Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Tlačová správa EMCDDA

EMCDDA, 24.11.2005

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005: KRIMINALITA A VÄZNICE V STREDOBODE POZORNOSTI

Väčšina krajín Európskej únie hlási nárast trestnej činnosti súvisiacej s drogami

(24.11.2005 LISABON) Podľa najnovších údajov bol od konca 90-tych rokov zaznamenaný nárast prípadov trestnej činnosti súvisiacej s drogami („porušovania protidrogových právnych predpisov“) vo väčšine z 25 členských štátov EÚ, uvádza agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA) vo Výročnej správe 2005 o stave drogovej problematiky v Európe vydanej dnes v Bruseli(1).
Rastúci trend, pozorovaný v období medzi 1998–2003 v 20 krajinách, je obzvlášť výrazný v Estónsku a Poľsku, odkiaľ bolo hlásené desaťnásobné resp. trojnásobné zvýšenie počtu porušení protidrogovej legislatívy(2). V správach z iných krajín sa však uvádza pokles týchto porušení v roku 2003. Sem patria: Belgicko, Španielsko, Taliansko, Malta, Rakúsko a Slovinsko.
Drogová trestná činnosť je široký pojem, ktorý môže zahŕňať najrôznejšie porušovania zákonov, objasňuje EMCCDA. Patria sem trestné činy spáchané pod vplyvom drog, trestné činy spáchané s cieľom financovať užívanie drog a trestné činy, ku ktorým dochádza v súvislosti s nezákonným obchodovaním s drogami. Jedine v oblasti porušovania protidrogových právnych predpisov sú v EÚ k dispozícii rutinné údaje, aj keď sú získané na základe značne sa odlišujúcich nahlasovacích postupov.
Vo väčšine členských štátov EÚ súvisí najviac porušení protidrogovej legislatívy s užívaním alebo prechovávaním drog (na osobnú spotrebu), ktoré kolíšu od 39 % v Poľsku, až po 87 % v Rakúsku a Spojenom kráľovstve. V niekoľkých krajinách však najväčšie percento tvoria dílerstvo drog alebo obchodovanie s drogami: 46 % v Luxembursku a Českej republike.

Zvýšenie podielu trestných činov súvisiacich s kokaínom

Podľa dostupných údajov sa počas rokov 1998–2003 zvýšil počet prípadov porušenia protidrogovej legislatívy, týkajúcich sa kokaínu. Medzi jednotlivými krajinami existujú značné rozdiely v počte zaznamenaných prípadov: od 1 % v Českej republike a Litovsku až po 32 % v Taliansku (iba trestné činy obchodovania s drogami). Iba z Nemecka bol hlásený pokles počtu trestných činov súvisiacich s kokaínom v priebehu tohto obdobia.
Kanabis ostáva najčastejšie uvádzanou drogou v drogovej kriminalite vo väčšine členských štátov EÚ a počet trestných činov, ktoré súviseli s touto drogou, rastie od roku 1998 v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Litovsku, Luxembursku, na Malte a v Portugalsku. Nezmenenú úroveň si zachováva Belgicko, Česká republika, Holandsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo a z Talianska a Rakúska bol hlásený pokles.
V období 1998–2003 sa podiel trestných činov súvisiacich s heroínom znížil vo všetkých krajinách, ktoré poskytli údaje, okrem Rakúska a Spojeného kráľovstva, v ktorých sa zvýšil.

Takmer jedna tretina väzenskej populácie uvádza injekčné užívanie drog vo väzení

V tejto výročnej správe sa hovorí, že najnovšie odhady o injekčnom užívaní drog vo väzení sa vo veľkej miere navzájom odlišujú, počínajúc menej ako 1 % a končiac 34 % väzňov, v závislosti od skúmanej väzenskej populácie. Z toho vyplýva, že v najviac postihnutých väzniciach, si jeden z troch väzňov užíva drogy injekčným spôsobom, pričom je potrebné zdôrazniť význam tzv. harm reduction (znižovania škôd spojených s užívaním drog) na zamedzenie šírenia infekčných chorôb (napr. HIV, HCV).
Vo všetkých členských štátoch, ako aj v Nórsku, Bulharsku a Rumunsku sú zavedené systémy na zabezpečovanie pomoci užívateľom drog vo väzení, aj keď sa rôzne služby a ich dostupnosť značne líšia. V správe sa hovorí, že existuje pozoruhodný trend rastúceho uznania skutočnosti, že „väzni majú rovnaké práva ako ostatné obyvateľstvo, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckej starostlivosti vrátane pomoci užívateľom drog a ich liečenia“. K službám pre väzňov by mali patriť bezdrogové programy, detoxifikačná liečba, substitučná liečba, poradenstvo a vzdelávanie.
Podľa správy sú však možnosti liečby drogových závislostí pre väzňov obmedzené, predovšetkým čo sa týka substitučnej liečby. Výnimkou je Španielsko, kde 82% problémových užívateľov opiátov dostáva substitučnú liečbu. Medzi krajiny, ktoré uviedli „významné zvýšenie“ v dostupnosti tohto druhu liečby vo väzení patria Francúzsko (hlavne buprenorfín) a Írsko.

Krajiny sa stále viac zasadzujú za liečbu vo väzení

„Väzenie je obzvlášť škodlivým prostredím pre problémových užívateľov drog“, uvádza EMCDDA v osobitnej kapitole svojej správy, venovanej alternatívam uväznenia delikventných užívateľov drog. Väčšina členských štátov a Nórsko schválili právne predpisy vymedzujúce niekoľko alternatívnych postupov, na základe ktorých je možné odložiť, zrušiť, nahradiť alebo doplniť rozsudok o odňatí slobody (napr. verejnoprospešné práce, zákaz viesť motorové vozidlá, liečba drogovej závislosti).

Predovšetkým so zameraním na liečbu ako alternatívu k väzeniu, agentúra podčiarkuje význam súčasnej „širokej politickej zhody“ o otázke presmerovania delikventov užívajúcich drogy od väzenia k liečbe. V mnohých krajinách sú väznice preplnené, uvádza sa v správe, a liečba sa ukazuje ako ekonomicky výhodnejší spôsob vykonania rozsudku. Táto alternatíva sa uplatňuje hlavne u drogovo závislých užívateľov a odráža tak dnešný pohľad na tieto osoby ako na pacientov s liečiteľnou zdravotnou a psychosociálnou poruchou.

Zákonodarné orgány ponúkajú liečbu ako alternatívu k väzeniu predovšetkým mladým zraniteľným užívateľom drog. Zatiaľ však existuje veľmi málo liečebných programov osobitne prispôsobených potrebám mladých delikventov. Nemecko, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo sú jednými z mála krajín, ktoré uviedli, že disponujú výberovými preventívnymi programami pre páchateľov, ktorí sa trestného činu dopustili po prvýkrát (najčastejšie ide o užívateľov kanabisu) a ponúkajú im psychologickú podporu, školenia a poradenstvo.
„Priviesť páchateľov užívajúcich drogy k liečbe môže prispieť k zníženiu trestnej činnosti a iných škôd v spoločnosti, a môže pomôcť osobám, ktoré majú problém s drogami, aby sa zlepšil ich zdravotný a sociálny stav“, povedal riaditeľ EMCDDA Wolfgang Götz. Dodal, že „primerané liečebné možnosti sú základným kameňom tohto prístupu. Nevyhnutnou súčasťou úspechu celého prístupu je však motivácia zo strany delikventa“.

Nový protidrogový akčný plán EÚ na roky 2005–2008 vyzýva členské štáty, aby „efektívne využívali alternatívu liečby namiesto väzby pre drogovo závislých, ktorí spáchali trestný čin v súvislosti s drogami, a aby sa podieľali na ďalšom rozvoji tejto alternatívy“.

Poznámky
Viac informácii o Výročnej správe 2005 a materiály, ktoré s ňou súvisia, nájdete na http://annualreport.emcdda.eu.int
(1) Pozri Štatistická ročenka 2005, tabuľka DLO-1.
(2) Zmena právnej úpravy v Poľsku zrejme prispela k zvýšeniu počtu nahlásených prípadov porušenia protidrogových právnych predpisov v tejto krajine.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy