Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Tlačová správa EMCDDA

www.emcdda.eu.int, 24.11.2005

KOKAÍN, AMFETAMÍNY, EXTÁZA A KANABIS: NAJNOVŠIE TRENDY

Kokaín sa stáva preferovanou stimulačnou drogou pre mnohých mladých Európanov

(24.11.2005 LISABON) Kokaín sa stal významným prvkom na poli európskych drog, informuje Agentúra EÚ pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) dnes vo svojej Výročnej správe za rok 2005 o stave drogovej problematiky v Európe vydanej v Bruseli. Indikátory obchodovania a spotreby kokaínu v súčasnosti jednoznačne signalizujú nárast významu a používania drogy, ako aj počtu evidovaných zdravotných problémov v dôsledku užívania kokaínu.
EMCDDA odhaduje, že približne 9 miliónov Európanov (3 % dospelej populácie) má skúsenosti s kokaínom. Približne 3 až 3,5 miliónov (1% dospelej populácie) pravdepodobne skúsilo drogu v minulom roku, zatiaľ čo približne 1,5 miliónov (0,5% dospelej populácie) je klasifikovaných ako súčasní užívatelia, čo sú tí, ktorí užili drogu minulý mesiac. Užívanie narástlo najmä medzi mladými ľudˇmi (15-34 ročnými), najmä medzi mladými mužmi a obyvateľmi mestských oblastí.

Užívanie kokaínu sa značne líši v závislosti od jednotlivých krajín. Väčšina národných prieskumov odhaduje, že približne 1% až 11,6% mladých Európanov už niekedy skúsilo drogu a 0,2% až 4,6% už vyskúšalo drogu za posledných 12 mesiacov.

Španielsko a Spojené kráľovstvo hlásia najvyššie počty nových užívateľov kokaínu, viac než 4% mladých ľudí  užilo drogu v minulom roku, čo prekračuje počet nových užívateľov extázy a amfetamínu. Tieto odhady sa v súčasnosti približujú číslam v Spojených štátoch, uvádza agentúra, čo zväčšuje obavy, že kokaín sa stane preferovanou stimulačnou drogou u mnohých mladých ľudí v rôznych častiach Európy (1).

Prieskumy v Dánsku, Taliansku, Maďarsku, Holandsku a Rakúsku potvrdili nárast počtu nových užívateľov kokaínu medzi mladými ľuďmi na konci 90-tych rokov. V Španielsku a Spojenom kráľovstve bol najpodstatnejší nárast pozorovaný pred rokom 2001, ale aktuálne údaje naznačujú, že tento rastúci trend v súčasnosti klesá.
Užívanie cracku v Európe – drogy predovšetkým spájanej s verejným zdravím a spoločenskými problémami -zostáva podľa dnešnej správy obmedzené. Značné užívanie je hlásené len v niekoľkých väčších mestách, najmä v Holandsku a Spojenom kráľovstve.

Dramatický nárast množstva kokaínu zabaveného v Európe

Aktuálne čísla ukazujú, že množstvo kokaínu zabaveného v EÚ sa medzi rokmi 2002 a 2003 takmer zdvojnásobilo. Nárast zo 47 na viac než 90 ton naznačuje, že Európa je v súčasnosti hlavným drogovým trhom. Najviac kokaínu vstupuje do EÚ cez Pyrenejský poloostrov a Holandsko a dôležitými tranzitnými zónami pre obchodovanie s drogami v Európe.je  Afrika a krajiny Karibiku.  Španielsko a Holandsko informujú o najväčšom množstve kokaínu zabavenom v EÚ. Objemy sa v oboch krajinách v období medzi rokom  2002 a 2003 viac než zdvojnásobili.
 
Nárast kokaínu vplýva na verejné zdravie


Podľa dnešnej správy v súčasnosti čoraz viac Európanov vyhľadáva liečenie kvôli problémom týkajúcim sa kokaínu. Približne 10% zo žiadostí o liečbu v Európe sa v súčasnosti spája s užívaním kokaínu, hoci medzi krajinami existujú značné rozdiely. Najvyššie percento liečených klientov vyhľadávajúcich pomoc pre užívanie kokaínu je v Španielsku (28%) a v Holandsku (38%). V roku 2003 v Holandsku bolo z radov nových žiadateľov o pomoc viac klientov kvôli problémom s kokaínom, než kvôli užívaniu opiátov.

Úmrtia spôsobené kokaínom, informuje EMCDDA, sú „vážnym a zrejme nedostatočne hláseným problémom“. Užívanie kokaínu je časté medzi užívateľmi opiátov a je bežne zisťované spolu s opiátmi v prípadoch predávkovania drogami. Odhaduje sa, že kokaín hrá „rozhodujúcu úlohu“ v približne 10% všetkých úmrtí spôsobených drogami (v rozmedzí od 1% do 15% v závislosti od krajiny). Podľa správy to môže znamenať, že na úrovni EÚ bolo ročne niekoľko sto úmrtí spojených s  kokaínom. Úmrtia pripisované samotnému kokaínu však zostávajú zriedkavosťou, i keď existujú obavy z možnosti, že droga prispieva k zhoršovaniu kardiovaskulárnych problémov.

Zatiaľ žiaden náznak poklesu užívania ostatných stimulantov

Najnovšie údaje z prieskumov poukazujú na rastúci trend v užívaní extázy a amfetamínu medzi mladými ľuďmi  vo väčšine krajín EÚ, informuje EMCDDA(2).
Významné užívanie extázy bolo po prvýkrát zaznamenané v Európe v 90-tych rokoch a dnes sa spotreba vo väčšine krajín vyrovnala spotrebe amfetamínu alebo ju prekonala. EMCDDA odhaduje, že okolo 2,6 miliónov dospelých v EÚ v poslednej dobe užilo extázu (0,8% dospelej populácie).
Národné prehľady ukazujú, že 0,6% až 13,6% mladých ľudí hlási skúsenosť s extázou a 0,4 – 6 % ju užilo v poslednom roku. Najvyšší počet nových užívateľov extázy medzi mladými ľuďmi  je hlásený z Estónska (3,7 %), Českej republiky (5,9 %) a Spojeného kráľovstva (6,9%). Ale na rozdiel od väčšiny ostatných krajín, o ktorých sú dostupné údaje, Nemecko, Grécko a Spojené kráľovstvo hlásia, že užívanie extázy sa teraz stabilizovalo.
Dánsko, Estónsko a Spojené kráľovstvo sú krajiny s najvyššou úrovňou nových užívateľov amfetamínu medzi mladými ľuďmi  (odhadnuté približne 3%). Naopak Spojené kráľovstvo je jediná krajina v EÚ, ktorá hlási významný pokles užívania amfetamínu v tejto vekovej skupine (15 – 34 ročných).

Európa zostáva hlavným centrom výroby extázy a amfetamínu


Celosvetovo zostáva Európa hlavným centrom výroby extázy aj keď celkovo jej význam klesá, pretože výroba extázy sa rozšírila do ostatných častí sveta. Globálne zostáva výroba a záchyty takisto koncentrované v Európe. V roku 2003 boli odhalené amfetamínové laboratóriá v Belgicku, Nemecku, Estónsku, Litve, Luxembursku (nízkokapacitné), Holandsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve.
Najviac amfetamínu zabaveného v roku 2003 pochádzalo z Holandska, nasleduje Poľsko a potom Belgicko. Okolo 82% celkového množstva zabaveného amfetamínu v roku 2003 bolo zabavené v západnej a strednej Európe. Zachytené množstvá ukazujú nárast od roku 2002.

Európa sa bráni globálnemu trendu – žiaden náznak nárastu užívania metamfetamínu

Napriek narastajúcim problémom spojeným s užívaním metamfetamínu v Afrike, Ázii, Austrálii, na Novom Zélande a v USA, v EÚ  ostáva značné používanie drogy obmedzené na Českú republiku a Slovensko. V Českej republike existuje problém od 80-tych rokov a viac ako 50% žiadostí o liečbu drogových závislostí tu súvisí s problémami s metamfetamínom.
Predseda EMCDDA Marcel Reimen uvedené skutočnosti komentoval nasledovne: „Veľa európskych krajín má silné spojenia s tými časťami sveta, v ktorých existujú problémy s metamfetamínom. Za predpokladu, že európsky trh stimulantov sa rozširuje, nemôžeme ignorovať možné rozšírenie metamfetamínu . Táto oblasť zostáva v stredobode pozornosti a preventívnych opatrení.“

Obavy z obľúbenosti halucinogénov vyskytujúcich sa v prírode

Užívanie syntetických halucinogénnych substancií ako je LSD zostáva v celej Európe na nízkej úrovni. Napriek tomu dnešná správa uvádza, že medzi študentmi škôl (15 – 16 roční) je relatívne bežným javom experimentovanie s halucinogénmi nachádzajúcimi sa v prírode, ako sú „čarovné huby“. V roku 2003 bolo rozšírenie užívania halucinogénnych látok rovnaké ako užívanie extázy v Českej republike, Dánsku, Taliansku, Holandsku, Rakúsku a Poľsku a vyššie v Belgicku, Nemecku a Francúzsku.

Viac ako 62 miliónov Európanov skúsilo kanabis

EMCDDA odhaduje, že viac ako 62 miliónov Európanov (alebo viac ako 20% dospelej populácie) skúsilo kanabis a asi 20 miliónov (viac ako 6% dospelej populácie) ho skúsilo v poslednom roku. Asi 9,5 milióna (takmer 4% dospelej populácie) sú klasifikovaní ako bežní užívatelia a zhruba 3 milióny mladých ľudí (15-34 ročných), hlavne mladých mužov, je označovaných ako každodenní alebo takmer každodenní užívatelia.
Kanabis – ukazuje sa vyrovnanejší obraz, keďže sa  rozdiely medzi krajinami zmenšujú
Od polovice 90-tych rokov prevažuje v užívaní kanabisu rastúci trend (3). Celkový pohľad na užívanie kanabisu v EÚ však nie je rovnomerný, na čele so Spojeným kráľovstvom, ktoré sa z historických dôvodov nachádza mimo ostatných krajín, ako krajina s najvyššou úrovňou prevalencie .
To však už celkom neplatí, hovorí EMCDDA, pre ostatné krajiny, ktoré teraz vypĺňajú medzeru a ani pre situáciu v Spojenom kráľovstve, od roku 1989 stabilizovanú. Napríklad úroveň nových užívateľov medzi mladými ľuďmi je teraz 17,3% v Španielsku, 19,5% v Spojenom kráľovstve, 19,7% vo Francúzsku a 22,1% v Českej republike. (Najnižšia úroveň nových užívateľov kanabisu bola zistená v Grécku, Švédsku, Poľsku a v Portugalsku).
Projekt ESPAD (4) pokrývajúci školy poskytuje užitočný pohľad na dlhodobý vývoj (1995 – 2003) užívania drog medzi európskymi stredoškolákmi (15 – 16 ročnými) a naznačuje tendenciu približovania v užívaní kanabisu. V roku 1995 údaje ESPAD odhadli rozšírenie užívania kanabisu v tejto skupine na 41% v Spojenom kráľovstve a 37% v Írsku, teda výrazne vyššie ako vo všetkých ostatných krajinách EÚ, podieľajúcich sa na prieskume. Česká republika (22%) bola jedinou ďalšou krajinou EÚ s hláseným odhadom nad 20%. Väčšina krajín hlásila úroveň pod 10%.
Údaje ESPAD pre rok 2003 však ukázali veľmi odlišné obrazy medzi deviatimi členskými štátmi EÚ, ktoré odhadli užívanie na viac ako 20%: Česká republika (44%), Írsko (39%), Spojené kráľovstvo (38%), Francúzsko* (38%), Slovinsko (28%), Slovensko (27%), Dánsko (23%) a Estónsko (23%), nárast v užívaní kanabisu bol najviac zrejmý v nových členských štátoch EÚ zo strednej a východnej Európy, kde bola úroveň v roku 1995 veľmi nízka (vo všeobecnosti pod 10%).
Najvyššia odhadnutá úroveň rozšírenia užívania kanabisu medzi 15 – 16-ročnými žiakmi v Európe v roku 2003 bola hlásená v Českej republike (44%) a najvyššie užívanie za posledný aktuálny mesiac v Španielsku a vo Francúzsku (22%). Medzi rokmi 1999 a 2003 bol hlásený 5-percentný nárast prvého užitia kanabisu v Českej republike medzi žiakmi vo veku 13 rokov a mladšími. Naopak, Holandsko a Spojené kráľovstvo rovnako hlásili malý pokles o 1%, aj keď sa zmena takéhoto rozsahu ťažko interpretuje.

Užívanie viacerých drog – ústredný rys európskeho drogového fenoménu

Užívanie viacerých drog je dnes ústredným rysom európskeho drogového fenoménu, uvádza sa v správe, a preto jednoduchá analýza zameraná na jednu substanciu nemôže zodpovedať realite.

Riaditeľ EMCDDA, Wolfgang Gotz, sa k tomu vyjadril týmito slovami: „Analýza o vplyve užívania drog na verejné zdravie dnes musí zohľadniť komplexný obraz vzájomne súvisiacich konzumácií psychoaktívnych substancií, zahrňujúci alkohol a tabak. Sústredenie sa na trendy jednej substancie môže byť zavádzajúce, ak sa ignoruje vzájomné spolupôsobenie rôznych typov drog“.

Poznámky a definície:
Dospelá populácia – 15 – 64 rokov;
mladí ľudia – 15 – 34 rokov;
Celoživotná prevalencia :  užitie drogy raz za život/ aspoň raz za život;
Ročná prevalencia :  posledných 12 mesiacov;  nedávno užil
Mesačná prevalencia : posledný mesiac/30 dní – súčasný užívateľ
(1) Pozri Výročná správa 2005 Komentár, časť „Užívanie kokaínu medzi mladými ľuďmi (15 - 34 ročnými) za posledný rok“
(2) Pozri kapitola 4, ods. 8 a 9
(3) Pozri kapitola 3, ods. 4
(4) http://www.espad.org/index.html (*Francúzsko sa podieľa na ESPAD až od roku 1999).

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy