Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 19. február 2020
 
 

Alkohol

Posledné roky na Slovensku  upriamujeme pozornosť na drogy akými sú heroín, pervitín alebo marihuana, alarmujúcou robí túto problematiku najmä razantnosť negatívnych dôsledkov užívania ilegálnych drog.  Pôsobením najmä masovokomunikačných prostriedkov a vplyvom reklamy sme čoraz tolerantnejší k zneužívaniu alkoholu, ktorý mnohí  rodičia, učitelia ale aj iní profesionáli pracujúci s mládežou vnímajú ako menšie zlo. Opakovaná bagatelizácia konzumu alkoholu, ktorú  nesporne podporuje i kultúrna tradícia našej spoločnosti, nič nemení na fakte, že v našich podmienkach je z viacerých hľadísk drogou číslo jeden stále alkohol.

Akým rozsiahlym je na Slovensku problém konzumu alkoholu svedčí veľmi transparentný výsledok  štatistických prieskumov, ktorý uvádza zhrnutie údajov za 90-te roky. Približne 5% dospelých Slovákov tvoria úplni abstinenti (v tomto percentuálnom zastúpení sú tak prirodzení abstinenti ako aj abstinujúci alkoholici), 60% tvoria bezproblémoví konzumenti (ľudia, ktorí pijú príležitostne), 30% pije hazardne (či už sebapoškodzujúco alebo problémovo) a zvyšných 5% je závislých od alkoholu. Spotreba alkoholu na obyvateľa (celá populácia) v 90-tych rokoch, napriek poklesu  o 2 litre oproti minulým rokom bola 8 litrov 100% liehu na rok.

Rozsah dopadu dôsledkov konzumu alkoholu z hľadiska spoločenského, zdravotného, pracovného, psychologického a ekonomického je pre našu spoločnosť stále najrozsiahlejší. V rokoch 1993 - 1994 na následky nadmerného pitia a alkoholizmu zomrelo 3 800 osôb, čo predstavuje 8% všetkých úmrtí za sledované časové obdobie. Liečených na Slovensku v roku 2000  bolo 9105 pacientov  od závislosti od alkoholu a  2345 pacientov závislých na nealkoholových typoch drog. Na riešenie negatívnych dôsledkov zneužívania alkoholu doplácal každý občan  Slovenska prostredníctvom daní  v roku 1994 sumou asi 3 300,- Sk. Pod vplyvom alkoholu je neustále páchaných najväčší počet priestupkov a trestných činov v porovnaní s inými psychoaktívnymi látkami, a to či dopravných nehôd, alebo násilnej trestnej činnosti.

Alkohol je najrozšírenejšou drogou  i  medzi deťmi a mládežou, nesmierne riziko spočíva najmä v tom, že plní mnohokrát úlohu referenčnej  drogy. Na základe prieskumov na ZŠ a SŠ realizovaných  v roku 1998 malo vlastnú skúsenosť s alkoholom  43,5% 11-ročných detí a až 76,1%  14-ročných. Problémom je i skorý začiatok ponuky alkoholom od rodičov už vo  veku 5 - 7 rokov dieťaťa.  V roku 1994 51% opýtaných  7-ročných detí odpovedalo kladne na otázku, či  im rodičia ponúkli šampanské ako prípitok na Nový rok  a  spomedzi 14-ročných to bolo až 88,3%. V tom istom roku malo skúsenosť s akýmkoľvek alkoholom ponúknutým dospelým človekom 97,2% opýtaných 18-ročných. Mládež často v rámci experimentu s alkoholom volí formu vysoko rizikového  pitia akou sú "pijanské záťahy", spojené s konzumáciou iných typov drog. Tento spôsob pitia v sebe nesie riziká zdravotné, sociálne i možnosť stretu so zákonom.

 Riešenie problémov spojených s najrozšírenejšou drogou v európsky podmienkach  - alkoholu sa pokúšajú riešiť profesionáli v  oblasti redukcie požiadavky po droge na nadnárodnej úrovni. Európska únia pre roky 2000 – 2005 prijala Európsky akčný plán pre alkohol. V súvislosti s týmto programom sa konala vo februári tohto roku v Štokholme (Švédsko je pre rok 2001 predsedajúcou krajinou EÚ) ministerská konferencia za účasti mladých ľudí „Mladí ľudia a alkohol“, na ktorej malo svoje zastúpenie aj Slovensko.  Aktivity v tejto oblasti  vyvíja aj Svetová zdravotnícka organizácia, jej Regionálny výbor pre Európu prijal Deklaráciu tzv. Parížskej charty. Spomínaný dokument ratifikovala i Slovenská republika, ako kandidujúca  krajina pre vstup do Európskej únie. Nie posledným dôležitým medzinárodným dokumentom sú závery Rady EÚ z júna tohto roku o znížení škôd v dôsledku alkoholu, z ktorých plynie pre nás úloha vypracovať globálnu národnú politiku boja proti alkoholu.

V najbližšom čase nás teda čaká nevyhnutnosť prijatia systémového riešenia tohto celospoločenského problému prostredníctvom Národného akčného plánu opatrení proti alkoholu. Existujúce národné stratégie, ktorými sú Národný program podpory zdravia a Národný program boja proti drogám riešia problematiku súvisiacu s alkoholom len parciálne. Motivujúcimi k prijatiu opatrení na riešenie problému z hľadiska spoločenského dopadu sú i v prieskumoch dokázané negatívne ukazovatele:

 1. Alkohol a s ním súvisiace problémy potenciujú nárast domáceho násilia

 2. Konzumácia alkoholu je v Slovenskej republike veľmi vysoká

 3. Včasný je začiatok konzumácie alkoholu u detí

 4. Častým javom je zdravotne nebezpečný konzum alkoholu a tabaku u dievčat

Možnými stratégiami riešenia problémov súvisiacich s alkoholom by mohlo byť:

 1. Senzitivovanie laickej i odbornej  verejnosti  a zvýšenie jej záujmu o problematiku súvisiacu s alkoholom

 2. Vytvárať pozitívny obraz nepitia

 3. Presadzovať zodpovednú a umiernenú konzumáciu s ohľadom na kulturálny kontext problematiky

 4. Vypracovať špecifický program prevencie alkoholizmu na školách

 5. Iniciovať zmeny legislatívy

Stratégie premietnuté do praxe by sa mali realizovať napríklad prostredníctvom týchto konkrétnych aktivít:

 1. Legislatívne obmedziť reklamu alkoholických nápojov, ktorá sa realizuje prostredníctvom sponzorovania  voľnočasových aktivít detí a mládeže a sponzorovania profesionálnych športových podujatí  alkoholovým priemyslom

 2. Represívnejšie postihovať priestupky a trestné činy spáchané pod vplyvom alkoholu

 3. Zvýšením  cien alkoholu

 4. Tvorbou a podporou prevenčných  programov orientovaných  na zníženie rizikového pitia

 5. Zvýšením vekovej hranice pre nákup a pitie alkoholu na 21 rokov

Problémy spojené s alkoholom sprevádzajú našu spoločnosť už od počiatku rozvoja európskej civilizácie. Slovensko sa  desiatky rokov snaží riešiť negatívne dôsledky jeho zneužívania. Stojí pred nami úloha zefektívniť, zintenzívniť a zapojiť do realizácie našich snáh systémový prístup. Podobné problémy riešilo pred pár rokmi i Francúzsko, ktoré bolo nútené rozšíriť svoj národný program boja proti drogám i o termíny alkohol a tabak.

Zdroj: OZ Prima

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy