Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 19. január 2020
 
 

Čo je systém včasného varovania ?

Eleonora Kastelová, Ján Lehotský (NMCD) ed:, 2.10.2018

 

V dôsledku nových trendov v oblasti užívania drog rozhodla Rada EÚ v júni 1997 o prijatí spoločného postupu (Joint Action) v oblasti nových syntetických drog, ktorého cieľom bolo zaistiť rýchlu a kvalitnú výmenu informácii o nových syntetických drogách, ktoré sa vyskytnú v EÚ.


Uvedený právny dokument bol v máji 2005 nahradený
Rozhodnutím Rady 2005/387/SVV - o výmene informácii, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok. Rozhodnutie si zachovalo základné princípy definované spoločným postupom, avšak prinieslo aj niektoré zmeny. Z Rozhodnutia  vyplýva pre každý členský štát EÚ povinnosť vybudovať systém, ktorý zaistí včasnú výmenu informácii medzi zúčastnenými subjektmi, na národnej i medzinárodnej úrovni - „Systém včasného varovania“. Okrem toho bolo zásadnou zmenou rozšírenie pôsobnosti systému – zo syntetických psychotropných látok na akékoľvek omamné a psychotropné látky, ktoré doposiaľ nepodliehali kontrole v zmysle Medzinárodných dohovorov OSN o psychotropných látkach (1971) a omamných látkach (1961), hoci zo zdravotného a sociálneho hľadiska môžu predstavovať porovnateľné riziko aké predstavujú medzinárodne kontrolované látky (článok 2, Rozhodnutia Rady).Ďalšou výraznou zmenou bola aplikácia tohto rozhodnutia nielen na systentické látky, ale tiež prirodzene sa vyskytujúce psychoaktívne látky derivované z prirodzených najmä rastlinných zdrojov. Hlavným cieľom „Systému včasného varovania“ je vytvorenie efektívneho mechanizmu pre systematický zber a rýchlu výmenu informáciu o nových psychoaktívnych  látkach (NPL), ktoré sa po prvý krát  krát objavia na Európskej drogovej scéne a súčasne minimalizovať negatívne zdravotné a sociálne dôsledky užívania týchto látok, včasnou a efektívnou intervenciou.

V novembri 2017 boli vydané dva právne akty EÚ:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2101 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok. majú nahradiť mechanizmus zriadený rozhodnutím 2005/387/SVV.

Hlavným cieľom smernice 2017/2103 je kvalitatívne definovať nové psychoaktívne látky, udeliť Európskej komisii kompetenciu prijímať delegované akty za účelom podrobenia novej psychoaktívnej látky kontrolnýcm opatreniam a určiť povinnosť členským štátom na zaradenie príslušnej novej psychoaktívnej látky do svojich vnútroštátnych kontrolných mechanizmov v zrýchlenom čase. Hlavným cieľom nariadenia 2017/2101 je posilnenie ustanovení týkajúcich sa včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami a zefektívnenie postupov na vypracovanie úvodnej správy a organizovanie posudzovania rizika. Súčasne je cieľom stanovenie podstatne kratších lehôt pre všetky fázy uvedených postupov.

Kľúčovú úlohu pri hodnotení rizík súvisiacich s novou psychoaktívnou látkou zohráva Vedecký výbor EMCDDA. Pre účely rozhodovania o NPL je rozšírený o odborníkov z EK,Europolu a Európskej liekovej agentúry a o odborníkov z vedeckých odvetví, ktoré nie sú vo Vedeckom výbore EMCDDA permanentne zastúpené.

 


Proces identifikácie NPL a rozhodovania o kontrole  NPL  zahŕňa trojstupňový, na seba nadväzujúci postup, znázornený aj  v tejto schéme.

  1. Prvým krokom je rýchla výmena informácii/včasné varovanie o výskyte NPL, v niektorom z členských štátov EÚ. Bližšie informácie o výrobe, obchodovaní a užívaní  NPL  sa komunikujú navzájom   prostredníctvom siete REITOX.
  2.  V druhom kroku sa realizuje proces hodnotenia rizík (článok 6, Rozhodnutia Rady), ktorý zahŕňa mechanizmus posudzovania možných zdravotných a sociálnych rizík súvisiacich s NPL. Hodnotenie rizika sa vykoná na základe informácií, ktoré Vedecký výbor EMCDDA získa od členských štátov EÚ, EMCDDA, Europolu a EMA, pričom sa zohľadnia všetky faktory, ktoré oprávňujú zaradenie látky pod medzinárodnú kontrolu. Po ukončení hodnotenia rizika, vypracuje Vedecký výbor EMCDDA „Správu o hodnotení rizika“, ktorá sa predkladá na zváženie Rade EÚ a Európskej komisii.

  3.  V poslednom treťom  kroku  sa rozhoduje o opodstatnenosti  vystavenia danej látky kontrolným opatreniam. Rada EÚ na základe vypracovanej  „Správy o hodnotení rizika“ určí  kontrolné opatrenia prostredníctvom, ktorých sa môžu takéto látky dostať pod zákonnú kontrolu vo všetkých členských štátoch EÚ.

  

Národný Systém včasného varovania a jeho činnosť  koordinuje v SR Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD), prostredníctvom  Pracovnej skupiny pre Systém včasného varovania pred novými psychoaktívnymi látkami (EWS). Činnosť pracovnej skupiny pre EWS bola obnovená v máji 2018.
 

Bližšie informácie o NPL, ich výskyte, užívaní a vlastnostiach nájdete na: 

:
1.) 
www.emcdda.europa.eu v sekcii Drug situation – Action on new drugs
2.)
https://www.unodc.org/LSS/Page/NPS/P
3.)
www.europol.europa.eu

Ďalšie zdroje: www.erowid.orgwww.wikipedia.com, www.infodrogy.sk

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy