Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 17. október 2018
 
 

Novelizácia európskej legislatívy týkajúcej sa nových psychoaktívnych látok

ed.Eleonora Kastelová, 22.11.2017

Tlačová správa EMCDDA (Lisabon 21.11.2017) - spracované: 

  Možnosť  Európy reagovať na ohrozenia verejného zdravia a bezpečnosti spôsobované novými psychoaktívnymi látkami  rýchlejšie  sa výrazne  posilní v dôsledku novej legislatívy, ktorá vstúpi do platnosti 22.11.2017 (1).

Nová legislatíva sa týka posilnenia Európskeho systému včasného varovania  (EWS) a rýchlejšieho procesu hodnotenia rizík. Novelizácia je reakciou na rast trhu s novými psychoaktívnymi látkami a je v súlade s návrhom Európskej komisie. Zahŕňa:

1.      NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2101 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok

Ide o  nariadenie s článkom 168 TFEU (Zmluva o fungovaní EÚ) ako právnym základom pozmeňujúce Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1920/2006 z 12.12.2006 o EMCDDA (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť) tak, aby obsahovalo ustanovenia o výmene informácií o nových psychoaktívnych látkach a o hodnotení rizika nových psychoaktívnych látok.

2.      SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV.  

Druhým aktom je smernica s článkom 83 TFEU ako právnym základom pozmeňujúca Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25.10.2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami tak, aby umožňovalo podrobovanie nových psychoaktívnych látok trestnoprávnym ustanoveniam v EÚ.

Nariadenie platí priamo v celej EÚ, kým smernicu je potrebné transponovať do vnútroštátneho práva SR do 23.11.2018.

 

Nová legislatíva ponecháva v platnosti trojúrovňový model opatrení: včasné varovanie, hodnotenie rizika a kontrolné opatrenia  pričom výrazne posilňuje existujúce procesy  zjednodušením a zrýchlením zberu dát ako aj  hodnotiaceho procesu. Nový postup zavádza výrazne kratšie termíny pri postupoch z jednej úrovne do ďalšej.  EMCDDA naďalej zohráva vedúcu úlohu v oblasti monitoringu NPL, ktoré sa objavia v členských štátoch a naďalej bude iniciátorom vedeckého skúmania novej látky.

EMCDDA predloží tzv. iniciálnu správu ( o výskyte NPL v ČŠ)  Európskej komisii, ktorá v lehote dvoch  týždňov požiada Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, aby začalo proces hodnotenia možných rizík  spojených s konkrétnou NPL, pričom tento proces musí byť ukončený v priebehu 6 týždňov.

Na základe hodnotiacej správy o rizikách novej drogy, EK môže navrhnúť či NPL kontrolovať alebo nie, a to prostredníctvom formálneho rozhodnutia (formal decision). Rada EÚ a Európsky parlament potom budú mať dva mesiace na vyjadrenie súhlasu (alebo nesúhlasu). Národné orgány v skrátenej dobe šiestich mesiacov (namiesto 12 mesiacov), musia do svojej legislatívy implementovať príslušné rozhodnutie Rady EÚ.

V roku  2016 sa prostredníctvom EWS zaznamenalo po prvýkrát  66 NPL, čo v priemere predstavuje viac ako jednu NPL týždenne. EWS aktuálne monitoruje vyše 620 NPL v porovnaní s 350 NPL v roku 2013.  Celkový počet zahŕňa 24 nových fentanylov, vysoko účinných opiodov, ktoré sa dostali na európsky trh v priebehu posledných rokov. Už mimoriadne malé množstvo týchto látok (tejto látky) môže spôsobiť život ohrozujúcu intoxikáciu, čo sa prejavilo vo významnom náraste počtu úmrtí spojených s fentanylmi .Len v ostatnom roku bolo zaznamenaných viac ako 60 úmrtí spojených s carfentanylom.

EMCDDA a Europol s podporou členských štátov, Európskej liekovej agentúry  (EMA) a Európskej komisie spolupracujú od roku  1997 pri sledovaní výskytu  nových drog a ich rozširovania na európskej drogovej scéne. Legislatívne akty (1997 a 2005)(2) umožnili týmto partnerom vytvoriť a zdokonaliť systém včasného varovania na monitorovanie nových drog ako aj štruktúru pre  objektívne hodnotenie rizík.

Riaditeľ  EMCDDA Alexis Goosdeel na margo novej legislatívy konštatuje, že EMCDDA víta túto novú legislatívu posiňujúcu opatrenia na úrovni EÚ. “ Bezpecedentný nárast dostupnosti NPL v ostatných rokoch si vyžiadal posilnenie našich možností včasného varovania (EWS) a reagovania na situáciu. Tento rýchlejší právny mechanizmus pomôže udržať krok s fenoménom NPL a zabezpečiť bezprostrednejšiu reakciu na ochranu verejného zdravia.”


 (1) Official Journal of the European Union. 

(2) Joint action on new synthetic drugs (16 June 1997); Council Decision (2005/387/JHA)(10 May 2005).

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=1367

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=1368

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy