Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 25. január 2020
 
 

Celoslovenská linka pomoci pre problémy s hraním

MZ SR, 22.12.2015

Informácia o zriadení celoslovenskej linky pomoci pre problémy s hraním

V zmysle § 35 ods. 24 zákona č. 439/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2013 pribudla rezortu zdravotníctva nová úloha, súvisiaca so zabezpečením telefonickej linky na špecializovanú zdravotnícku inštitúciu, pôsobiacu v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.

Konkrétne v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia sú prevádzkovatelia hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. b), d) a e) citovaného zákona povinní na nimi prevádzkovaných technických zariadeniach určených na prevádzkovanie hazardných hier umiestniť na viditeľnom mieste telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí, ktoré zverejní Ministerstvo financií SR na svojom webovom sídle (t.j. na automatoch umiestniť informačnú nálepku s uvedením telefónneho čísla na bezplatnú anonymnú telefonickú linku, zriadenú v špecializovanom zdravotníckom zariadení).

Bezplatná anonymná Linka pomoci pre problémy s hraním

0800 800 900

Prevádzkový čas: Pondelok – Piatok 9:00 – 17:00 hod.

Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.

Od 1. februára 2013 bola po dohode Ministerstva zdravotníctva SR s Ministerstvom financií SR v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej č. 2 v Bratislave zriadená bezplatná anonymná telefonická linka pomoci pre problémy s hraním s celoslovenským pokrytím, za účelom zabezpečenia odbornej pomoci ľuďom, ktorí majú problém s hazardným hraním, pre ich príbuzných a blízkych, ako aj pre ľudí z odbornej verejnosti.

Na čísle 0800 800 900 je v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 vždy k dispozícii jeden vyškolený terapeut, zamestnanec Centra pre liečbu drogových závislostí. Špecializované krízové poradenstvo bolo a je po kvalitatívnej stránke zabezpečené absolvovaním odborného výcviku na to určených terapeutov a ich ďalším odborným vzdelávaním s účasťou na domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach.

Základným princípom je telefonická krízová intervencia. Volajúcim je poskytnutý bezpečný priestor na rozobratie problému a emočná podpora. V priebehu volania spravidla prebieha motivačný rozhovor, poskytované sú nevyhnutné informácie, či už o patologickom hráčstve ako chorobe, jeho následkoch, ako aj o možnostiach liečby. Príbuzným a známym sa okrem uvedených informácií poskytujú rady, ako majú korektne postupovať v úsilí motivovať im blízku osobu, kvôli ktorej volajú, k vstupu do odbornej liečby pre závislosť od hazardných hier a súčasne sa im v prípade zistenej spoluzávislosti poskytuje podporná psychoterapia. V prípade záujmu sú volajúcim poskytnuté kontakty na najbližšie špecializované pracoviská, na ktoré sa môžu obrátiť.

  Informácia o činnosti celoslovenskej linky pomoci pre problémy s hraním

Od spustenia telefonickej linky v Centre pre liečbu drogových závislostí bolo k 30. septembru 2015 realizovaných 3 270 prijatých hovorov počas pracovnej doby, mimo pracovnú dobu bolo zaznamenaných 5 784 hovorov a 1 498 odkazov v hlasovej schránke. Trvanie jedného hovoru sa pohybuje v priemere od 10 do 30 minút, výnimkou nie sú ani dlhšie hovory. Mimo priamy kontakt s volajúcim terapeuti počúvajú odkazy zo záznamníka a administratívne spracovávajú údaje, súvisiace s činnosťou tejto telefonickej linky.

Od spustenia telefonickej linky stúpol počet pacientov, vyhľadávajúcich pomoc pre problémy s hazardným hraním o viac ako jednu tretinu.

Pracovníci Centra pre liečbu drogových závislostí informujú verejnosť o činnosti telefonickej linky prostredníctvom médií, ako aj každoročne na tlačových konferenciách.

 

Dátum: 4. decembra 2015

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy