Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 15. december 2019
 
 

Verejná výzva 2019

OKPSaMD, 18.3.2019

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019 (ďalej len „výzva“) sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.skk, v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk 

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

 Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk

2. Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly ministerstva na príslušný rok a nasledujúce dva roky..

Rozpočet na rok 2019

633 000,00 €

Rozpočet na rok 2020

633 000,00 €

Rozpočet na rok 2021

633 000,00 €

3. Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie

Výzvu zverejní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na webovej stránke www.health.gov.sk (v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Dotačná podpora) umiestnenú v ľavej časti webovej stránky).

Kompletná výzva  je dostupná na  webovej  stránke Ministerstva zdravotníctva SR  tu:

Obsahuje:

  1. termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie.  Konečný termín  do ktorého je možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je  20. máj 2019.
  2. spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
  3. základný cieľ projektu,
  4. formulár žiadosti v elektronickej podobe,
  5. disponibilný objem zdrojov na výzvu,
  6. najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
  7. spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
  8. termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
  9. zloženie komisie,
  10. návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
December 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy