Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 19. október 2019
 
 

Stretnutie našich a zahraničných odborníkov k problematike trhu s metamfetamínom

ed.: Eleonora Kastelová , 16.11.2018

Stretnutie  našich a zahraničných odborníkov k problematike metamfetamínu.

 

V dňoch 13. a 14. novembra 2018 v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo V4 zorganizoval Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave " Medzinárodné podujatie krajín V4+ Drogy a závislosti, integrovaný pohľad. Stretnutie odborníkov k problematike metamfetamínu."

 

Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog Ministerstva zdravotníctva SR pôsobí ako koordinačný orgán v oblasti protidrogovej politiky v Slovenskej republike a disponuje relevantnými údajmi o užívaní, problémovom užívaní, liečbe, zdravotných dôsledkoch, vrátane intoxikácií, ako aj  úmrtiach spôsobených psychoaktívnymi látkami , čo sú údaje na strane dopytu po drogách. Súčasne disponuje aj údajmi dokumentujúcimi ponuku drog, teda  trhu s drogami.

 

Na pôde osobitnej pracovnej skupiny, ktorej vznik iniciovala Rada vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku začiatkom roka 2018  a ktorej úlohou je spolupracovať pri riešení problémov s metamfetamínom najmä pokiaľ ide o ponuku tejto drogy sa sformovala myšlienka  na  koordinovanejší  prístup – v prvej fáze  prostredníctvom výmeny informácií a stretnutia odborníkov krajín V4, Nemecka a  Rakúska k uvedenej problematike.

 

Metamfetamín bol dlhé obdobie záležitosťou dvoch susedných štátov Česka a Slovenska a do svetových a európskych štatistík sa dostával pod spoločnou hlavičkou stimulačná droga amfetamínového typu. Hoci lídrom  je Česká republika  aj na  Slovensku si metamfetamín postupne vybudoval silnú pozíciu, pokiaľ ide o najvyšší a stúpajúci trend počtu liečených pre problémy s ilegálnym metamfetamínom, najvyšší počet takýchto klientov v resocializačných centrách, trvale najvyšší počet problémových užívateľov metamfetamínu v komunitách nízkoprahových organizácií a aj v štruktúrach, ktoré pôsobia na strane zvyšovania ponuky a rozširujú počet páchateľov drogových trestných činov.

V rámci Európy  je snaha  znižovať ponuku drog (trh  s drogami)  a znižovať dopyt po drogách  prostredníctvom komplexných  a koordinovaných opatrení členských štátov. Keďže v stredoeurópskom regióne si princíp koordinácie  a spolupráce  rýchlejšie osvojili aktéri priamo participujúci na zabezpečovaní výroby a  distribúcii  metamfetamínu ,  je potrebné  o tomto probléme hovoriť a konať.

Domáci a zahraniční účastníci sa na podujatí oboznámili s faktami a trendmi na slovenskom, českom, poľskom, nemeckom a americkom trhu s metamfetamínom, so situáciou v oblasti  výroby,  záchytov, obchodovania s metamfetamínom a osobitne s prekurzormi, potrebnými na výrobu  tejto stimulačnej drogy. Zaujímavá bola  prezentácia týkajúca sa analýzy odpadových vôd, ktorou je  možné objektívne potvrdiť prítomnosť drog v danej lokalite, či už rezíduá drog pochádzajú z užívania alebo z ich výroby. Ako vo svojej prezentácii – pod názvom „Odpadové vody odzrkadľujú  spotrebu  metamfetamínu  teraz a tu“ -   uviedol prof. Ing. Igor Bodík, PhD,  v niektorých lokalitách  sa Slovensko priblížilo k vyspelým európskym mestám a medzi ostatnými nelegálnymi drogami, monitorovanými touto vedeckou metódou u nás, má metamfetamín dominantné postavenie. 

V závere  sa účastníci podujatia  zhodli na potrebe pokračovať v takýchto stretnutiach s cieľom vzájomnej informovanosti , koordinácie a spolupráce  krajín V4+ , ktorá by mala viesť k zníženiu  ponuky metamfetamínu a tým prispievať aj k čiastočnej redukcii resp. stabilizácie dopytu.  

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy