Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 22. január 2020
 
 

Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ide do parlamentu

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27508, 23.5.2018

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

 

Číslo materiálu: UV-18150/2018

Rezort: MZ SR

Rezortné číslo: S05237-2018-OL

Predkladateľ: ministerka zdravotníctva

Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2018

Rokovanie: 106/2018, 23.05.2018, 7. bod programu

Materál: Schválený s pripomienkou

Č. uznesenia: 245/2018

 

Cieľom návrhu zákona je

- prebrať smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV,

- zrušiť lehotu šiestich rokov na preukázanie, či riziková látka má vlastnosti omamnej látky alebo psychotropnej látky, 

- doplniť prílohu č. 1 o jednu omamnú látku I. skupiny na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) č. 2017/2170 z 15. novembra 2017 o podrobení  N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam,

- doplniť prílohu č. 1 o ďalšie štyri omamné látky a o šesť psychotropných látok na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)  dňa 14. marca 2018,

- preradiť jednu psychotropnú látku z II. skupiny do I. skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 61. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime)  dňa 14. marca 2018,

- doplniť prílohu č. 1 o jednu omamnú látku  I. skupiny a jednu psychotropnú látku I. skupiny na základe prílohy rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV v platnom znení.

 

Kompletný material - link 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy