Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 17. október 2018
 
 

Prečo hodnotiť protidrogovú politiku ?

ed.:Eleonora Kastelová, 30.10.2017

Prečo vôbec hodnotiť protidrogovú politiku ?

 

·        Európska protidrogová stratégia 2013-2020 –  obsahovala aj výzvu pre európske inštitúcie, orgány a členské štáty aby svoje politiky a opatrenia, presnejšie ich dopad  hodnotili na vedeckom základe, čo je kľúčové pre posilnenie európskeho[1] prístupu k riešeniu problému s drogami.

·        Takéto na dôkazoch založené hodnotenie je podstatné pre tvorcov politík a pomáha zabezpečiť želateľný efekt opatrení a programov, poskytuje  hodnotu za peniaze  „value for money“  a nemá negatívne dôsledky. Hodnotenie založené na dôkazoch  zvlášť  prispieva k:

 

?? Lepšiemu plánovaniu opatrení a služieb a poskytovaniu aktuálnej podpory a poradenstva pri rozhodovaní o nastavení priorít. Hodnotenie výstupov (dopadov, účinkov), ktoré sa dosiahli a v čom, resp. kde sa dosiahli pomáha zabezpečiť harmonizáciu programov s identifikovanými potrebami.

??  Efektívnemu prideľovaniu zdrojov  -  Hodnotenie identifikuje najefektívnejšie a najúčinnejšie prvky protidrogovej politiky  a stanoviť  kde sú  naopak medzery v poskytovaní prostriedkov a napokon pomáha zabezpečiť, aby sa obmedzené prostriedky vynakladali maximálne účinne.

 

?? Organizačnému  učeniu   hodnotenie identifikuje oblasti, kde je potrebné zlepšenie a podporuje výmenu informácií o tom čo bolo dobré (úspešné) a čo sa príliš  alebo vôbec nevydarilo. Hodnotenie tiež poskytuje príležitosť na zistenie „ nezamýšľaných „ alebo „neočakávaných“ dopadov tej ktorej aktivity.

 

?? Transparentnosti  a zodpovednosti   všetci zúčastnení poskytovatelia financií a verejnosť majú právo vedieť aké sú náklady (výdavky),  koľko sa minulo na vládnu protidrogovú politiku a čo sa dosiahlo. Je to dôležité pre udržiavanie dôvery voči  vláde a  verejným službám  

 

Uvedené je stručným prehľadom kapitoly „Prečo hodnotiť protidrogovú politiku?“ , ktorá je v úvode najnovšej publikácie EMCDDA  Evaluating drug policy: a seven-step guide to support the commissioning and managing of evaluations …… Hodnotenie drogovej politiky – Sedemkrokový sprievodca na podporu zadávania a menežmentu hodnotenia (Lisabon, október 2017)

Autori ju tak nazvali podľa počtu nevyhnutných siedmych krokov, ktoré je treba dodržať pri hodnotení účinnosti politík (opatrení a služieb)

1.      Príprava podkladu

2.      Typ a rámec hodnotenia

3.      Hodnotiteľský tím

4.      Dizajn hodnotenia: výskumné otázky a metódy

5.      Dizajn hodnotenia: logické modely a príčinná súvislosť (príčina – dôsledok), požiadavka na údaje

6.      Priebeh evalvácie

7.      Využitie výsledkov hodnotenia  

 

 

 

Celý manuál k dispozícii v AJ tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Vyváženosť opatrení v oblasti redukcie dopytu a redukcie ponuky

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy