Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 20. máj 2019
 
 

Výročná správa OZ STORM pri UKF za rok 2005

OZ STORM pri UKF, 20.2.2006   Poslať email   Stiahnuť vcs

 

        ...o organizácii

 Občianske združenie STORM pri Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre vzniklo dňa 15. mája 2002 registráciou na Ministerstve vnútra SR. Je apolitickým a neziskovým združením, ktoré založili študenti Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Rok 2005 bol jeho tretím rokom aktívnej činnosti v oblasti sekundárnej prevencie drogových závislostí a znižovania rizík spojených s užívaním drog.
Jeho hlavným poslaním je kontaktovať aktívnych injekčných užívateľov drog a osoby pracujúce v sexbiznise v ich prirodzenom prostredí - na ulici. Terénnou sociálnou prácou sa terénni pracovníci snažia minimalizovať zdravotné a sociálne riziká spojené s užívaním nelegálnych drog nielen u svojich klientov, ale aj v ich sociálnom prostredí.
 Víziou združenia je zavádzať do systému služieb pre tieto cieľové skupiny také služby, ktoré sú nedostatkové, nedostupné z rozličných dôvodov a zabezpečujú nízky prah vstupu pre ich využívanie, t. j. sú anonymné a bezplatné.
Podľa stanov organizácie je ďalej poslaním združenia:
" Prispieť k riešeniu drogovej problematiky. Najmä v oblasti prevencie sekundárnej a terciárnej, s dôrazom na vytvorenie a implementáciu inštitútu prvého kontaktu,
" Zoskupovať záujemcov o preventívnu terénnu prácu,
" Pripravovať, rozdávať a distribuovať materiály pojednávajúce o prevencii drogových závislostí, HIV/AIDS a infekčných ochorení v cieľových skupinách,
" Spolupracovať s medicínskymi, záujmovými, mládežníckymi a občianskymi združeniami, charitou, verejnou a štátnou správou, samosprávou v SR a v zahraničí s cieľom vytvárať optimálne podmienky pre realizáciu projektov združenia.
Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza. Správna rada združenia je výkonným a štatutárnym orgánom. Jej predseda je zároveň štatutárom organizácie.
Personálne obsadenie:
Predseda: Mgr. Jana Cigáneková
Podpredseda: Mgr. Lívia Miklianová
Člen správnej rady: Mgr. Miroslava Páleníková.
Občianske združenie STORM pri UKF je jednou z piatich organizácií na Slovensku, ktoré sa venujú terénnej práci s užívateľmi drog podľa filozofie znižovania rizík spojených s užívaním nelegálnych drog. Sú to organizácie:  
Občianske združenie HEURÉKA, Banská Bystrica
Občianske združenie ODYSEUS, Bratislava
    Občianske združenie PRIMA, Bratislava
    Občianske združenie RISEN, Prešov

Donormi projektov organizácie v roku 2005 boli:
o  Nadácia Otvorenej Spoločnosti - Open Society Foundation, Bratislava
o  Protidrogový Fond, Bratislava
o  Nadácia Socia, Bratislava
o  Nitrianska komunitná nadácia, Nitra
o  Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
o  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Našimi partnermi, vďaka ktorým naše projekty plynule funguje sú:
- Fakultná nemocnica v Nitre - Kožné oddelenie, Psychiatrické oddelenie a spaľovňa,
- Mestská polícia v Nitre,
- Mesto Nitra,
- Krajský úrad v Nitre,
- Občianske združenie Pomoc obetiam násilia, Nitra
- Slovenský Červený Kríž, územný spolok Nitra
- Centrum komunitného rozvoja, Nitra
- Auto Zobor Nitra, s.r.o.
-  Regionálny ústav verejného zdravotníctva, Nitra
- Penzión "U Krba", Nitra
- Eroticland, s.r.o., Nitra
- Mestská polícia v Seredi,
- Svojpomocná skupina Pomaranč, Trnava
- Bbraun Medical, s.r.o., Bratislava
- Národné referenčné centrum pre HIV/AIDS, Bratislava
- Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
- Inštitút drogových závislostí, Bratislava
- Občianske združenie Pomocná ruka, (pri CPLDZ) Košice
A iní.

...projekty

   Najdôležitejšie projekty v roku 2005 boli: Krok vpred, Odborníci na ulici, Stormík /ich popis a vyhodnotenie je uvedené v sekcii Podujatia Nitrianskeho kraja samostatne/. 

   V roku 2005 sa nám podarilo zaviesť mobilnú terénnu sociálnu prácu a zaviesť nový projekt, v rámci ktorého sa na službách v teréne aktívne zúčastňujú odborníci - právnik a lekár. Do budúcna si kladieme za cieľ zaviesť testovanie klientov na protilátky infekčných ochorení (syfilis, hepatitídy, HIV), otvoriť pobočku a zaviesť terénnu sociálnu prácu tohto typu v meste Trnava. Zaviesť novú službu projektu - sociálna asistencia a participovať na zriadení nízkoprahového zariadenia pre mládež ohrozenú drogami v Nitre.
   Pre terénnych sociálnych pracovníkov sme začiatkom roka zabezpečili Komunikačný tréning pod vedením PhDr. Gabriely Prelovskej a za účasti 2 terénnych pracovníkov spolupracujúcej organizácie OZ Heuréka z B. Bystrice. Supervíziu tímu v roku 2005 zabezpečovali Doc. Eva Fandelová, PhD. a MUDr. Boris Čech. Zrealizovali sme 2 nábory pre uchádzačov o terénnu prácu, ktoré boli zároveň spojené s 3 mesačným výcvikom. Druhý z nich v súčasnosti trvá. Počas letných mesiacov terénni pracovníci absolvovali kurz sebaobrany s Bc. Miroslavom Duchoňom. Koncom septembra organizácia zorganizovala Celoslovenské stretnutie streetov (street - ulica) v areáli Eurolandu na Starej Myjave. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých organizácií pracujúcich s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sexbiznise. Trojdňové stretnutie sa nieslo v duchu prezentácií výsledkov jednotlivých subjektov, prednášok odborníkov z praxe a výmeny dôležitých informácií a skúseností. Výstupom z neho bola aj potreba tvorby Štandardov terénnej sociálnej práce v zmysle harm reduction. V novembri členovia organizácie absolvovali ďalšie 2-dňové školenie pod názvom Špecifiká práce s mladistvými klientmi a osobami pracujúcimi v sexbiznise pod vedením 2 členiek OZ Prima z Bratislavy.
Vo februári 2005 všetci členovia tímu darovali krv na miestnom transfúznom oddelení. Tiež sme v tomto mesiaci prezentovali projekt na strednej potravinárskej škole v Nitre.
V mesiaci apríl sme uskutočnili prvý prieskum terénu v Trnave za účelom zavedenia projektu aj do tohto mesta ako pobočky oz STORM pri UKF, s víziou, že terénnu prácu budú realizovať študenti sociálnej práce Trnavskej univerzity. Ďalej sme sa stali jedným zo subjektov Komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Nitra.
Počas júna a júla sme boli prizvaní ako školitelia prevencie drogových závislostí v Ústave na výkon trestu odňatia a slobody pre ženy Nitra - Chrenová. Zrealizovali sme spolu 4 hodinové výcviky.
Koncom leta všetci terénni pracovníci absolvovali kondičné jazdy a absolvovali referentské skúšky za účelom zavedenia novozískaného automobilu do služieb.
V novembri sme prezentovali činnosť združenia na Gymnáziu vo Vrábľoch.
V roku 2005 nás navštívili:
" Programová manažérka NOS-OSF - Silvia Miklíková spolu s Janete Livingstone z Bostonu (USA) za účelom preverenia fungovania projektu "Krok vpred" a prieskumu spokojnosti so službami medzi klientmi priamo v teréne. 
Zástupca Nadácie Socia - koordinátor grantových programov Mgr. V. Matej, spolu s dvoma dámami zo Srbskej republiky (J. Panić a A. Vesić) a J. Riemersmom z Holandska za účelom zistenia fungovania a existencie projektu a úspešnosti zavedenia mobilnej terénnej sociálnej práce pre náš projekt.
" Ďalšou z dôležitých návštev bola pani Sandra C. Montoto zo Španielska spolu s riaditeľkou SČK v Nitre kvôli prerokovaniu budúcej spolupráce Slovenského červeného kríža, Španielskeho červeného kríža a OZ STORM pri UKF v zriadení nízkoprahového centra pre osoby ohrozené drogou po príklade a skúsenostiach zo Španielska.
Záverom roka sa nám podarilo v spolupráci s Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva a Fakultnou nemocnicou v Nitre zabezpečiť spaľovanie nebezpečného infekčného odpadu vznikajúceho z našej činnosti za symbolickú 1,- Sk/kg.
 Náš projekt sme počas roka odprezentovali v regionálnej TV Zobor, STV, miestnom N-rádiu, rádiu Twist a Nitrianskych novinách.

 

V Nitre dňa 7.2.2006     Mgr. Miroslava Páleníková
       Člen správnej rady oz STORM pri UKF

 

 


 


 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Máj 2019
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy