Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Tlačová správa EMCDDA

www.emcdda.eu.int, 24.11.2005

V osobitnom hodnotení znepokojenia verejnosti vo vzťahu k drogám agentúra EMCDDA poukazuje na potrebu zamerania stratégií kontroly drog nielen na znižovanie užívania nezákonných drog, ale aj na správanie súvisiace s drogami s negatívnym dopadom na spoločnosť ako na celok.
Podľa agentúry: „Správanie, situácie a činnosti spojené so znepokojením verejnosti vo vzťahu k drogám už dlho existujú vo väčšine členských štátov EÚ, kandidátskych krajinách a Nórsku a nie sú novým fenoménom.“ „Nová je však silnejúca tendencia medzi vedúcimi verejnými predstaviteľmi niektorých štátov, zoskupovať tieto postupy do jednotnej koncepcie a riešiť ich v rámci národnej protidrogovej stratégie.“

Predseda EMCDDA Marcel Reimen povedal: „Keď hovoríme o verejnom znepokojení spojenom s drogami, tak nehovoríme iba o zločinnosti, ale aj o širšej škále protispoločenského správania, ktoré narušuje bezpečnosť, zdravie a poriadok v spoločnosti a ohrozuje kvalitu života a s tým súvisiacu spokojnosť obyvateľov. Aktuálne obavy z problémov spojených s drogami v politickej oblasti, ktorých sme v súčasnosti svedkami, sú odpoveďou na tieto negatívne vplyvy priamo v našom susedstve“.

Podľa EMCDDA najčastejšie typy správania spojené s drogami, ktoré majú negatívny vplyv na pocity ľudí,     čo sa týka osobnej bezpečnosti alebo stability spoločnosti sú nasledovné: verejné užívanie drog, viditeľná intoxikácia drogami, predaj na uliciach, zločiny spáchané pod vplyvom drog, otvorená drogová scéna, použité injekčné vybavenie, ako aj vtieravá komunikácia užívateľov a dílerov a ich pohyb v blízkosti detí.

Správa Európskej komisie za rok 2003 o postoji občanov EÚ k bezpečnosti obyvateľstva, ku konfrontácii s drogovou problematikou a k zločinnosti odhalila, že v rámci EÚ-15 pomer ľudí, ktorí sa na ulici cítia „veľmi ohrození “ narástol z 8% v roku 1996 na 12% v roku 2002 (1).
Prieskum Eurobarometer z roku 2004 venovaný vnímaniu drog mladými ľuďmi zistil, že 63% z nich považuje za jednoduché kúpiť si drogy v blízkosti svojich domovov (2). V hodnotení sa uvádza, že vnímanie je kľúčovým prvkom v otázke znepokojenia verejnosti, ale nemôže zohľadňovať objektívnu úroveň kriminality.

Ako pristupovať k verejnému znepokojeniu spojenému s drogami

Päť štátov – Belgicko, Írsko, Luxembursko, Holandsko a Veľká Británia – stanovilo za kľúčový cieľ národnej drogovej politiky zmierniť verejné problémy spojené s drogami a implementovať koordinovaný prístup kombinujúci zdravotné a spoločenské prvky s prvkami bezpečnosti obyvateľstva a životného prostredia.
Aj keď sa vo väčšine štátov EÚ verejné znepokojenie (takto označené) neuvádza ako hlavný cieľ národných protidrogových stratégií, pozornosť sa príslušným otázkam venuje v širšom kontexte v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku. V rámci tejto skupiny sa väčšina štátov, najmä nové členské štáty EÚ, venujú tejto oblasti prostredníctvom bližšie nešpecifikovaných zásahov, ku ktorým patrí riešenie intoxikácie na verejnosti alebo zmierňovanie hluku.
Ostatné štáty – napr. Nemecko, Grécko, Francúzsko, Írsko a Rakúsko – vyvinuli ad hoc iniciatívy na zmiernenie verejného znepokojenia prostredníctvom konzultácií a koordinácie medzi občanmi a všetkými aktérmi zapojenými do tvorby miestnej drogovej politiky.
Ďalšie spôsoby riešenia obsahujú prijímanie zákonov zameraných proti porušovaniu verejného poriadku (Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia – napr. pravidlá pri techno párty podujatiach; proti odhadzovaniu použitého drogového vybavenia); miestne policajné iniciatívy (Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Cyprus a Fínsko), opatrenia na potieranie otvorenej drogovej scény (Dánsko a Nemecko), a opatrenia na znižovanie rizík spojených s užívaním drog vyslovene zamerané na porušovanie verejného poriadku spojeného s drogami (Luxembursko a Maďarsko).
„V súčasnosti nie je jasné, do akej miery je táto nová kategória drogovej politiky výsledkom skutočného nárastu znepokojenia verejnosti spojeného s drogami, alebo rastúcej miery netolerancie k užívateľom drog v našej spoločnosti“, uvádza EMCDDA. Absencia spoločnej definície znepokojenia verejnosti spojeného s drogami v rámci celej EÚ a spoľahlivých ukazovateľov pre zber údajov znamená, že je ešte stále zložité hodnotiť tento problém objektívne. „Jasné ale je“, usudzuje agentúra, „že ochrana miestnych spoločenstiev pred negatívnymi následkami užívania drog, závislosťami a obchodovaním s drogami sa v súčasnej Európe javí ako veľmi reálna politická obava“.

Prehľad nových trendov v oblasti drogovej politiky a práva

Ďalším novým trendom v oblasti drogovej politiky a práva sa venuje kapitola 1 výročnej správy za rok 2005.
· 26 z 29 štátov zahrnutých v správe riadi svoju drogovú politiku v súlade s národnými plánmi, stratégiou alebo podobným dokumentom. Najväčšie rozdiely v postojoch sú v oblasti znižovania rizík spojených s užívaním drog, ktorá zastáva popredné miesto v 12 dokumentoch, je začlenená do deviatich ďalších a nie je spomenutá v piatich.

· Nové národné drogové stratégie boli prijaté v krajinách: Estónsko, Francúzsko, Cyprus, Litva, Slovinsko, Slovensko a Fínsko (2004) a Luxembursko (2005).

· Viac krajín v súčasnosti hodnotí pokrok v implementácii svojich stratégií. Prijímanie formálnych stratégií a zvýšené hodnotenie viedlo v niektorých štátoch k nárastu výdavkov spojených s drogami (napr. Luxembursko a Maďarsko).

· V niekoľkých členských štátoch boli v rokoch 2003 a 2004 prijaté nové vnútroštátne zákony na pomoc znižovaniu vystavenia mladých ľudí drogám (Česká republika, Dánsko, Španielsko, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko a Veľká Británia).

· V rokoch 2003 a 2004 niekoľko štátov prijalo zákony dotýkajúce sa otázky znižovania rizík spojených s užívaním drog (Francúzsko, Luxembursko, Fínsko, Veľká Británia a Nórsko).

· V rokoch 2003 a 2004 niektoré štáty zmenili svoje tresty za užívanie marihuany (Belgicko a Veľká Británia – nižšie tresty; Dánsko – vyššie). V roku 2003 Grécko znížilo najvyšší trest za užívanie drog z piatich rokov na jeden rok, zatiaľ, čo Maďarsko odstránilo priestupok užívania drog zo svojho trestného zákonníka (aj keď je užívanie drog stále možné trestať prostredníctvom priestupkov zaobstarávania a držania).

· Tresty sa vo všeobecnosti zvýšili za obchodovanie s drogami a za priestupky spojené s drogami ohrozujúce deti a maloletých.

· Dva štáty legislatívne upravili drogy na pracoviskách (Fínsko a Írsko). Prevencia drog na konkrétnych miestach, ako sú pracoviská, je vyzdvihnutá v novom drogovom akčnom pláne EÚ (2005–2008). Pre viac informácií o drogovej stratégii EÚ pre roky 2005–2012 a akčnom pláne (2005-2008) viď kapitola 1.

Poznámky
Hodnotenie verejného znepokojenia spojeného s drogami je jednou z troch „vybraných záležitostí“ doplňujúcich výročnú správu za rok 2005 (http://issues05.emcdda.eu.int).

(1) Bezpečnosť obyvateľstva, vystavenie problémom spojeným s drogami a zločinnosť (Public safety, exposure to drug-related problems and crime), European Opinion Research Group Report (EORG), 2003 pripravené pre Európsku komisiu (http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_181_en.pdf).

(2) Mladí ľudia a drogy (Young people and drugs), Flash EB 158, 2004 (http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf).

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy