývinu, realizácie aktivít zameraných na včasnú elemináciu vznikajúcich problémov u detí a mládeže),

  • sekundárnej prevencie na úrovni špeciálnej starostlivosti v zmysle odbornej práce s deťmi s poruchami psychosociálneho vývinu a s poruchami správania, preventívnych opatrení a programov, ktorých cieľom je zabrániť fixovaniu sociálnopatologických javov, spolupráce škôl a školských zariadení s rodinou a vecne príslušnými inštitúciami za účelom odstránenia príčin, ktoré ich vyvolali, ambulantnej a sanatórnej starostlivosti s možnosťou umiestnenia dieťaťa v diagnostickom centre, resp. liečebno–výchovnom sanatóriu na krátkodobý diagnostický alebo liečebnovýchovný pobyt, 

  • terciálnej prevencie, v rámci ktorej je riešená komplexná a odborná starostlivosť o deti so závažnými poruchami správania a asociálnym vývinom, u ktorých bola nariadená ústavná výchova, reedukačný a terapeutický prístup k dieťaťu, ktorý koreluje s typom poruchy a etiológiou jej vzniku a vývinu.

Ministerstvo v zmysle pedagogických pokynov priebežne zabezpečuje realizáciu úloh NPBD a Koncepcie, poskytuje relevantné informácie pre realizáciu prevencie drogových závislostí v rezorte, vydáva pokyny pre efektívne a účinné opatrenia v rámci jednotlivých škôl a školských zariadení a pod. 

Z iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie sa realizuje projekt „Školy  podporujúce zdravie“ v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva. Vytvorila sa a postupne sa rozširovala „Národná sieť škôl podporujúcich zdravie“. K decembru 2003 je do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, kde sa uskutočňujú aktivity všeobecne podporujúce prosociálne správanie, spolu zapojených 2 082 škôl a školských zariadení.

V rezorte školstva v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa realizuje opatrenia v oblasti ochrany pred negatívnymi javmi. Aktívna ochrana detí na školách a v školských zariadeniach sa realizuje predbežným monitorovaním zmien v správaní žiakov a formou realizácie opatrení v prípadoch dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu maloletých. Škola má bezodkladne  riešiť problém prioritne s rodičmi (zákonnými zástupcami), s príslušnými orgánmi a organizáciami. Ministerstvo odporučilo realizovať postup podľa Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány verejnej správy v školstve na príslušný šk. rok. Opatrenia proti šíreniu drog sú zapracované do školských poriadkov.

Otázky prevencie sú zapracované v „Národnom programe výchovy a vzdelávania v SR“ a boli zohľadnené aj v novele zák. č. 29/1968 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon). Ministerstvo zabezpečovalo a podporovalo tvorbu a vydávanie kvalitných metodických materiálov a didaktických a učebných textov, odborných textov a pod.  V priebehu minulého roka bola vydaná publikácia autora A. Nociara : „Prieskumy o drogách u žiakov, študentov a ich učiteľov v r. 1994-2002“, určená pre odborných zamestnancov rezortu. V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz v školstve (ÚIPŠ) boli zaktualizované preventívne počítačové prof.

Thomasovej pre alkohol, tabak, marihuanu, iné psychotropné látky, drogy ulice a kokaín. Bol schválený doplnkový učebný text pre 4. ročník stredných škôl a pre 8. ročník osemročných gymnázií autorov Zelina-Uhreková „Ako byť sám sebou? (Program cesty)“ a metodická príručka k DUT. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) pripravil pre školy a školské zariadenia metodický materiál k programu „Cesta k emociálnej zrelosti; rovesnícke programy; zborník Dieťa v ohrození XI: Zdravotný, sociálny a psychický stav detí a mládeže, Status quo a perspektívy, ďalej vypracoval „Strednodobú komplexnú koncepciu výchovnej a psychologickej činnosti v školách a školských zariadeniach, Vzorové metodické zásady činnosti centra výchovnej a psychologickej prevencie, Návrh minimálnych metodických zásad uplatňovania rovesníckych programov pri práci s deťmi a mládežou pre pracovníkov príslušných rezortov a mimovládnych organizácií “. Pracovná skupina VÚDPaPu vypracovala „Návrh zásad uplatňovania rovesníckych programov v systéme psychologickej a výchovnej prevencie preventívnych a poradenských zariadení“.

Boli vydané doplnkové učebné texty „Ako poznám sám seba, Metodická príručka pre učiteľov“. Taktiež sa  realizovalo sa vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu v oblasti prevencie DZ. V spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa realizoval projekt „Školy podporujúce zdravie“. Bol vypracovaný preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“, ktorý bol experimentálne overovaný v základných školách. Pre odborných zamestnancov rezortu boli vydané : „Smernica na hodnotenie drogovej prevencie – príručka pre autorov a hodnotiteľov projektu EMCDDA; publikácia A. Nociara „Alkohol, tabak a drogy u študentov vysokých škôl na Slovenku“ a „Rovesnícky program pre starších žiakov“.

Realizáciu vzdelávacích aktivít pre koordinátorov prevencie v rámci ďalšieho vzdelávania dlhodobo zabezpečujú najmä metodicko-pedagogické centrá, VÚDPaP, Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), centrá výchovnej a psychologickej prevencie (CVPP) v regiónoch viacerými typmi vzdelávacích aktivít (priebežné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie, tematické bloky pre riadiacich zamestnancov, workshopy, sociálno-psychologické výcviky a pod.). VÚDPaP v minulom roku pripravil dve celoslovenské týždenné sústredenia výcvikovo-vzdelávacieho školenia regionálnych koordinátorov rovesníckych programov; 3 a  4-dňové supervízne výcvikovo-vzdelávacie školenia pre zamestnancov rezortu (najmä CVPP a PPP) v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie drogových závislostí; výcvikové sústredenia nadstavbového výcvikovo-vzdelávacieho kurzu v skupinových formách preventívnej práce s deťmi a mládežou pre začínajúcich zamestnancov PPP a CVPP.

Problematika prevencie drogových závislostí sa na VŠ etablovala vo viacerých aprobačných predmetoch. Zvýšil sa počet zadávania seminárnych prác tematicky zameraných na prevenciu závislostí. Vo všeobecnom základe je pre všetkých študentov 1. a 2. ročníkov magisterského učiteľského štúdia zaradená problematika drogovej prevencie. V minulom roku sa kládol dôraz na aktualizovanie širokej ponuky vzdelávacích aktivít podľa vypracovaného „Katalógu aktivít ďalšieho vzdelávania pre učiteľov ZŠ, SŠ a ŠZ“.

Zdroj: UIPŠ

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy