Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 24. február 2020
 
 

Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Uznesením vlády SR č. 583 / 1995 bol zriadený Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog ako výkonný  orgán výboru zodpovedný za realizáciu záverov Výboru ministrov a koordináciu protidrogových aktivít na úrovni ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Generálny sekretariát bol zriadený pri Úrade vlády SR, na úrovni odboru, v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho Úradu vlády SR. Generálny sekretariát  je špecializovaným odborom zabezpečujúcim realizáciu protidrogovej politiky vlády SR. Gestorom odboru vo vzťahu k vláde SR je ten podpredseda vlády SR, ktorý je zároveň  predsedom Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. Generálny sekretariát riadi riaditeľ. 

Generálny sekretariát plní úlohy spojené s organizačným a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti Výboru ministrov; jeho zamestnanci zastupujú  Slovenskú republiku v medzinárodných orgánoch, organizáciách a inštitúciách zaoberajúcich sa problematikou drog, zabezpečujú medzinárodný styk, podnecujú a sprostredkúvajú prenos informácií a údajov medzi rezortmi navzájom a na príslušné medzinárodné orgány, organizácie a inštitúcie. Súčasťou Generálneho sekretariátu je Národné monitorovacie centrum pre drogy, zriadené na základe uznesenia vlády č. 534/2002 z 22. mája 2002, zamerané na sledovanie a vyhodnocovanie drogovej situácie na Slovensku s prepojením na Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť. Generálny sekretariát administratívne-technicky zabezpečuje činnosť Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog. 

Ako poradný orgán Generálneho sekretariátu bola v roku 2004 zriadená "Horizontálna skupina pre kontrolu drog v SR", ktorá:

  1. plní úlohu medzirezortného  odborného,  koordinačného a konzultačného orgánu pre potreby  činnosti Rezortnej koordinačnej skupiny ÚV SR pre európske záležitosti v oblasti drogových závislostí a kontroly drog,
  2. zabezpečuje prenos informácií a údajov medzi rezortmi, krajskými úradmi a odbornými inštitúciami  ako aj príslušnými medzinárodnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami podľa medzinárodných dohovorov,
  3. podieľa sa na zosúlaďovaní  protidrogových aktivít v SR  s Európskou stratégiou pre kontrolu drog a jej Akčnými plánmi,
  4. vypracúva odporúčania a návrhy k rokovaniu Výboru ministrov, k zásadným multidisciplinárnym otázkam v oblasti drog a drogových závislostí, ktoré sa dotýkajú koncepčných a strategických východísk a pozícií a to predovšetkým k Národnému programu boja proti drogám a akčným plánom rezortov a krajov,
  5. predkladá odporúčania k spôsobom  financovania programov a činností  kontroly  ako aj následnému prerozdeľovaniu  finančných zdrojov poskytnutých zo štátnych zdrojov a medzinárodných fondov EÚ.

Generálny sekretariát je gestorom a koordinátorom činnosti Akčnej medzirezortnej protidrogovej skupiny zriadenej pri  Úrade vlády SR uznesením NR SR č. 335 z 26. júna 2003 z iniciatívy NR SR za účelom  riešenia akútnych prípadov vyskytnúcich sa na drogovej scéne.

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy